مقالات ارگانهاى مرکزى فهرست الفبايى آرشيو نشريات قديم تازه ها

فهرست آثار منصور حکمت
بــه تــرتــيــب تــاريــخ

٠٢ ٠١  ٢٠٠٠    ٩٩  ٩٨  ٩٧  ٩٦  ٩٥  ٩٤  ٩٣  ٩٢  ٩١  ١٩٩٠    ٨٩  ٨٨  ٨٧  ٨٦  ٨٥  ٨٤  ٨٣  ٨٢  ٨١  ١٩٨٠

١٩٧٨ 1978
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0080 انقلاب ايران و نقش پرولتاريا (خطوط عمده) - حميد تقوايى و منصور حکمت src 19781215
13570915
١٩٧٩ 1979
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0090 پيشگفتار به تاريخ تحصن کارگران بيکار اسفند ٥٧ src 19790415
13580115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0100 پيشگفتار به شيوه برخورد به احزاب بورژوايى از لنين src19790715
13580415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0110 اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (١) src19790715
13580415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0130 دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب- تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى src 19791015
13580715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0160 کمونيست ها و جنبش دهقانى پس از حل امپرياليستى مساله ارضى در ايران src 19791231
13581010
١٩٨٠ 1980
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0120 جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى در شرايط کنونى- مقدمه src 19800215
13581115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0140 نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته src 19800215
13581115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0200 درسهايى از شيوه برخورد لنين به جنبش انقلابى دهقانان- مهدى ميرشاه زاده و منصور حکمت src 19800315
13581215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0111 اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (٢) src 19800415
13590115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0112 اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - طرح کلى جزوات ١ تا ٥ src19800415
13590115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0170 رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى (١) - ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز BSa01 19800723
13590501
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2660 بيانيه نشريه ما - سرمقاله ب.س. شماره ١ BSa01 19800723
13590501
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2670 پلاتفرم تاکتيکى پيشنهادى در مقابله با کودتا BSa01z1 19800802
13590511
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0171 رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى (٢) - ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز BSa02 19800915
13590615
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2700 بيانيه "تهاجم رژيم عراق و وظائف ما" ٢ر٧ر١٣٥٩ BSa03 19800924
13590702
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0010 جنگ، تئورى و تئورى جنگ BSa03 19800925
13590703
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0020 سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقى ايران   BSa03 19800925
13590703
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2690 پيرامون بيانيه تهاجم رژيم عراق و وظايف ما BSa03 19801025
13590803
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2710 برخورد به نظرات "هسته کارگرى کمون" درباره لغو قانون سود ويژه BSa03 19801025
13590803
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0330 نامه سرگشاده به کادرها، اعضا و هواداران انقلابى «سازمان رزمندگان آزادى طبقه کارگر» BSa03z1 19801215
13590915
١٩٨١ 1981
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0030 دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپرياليستى BSa04 19810124
13591104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0040 پوپوليسم در برنامه حداقل؛ نقدى بر فدائيان خلق چه ميگويند + مقدمه بر جلد چهارم BSa04 19810124
13591104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0060 وضعيت انقلاب و موقعيت ويژه ليبرالها BSa04 19810124
13591104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0070 بحران رزمندگان: پوپوليسم در بن بست BSa04z1 19810326
13600106
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2610 وضعيت کنونى، چشم انداز آن و وظايف کمونيست ها - بيانيه ا.م.ک. ٢٨ خرداد ١٣٦٠ BSa4Z2 19810619
13600329
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2590 تاکيدى بر اهميت بيانيه ٢٨ خرداد اتحاد مبارزان کمونيست - ١٣٦٠ emkT28x 19810915
13600615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0370 بحثى پيرامون پيش نويس برنامه مشترک کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست src 19811215
13600915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3973 انفعال و ارتداد - سخنرانى بهمن و نادر، اتحاد مبارزان کمونيست، کردستان Audio audio 19811215
13600915
١٩٨٢ 1982
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4035 درباره تاکتيکهاى ما در شرايط کنونى - نوشته داخلى اتحاد مبارزان کمونيست MA-Z2 19820202
13601113
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0430 سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره سوم کومه له - ارديبهشت ١٣٦١ k3k8205 19820515
13610215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3945 بحث در کنگره سوم کومه‌له - مکان ايران در تقسيم جهان Audio audio 19820515
13610215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3946 بحث در کنگره سوم کومه‌له - خصلت سياسى برنامه حداقل Audio audio 19820515
13610215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3951 اظهار نظر در بحث حميد تقوايى درباره کار روتين و تاکتيک audio audio 1982xxxx
1361xxxx
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2760 گامهاى عملى در راه ايجاد حزب کمونيست ايران KK04 19820815
13610515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3957 سبک کار، بحث در حاشيه کنگره اتحاد مبارزان کمونيست audio audio 19820915
13610615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4013 در نقد تئورى دوران (بحث مشترک منصور حکمت و حميد تقوايى) ١٦ر٦ر١٣٦١ Audio audio 19820907
13610616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3859 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار بحث آزاد درباره حزب Audio audio 19820915
13610624
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3860 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار کميسيون حزب Audio audio 19820921
13610630
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3847 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث رابطه اتحاد مبارزان کمونيست و کومه‌له Audio audio 19820922
13610631
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3846 گزارش به کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست Audio audio 19820923
13610701
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3862 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار اوضاع سياسى و تاکتيکها Audio audio 19820927
13610705
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3848 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث وضعيت سياسى و وظايف ما Audio audio 19820928
13610706
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3861 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار شوراى ملى مقاومت Audio audio 19820929
13610707
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3863 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار جنبش کارگرى Audio audio 19820930
13610708
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3855 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث جنبش کارگرى Audio audio 19820930
13610708
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3849 بحث در کنگره اول ا.م.ک - درمورد متن نهايى قطعنامه‌هاى مصوب (جنبش کارگرى) Audio audio 19820930
13610708
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3865 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار سبک کار Audio audio 19821001
13610709
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3864 بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار اساسنامه Audio audio 19821003
13610711
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3856 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث اساسنامه Audio audio 19821004
13610712
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3857 بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث انتخابات Audio audio 19821005
13610713
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3858 بحث در کنگره اول ا.م.ک - جلسه اختتاميه Audio audio 19821005
13610713
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3971 جمعبندى از کنگره - بحث پس از کنگره اتحاد مبارزان کمونيست، تاريخچه‌اى از ارتباط و ديالوگ با کومه‌له در مورد برنامه Audio audio 19821015
13610715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3954 پاسخ به نقد طرح تدارک حزب - ٢٧ آبان ١٣٦١ audio audio 19821118
13610827
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0500 مرورى بر مباحثات و دستاوردهاى کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست- سخنرانى در جلسه اختتاميه BSa05 19821215
13610915
١٩٨٣ 1983
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3867 تبليغ و ترويج پوپوليستى و تبليغ و ترويج سوسياليستى - کردستان، ١٩٨٣ Audio audio 19830115
13611015
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3866 پوپوليسم چيست و چه نيست - کردستان، ١٩٨٣ Audio audio 19830115
13611015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2770 وحشت رژيم از چيست؟ - پيرامون ضربات اخير رژيم به نيروهاى برنامه حزب KK05 19830115
13611015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4032 سانتراليسم دمکراتيک - اظهارنظر در حاشيه سخنرانى حبيب فرزاد - کردستان ١٩٨٣ Audio audio 19830115
13611015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0420 حزب کمونيست ايران در گرو چيست؟ (طرح کلى)- منصور حکمت، ف. پرتو BSa05 19830121
13611101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2640 گزارش کميته مرکزى اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول BSa05 19830121
13611101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2650 موازين کار بسوى سوسياليسم - سرمقاله ب.س. شماره ٥ BSa05 19830121
13611101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3953 جلسه مشترک کومه‌له و اتحاد مبارزان کمونيست - حزب، کمونيسم، پيوند با طبقه کارگر audio audio 1983xxxx
1362xxxx
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4040 سؤالاتى درباره جنبش کردستان، طبقه کارگر، خودمختارى و حق تعيين سرنوشت Handwriting HW ??1983
??1362
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2780 نکاتى درباره وظائف تبليغى کمونيستها در قبال جنبش انقلابى خلق کرد KK07 19830430
13620210
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0180 ابراز وجود به شيوه راه کارگر KK08 19830615
13620315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4019 بحث و اظهار نظر در پلنوم سوم کميته مرکزى کومه‌له، خردادماه ١٣٦٢ Audio audio 19830615
13620315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3873 سخنرانى در مورد حزب کمونيست Audio audio 19830712
13620421
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3879 نيروهاى مولده، مالکيت دولتى - اظهار نظر در بحث حميد تقوايى در مورد فدائيان اقليت - کردستان ٦ر٥ر٦٢ Audio audio 19830728
13620506
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0320 نقطه قدرت جنبش ما BSa06 19830729
13620520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2490 کمونيست ها و پراتيک پوپوليستى BSa06 19830811
13620520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2720 نکات محورى مبحث حزب در سمينار مقدماتى تدارک حزب کمونيست BSa06 19830811
13620520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4062 طرح دبيرخانه دفتر سياسى حزب کمونيست Handwriting HW 19830828
13620618
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3995 سمينار شمال - بحث و سخنرانى درباره تشکيل حزب کمونيست ايران Audio audio ????1983
????1362
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3965 مبحث جايگاه کومه‌له در حزب کمونيست Audio audio 1983mmdd
1362mmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4014 سخنرانى درباره خصوصيات حزب کمونيست ايران Audio audio 1983
1362
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4016 بحث و اظهار نظر در کنگره مؤسس حزب کمونيست ايران - ٤ تا ١١ شهريور ١٣٦٢ Audio audio 19830902
13620611
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0550 درباره وظايف و خصوصيات حزب کمونيست ايران- گفتگو با صداى انقلاب ايران K02z1 19830911
13620620
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2800 وظائف و دورنماى "کمونيست" - سرمقاله شماره ٢ K02 19831111
13620820
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4046 پاسخ به ١٢ سؤال درباره جنگ ايران و عراق Handwriting HW 19831119
13620828
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3975 بحث جنگ ايران و عراق ٢٣ر١١ر٨٤ Audio audio 19831123
13630902
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0220 بورژوازى و هياهوى آلترناتيوها- کمونيست شماره ٣ K03 19831221
13620930
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0230 ايجاد سازمان کارگران امر خود کارگران است- کمونيست شماره ٣ K03 19831221
13620930
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3996 بحث و اظهار نظر در کنگره چهارم کومه‌له Audio audio ????1983
????1362
١٩٨٤ 1984
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0240 حزب کمونيست مدافع پيگير دمکراسى انقلابى- کمونيست شماره ٤ K04 19840120
13621030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2810 درباره شعار ‍ممنوعيت اضافه کارى K05 19840219
13621130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0250 درباره خطر آکسيونيسم در حوزه هاى حزبى- کمونيست شماره ٦ K06 19840321
13621230
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0190 راه کارگر و مهاجرين افغانى: «فاشيسم، کابوس يا واقعيت»؟ K09 19840415
13630115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0260 شوراى ملى مقاومت و معضل قيام- کمونيست شماره ٨ K08 19840521
13630131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3874 سخنرانى در مورد سرمقاله‌هاى کارگر کمونيست ٣ و ٩ - حاکميت، ناسيوناليسم و آوانتوريسم در جنبش خلق کرد Audio audio 19840615
13630315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3976 در برخورد به بحثهاى جلسه ٥ر٤ر٦٣ در کردستان - "تبديل جنگ به جنگ داخلى" Audio audio 19840715
13630415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0280 نگاهى به برخى جنبه هاى امنيتى فعاليت حوزه هاى حزبى- کمونيست شماره ١٢ K12 19840721
13630430
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0270 مجاهد در فاز معامله- کمونيست شماره ١١ K11 19840811
13630520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0510 در نقد وحدت کمونيستى- آناتومى ليبراليسم چپ در ايران- بخش اول BSb01 19840815
13630515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4018 بحث و اظهار نظر در پلنوم دوم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران Audio audio 19840819
13630528
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2220 يادداشت سردبير - بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره ١ BSb01 19840823
13630601
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3872 درباره نتايج پلنوم دوم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران Audio audio 19840824
13630602
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1140 سند پايه حقوق مردم کردستان BSb05 19840915
13630615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2730 اصول و شيوه هاى رهبرى کمونيستى BSb01 19840915
13630615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3994 بحث در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - تبليغات، سازماندهى، عضويت... Audio audio ????1984
????1363
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4042 چگونه جمهورى انقلابى را تبليغ کنيم و طرح يک شعار "جديد" Handwriting HW 19841029
13630807
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3982 جلسه بحث اوضاع سياسى ٨ر٨ر١٣٦٣ Audio audio 19841030
13630808
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3984 بحث و اظهار نظر در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران Audio audio 19841118
13630827
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0350 آزادى، برابرى حکومت کارگرى K14 19841119
13630828
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3959 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره آيين نامه نيروى پيشمرگ Audio audio ??1984
??1363
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3974 اولويتهاى کميته مرکزى - افق آينده پس از انقباض در مبارزه نظامى Audio audio ??1984
??1363
١٩٨٥ 1985
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4049 چند سؤال از کميته اجرايى Handwriting HW 19850209
13631120
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4050 درخواست از کميته رهبرى براى تخصيص امکانات بيشتر به راديو Handwriting HW 19850209
13631120
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4051 درخواست از کميته رهبرى براى تخصيص امکانات بيشتر به نشريات و مرکز آرشيو و خبر Handwriting HW 19850209
13631120
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4041 درباره مقدرات و دورنماى کميته سازمانده - چند ملاحظه خيرانديشانه Handwriting HW 19850213
13631124
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4043 طرح پيشنهادى براى اصلاح سبک کار دفتر سياسى - سياست‌گذارى، رهبرى و مديريت Handwriting HW 19850213
13631124
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0290 حوزه ها و مبارزات جارى کارگران- کمونيست شماره ١٦ K16 19850219
13631130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4058 ملاحظاتى بر ملاحظات کميته خارج کشور به طرح دفتر سياسى Handwriting HW 19850222
13631203
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0490 مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن: مجاهدين و مساله زن- منصور حکمت، آذر ماجدى K17 19850318
13631227
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3956 مبارزات جارى، تبليغ و مبلغ، حوزه حزبى audio audio 19850404
13640115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4063 نامه به صلاح مازوجى و ابراهيم عليزاده - درباره مقاله "استنکاف از مبارزه طبقاتى" نوشته کميته ناحيه مهاباد Handwriting HW 19850410
13640121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2830 دادگاههاى انقلابى کومه له و رنجش ليبرالها K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2840 مجاهد در فاز فکاهى K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2850 باز هم درباره راه کارگر و آوارگان افغانى K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2860 اشتباه لپى حزب رنجبران K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3892 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره کنترل کارگرى Audio audio 19850427
13640207
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1160 زمينه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى - گزيده اى از مباحثات يک سمينار حزبى- بولتن Audio BSbZ1 19850518
13640228
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0470 راه کارگر و «کشيشان سوسياليست» K19.20 19850604
13640314
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0480 محتواى واقعى «انقلاب ايدئولوژيک» مجاهدين K19.20 19850604
13640314
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0360 حوزه هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى- درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى K17.20 19850615
13640315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4012 اهميت آژيتاتور - (قسمتى از بحث در جلسه اعضاى ارگانهاى مرکزى) Audio audio 1985
1364
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1170 درباره احزاب بورژوايى Handwriting HW 19850615
13640615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3972 ارزيابى مصوبات پلنوم ک.م. کومه‌له - جنگ با حزب دمکرات و مسأله هژمونى در "جنبش" Audio audio 19850814
13640523
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3993 ارزيابى مصوبات پلنوم ک.م. کومه‌له - جنگ با حزب دمکرات و مسأله هژمونى در "جنبش" (بخش دوم) Audio audio 19850815
13640524
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3540 ملاحظاتى بر سند جمعبندى از بحث ارزيابى ٥ ماه جنگ ما و حزب دمکرات src 19850818
13640527
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3870 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اتحاديه‌هاى کارگرى Audio audio 19850824
13640602
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3888 ويژگيهاى دولت در دوران انقلابى - سمينار حزب کمونيست ايران Audio audio 19850630
13640409
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3889 در نقد مقاله وحيد عابدى - کردستان، ناسيوناليسم و کار نظامى Audio audio 1985mdd
1364mmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0300 سبک کار کمونيستى: يک جمعبندى مجدد قسمت اول- کمونيست شماره ٢٢ K22 19850915
13640615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0310 درسهايى از يک اعلاميه کوتاه - نامه اعتراضى اقليت به حزب دمکرات K22 19850915
13640615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4020 بحث و اظهار نظر در پلنوم چهارم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران Audio audio 19850915
13640615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3875 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد اپوزيسيون بورژوايى - اول و دوم اکتبر ١٩٨٥ Audio audio 19851002
13640710
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3883 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد سياست سازماندهى منفصل Audio audio 19851019
13640727
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3884 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد سير تشکيل و اضمحلال کمينترن Audio audio 19851020
13640728
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0530 وحدت کمونيستى و جنگ داخلى در کردستان: ليبراليسم چپ کجا ايستاد؟- آبان ٦٤ K23 19851115
13640815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3869 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره آفريقاى جنوبى Audio audio 19851116
13640825
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3871 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اعتصاب معدنچيان انگلستان Audio audio 19851116
13640825
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0520 در نقد وحدت کمونيستى- آناتومى ليبراليسم چپ در ايران- بخش دوم BSb02 19851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0540 در نقد وحدت کمونيستى: آناتومى ليبراليسم چپ - ضميمه: اقتصاديات وحدت کمونيستى، بورژوازى صنعتى سخن ميگويد BSb0219851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1920 درباره کار مولد و غيرمولد - مقدمه به مقاله کارل مارکس قرائت از روى نوشته BSb02 19851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2050 دولت در دوره هاى انقلابى BSb02 19851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2420 درباره مباحث کنگره دوم حزب کمونيست ايران - مصاحبه با نشريه کمونيست ٢٦ تا ٢٩ K26-29 19851215
13650915
١٩٨٦ 1986
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3891 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره سوسياليسم در يک کشور Audio audio 19860110
13641020
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2430 در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا BSb03 19860215
13651115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2440 باز هم درباره شورا BSb03 19860215
13651115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3987 کارگرى شدن حزب - پاسخ به چند سؤال در جلسه وسيع گفت و شنود دفتر سياسى حزب کمونيست ايران ٢٦ر١٢ر٦٤ Audio audio 19860116
13641226
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3947 کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش کميته مرکزى، موقعيت و دورنماى حزب audio audio 19860301
13641210
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3948 کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش به کنگره، مشکلات و مسائل حزب audio audio 19860301
13641210
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3949 کنگره دوم حزب کمونيست ايران - بحث اساسنامه audio audio 19860302
13641211
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3886 گزارش کميسيون شوروى به دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - نشريه کريتيک، سوئيزى، شاوانس Audio audio 19860315
13641215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2740 در حاشيه مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم BSbZ1 19860315
13641215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3955 بحث و اظهار نظر در جلسات حزب کمونيست ايران درباره مبانى سياست سازماندهى در شهرها audio audio 19860615
13640615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3960 فعاليت ما در خارج کشور - بحث در مورد مقاله نوشته شده براى کمونيست Audio audio ??1986
??1365
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3978 در مخالفت با سقط جنين Audio audio ??1986
??1365
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3961 مباحثات خارج کشور - در حاشيه گزارش کميته اجرايى حزب کمونيست ايران Audio audio ??1986
??1365
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3962 مبانى کار سازماندهى ما (حوزه‌ها و محافل) - جلسه بحث در حزب کمونيست ايران Audio audio ??1986
??1365
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3966 اظهار نظر در بحث ايرج آذرين درباره وحدت جهانى مارکسيستها Audio audio ??1986
??1365
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3967 تصميمات اخير دفتر سياسى ٦ر٦ر٨٦ Audio audio 19860606
13650316
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3854 نامه به کورش مدرسى، ٢٩ خرداد ١٣٦٥ - "خُلقيات عقب‌مانده در حزب" Handwriting HW 19860619
13650329
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3969 اظهار نظر در جلسه بحث درباره وضعيت جمهورى اسلامى ١٢ر٧ر٨٦ Audio audio 19860712
13650421
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3970 اظهار نظر در جلسه بحث درباره وضعيت سياسى جمهورى اسلامى ١٨ر٨ر٨٦ Audio audio 19860818
13650527
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4007 بحث و اظهار نظر در پلنوم هفتم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران Audio audio 19860906
13650615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3992 مسائل جنبش کردستان - بحث کردستان در سمينار مرکزى دفتر سياسى حزب کمونيست ايران Audio audio 19861002
13650710
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1210 سياست سازماندهى ما در ميان کارگران- خلاصه مباحثات پس از کنگره دوم حکا K28 19861015
13650715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3880 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد شوروى - ١٩٨٦ Audio audio 19861015
13650715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3963 نقد سند ارائه شده درباره اپوزيسيون، ٣١ اکتبر ١٩٨٦ Audio audio 19861031
13650809
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3882 بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد کار قانونى و علنى - ١٩٨٦ Audio audio 1986mdd
1365mmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2750 مسائل گرهى در تحليل شکست پرولتاريا در شوروى - يک مناظره درون حزبى BSbZ2 19861115
13650815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3853 نامه به کورش مدرسى، پائيز ١٣٦٥ - "اغماض به ناسيوناليسم نگرانم ميکند" Handwriting HW 19861215
13650915
١٩٨٧ 1987
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4008 بحث و اظهار نظر در پلنوم هشتم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران Audio audio 19870128
13651108
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4055 به رفقاى حزبى در تشکيلات مرکزى (بخش مستقر در خارج) درباره بند جديد اساسنامه، مصوب پلنوم ٨ Handwriting HW 19870208
13651119
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4061 درباره تبليغات در مورد جنگ - به صداى حزب کمونيست ايران Handwriting HW 19870209
13651120
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4056 به کميته خارج کشور - اعتراض حزب کار به مقاله نشريه شما بجاست Handwriting HW 19870309
13651218
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4057 به هيأت تحريريه مرکزى - سؤالاتى از وحدت کمونيستى و راه کارگر - گزارش ملاقات با وحدت کمونيستى Handwriting HW 19870312
13651221
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4044 طرح پيشنهادى براى نمايندگى کومه‌له در خارج از کشور - نامه به د.س.، ک.م.ک. و نماينده کومه‌له در خارج Handwriting HW 19870317
13651226
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3981 جلسه با وحدت کمونيستى و راه کارگر Audio audio 19870523
13660302
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3838 ملاقات سه جانبه با وحدت کمونيستى و راه کارگر - گزارش به کميته مرکزى حزب کمونيست ايران src 19870524
13660303
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3851 بحث در هيأت تحريريه مرکزى حزب کمونيست ايران - احزاب چپ، قانون کار و احزاب بورژوايى Audio audio 19870531
13660310
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4054 نامه به رفيق طاهر - پاسخ به انتقادات و حمله به حرمت حزب Handwriting HW 19870604
13660314
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4045 گزارش هيأت تحريريه مرکزى Handwriting HW 19870615
13660315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4059 سؤالات سياسى و تشکيلاتى درباره وضعيت تشکيلات خارج Handwriting HW 19870615
13660315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4021 بحث و اظهار نظر در پلنوم نهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٩٨٧ Audio audio ????1987
????1366
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1640 به رفقاى کميته اجرايى/کميته شهر/ستاد سياسى در مورد نوشته ک.ش: ‌درباره وظايف هواداران Handwriting HW 19871022
13760730
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2450 قطعنامه درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - شورا، مجمع عمومى و سنديکا - مصوب پلنوم دهم K35 19871115
13660815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3839 جمعبندى بحث در مورد وضعيت حزب - پلنوم دهم حزب کمونيست ايران src 19871115
13660815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4010 بحث و اظهار نظر در پلنوم دهم حزب کمونيست ايران - ١٥ تا ١٩ نوامبر ١٩٨٧ Audio audio 19871119
13660828
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4011 بحث و اظهار نظر در پلنوم دهم حزب کمونيست ايران - بحث ويژه کردستان ١٦ نوامبر ١٩٨٧ Audio audio 19871116
13660825
Ca
Fr
Sp
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2530 ناسيوناليسم چپ و کمونيسم طبقه کارگر - نگاهى به تجربه ايران src 1987
1366
١٩٨٨ 1988
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3986 مسأله کردستان - بحث در جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران - ٢٤ ژانويه ١٩٨٨ Audio audio 19880124
13661104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3952 جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران، بحث و اظهار نظر در مبحث گزارش audio audio 19880213
13661124
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3908 پاسخ به سؤالاتی در باره مجمع عمومی کارگران، هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه MA-Z1 19880215
13661115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4022 بحث و اظهار نظر در پلنوم يازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - اول و دوم اسفند ١٣٦٦ Audio audio 19880221
13661202
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2460 تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست ٣٧ K37 19880315
13661215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3881 تبليغ و تهييج کمونيستى - بحث در سمينار راديو صداى حزب کمونيست ايران - ١٣٦٦ Audio audio 19880315
13661215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2500 خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى - م. حکمت - ا. آذرين BSbZ3 19880415
13670115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2210 اطلاعيه کميته مرکزى کومه‌له درباره موقعيت کنونى حزب دمکرات و ختم درگيرى جنگ داخلى در کردستان Iskra V 19880423
13670203
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3843 سازماندهى ايرانيان در خارج audio audio 19880604
13670314
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3980 بحث در باره راديوى حزب و تبليغات Audio audio 19880618
13670328
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3894 گورباچفيسم - بحث در جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران Audio audio 19880619
13670329
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3080 استراتژى ما در جنبش کردستان K41 19880715
13670415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3360 ارزيابى از موقعيت حزب دمکرات - قطعنامه مصوب کنگره ششم کومه له K41 19880715
13670415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4023 بحث و اظهار نظر در پلنوم دوازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٢٦ تا ٣٠ تير ١٣٦٧ Audio audio 19880721
13670430
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3989 بحث پيرامون اوضاع سياسى ايران و تصويب قطعنامه در جلسه وسيع کميته اجرايى حزب کمونيست ايران ٢٨ اوت ١٩٨٨ Audio audio 19880828
13670606
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3990 بحث پيرامون اوضاع کردستان و قطعنامه پلنوم دوازدهم در مورد تشکيلات کردستان حزب در خاک عراق، جلسه وسيع کميته اجرايى Audio audio 19880829
13670607
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1510 درباره فعاليت حزب در خارج کشور Handwriting HW 19881024
13670802
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3991 سازمان پناهندگان - بحث در جلسه رسيدگى به گزارش کومه‌له Audio audio 19881030
13670808
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3852 نامه به کورش مدرسى، نوامبر ١٩٨٨ - "اگر دست من بود..." Handwriting HW 19881115
13670815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3988 بحث در جلسه وسيع کميته اجرايى - تدارک گزارش سياسى کميته مرکزى به کنگره حزب کمونيست ايران - ١٩ر١١ر٨٨ Audio audio 19881119
13670828
١٩٨٩ 1989
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4024 بحث و اظهار نظر در پلنوم سيزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٣ دى ١٣٦٧ Audio audio 19890103
13671013
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4017 بحث و اظهار نظر در کنگره سوم حزب کمونيست ايران - ٢٠ تا ٢٥ ديماه ١٣٦٧ Audio audio 19890110
13671020
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4025 بحث و اظهار نظر در پلنوم چهاردهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٥ تا ١٧ بهمن ١٣٦٧ Audio audio 19890206
13671117
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4052 پيشنهاد يک قرار در پلنوم ١٤ حزب کمونيست ايران - تعطيل موقت و تجديد سازمان خارج کشور Handwriting HW 19890206
13671117
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0450 درباره سياست سازماندهى کارگرى ما- سخنرانى در يک سمينار حزبى K48.49 19890315
13671215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0560 مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى، مارس ١٩٨٩ Audio Jeld6 19890315
13671215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3180 سياست حزب در رابطه با آکسيون اول ماه مه - سمينار کميته شهر حزب کمونيست ايران - اسفند ماه ١٣٦٧ audio audio 19890315
13671215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3460 قرار داخلى در مورد تسهيل عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران Jeld7 19890315
13680215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4026 بحث و اظهار نظر در پلنوم پانزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٣ و ١٤ خرداد ١٣٦٨ Audio audio 19890604
13680314
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4047 ريشه‌هاى اوضاع نامطلوب حزب در خارج کشور Handwriting HW 19890615
13680315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0580 استنتاجات عملى از سياست سازماندهى ما در کردستان Audio audio 1989md
1368mr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3968 بحث کمونيسم کارگرى و گسست طبقاتى - در جمع راديو Audio audio ??1989
??1368
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3490 نامه به يکى از رفقاى فعال در تشکيلات شهرهاى حزب کمونيست ايران Jeld7 19890802
13680513
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1180 کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در کردستان FHK 19890815
13680515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2380 حزب کمونيست ايران و عضويت کارگرى K51.52 19890815
13680515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3500 حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با راديو صداى حزب کمونيست ايران Audio K53 19890902
13680611
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3850 بحث در پلنوم سيزدهم حزب کمونيست ايران - مبحث بيانيه حقوق زنان Audio audio 19890902
13680611
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3841 نامه به فريده آرمان - بمناسبت ترور غلام کشاورز src 19890906
13680615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3840 نامه به اعضاء و فعالين حزب - تسليت بخاطر ترور غلام کشاورز و صديق کمانگر src 19890906
13680615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3090 کارگران کمونيست چه ميگويند K53 19890915
13680615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0460 کارگران و انقلاب K53 19890915
13680615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0340 اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - گزارش به کنگره سوم حزب کمونيست ايران BSb03 19891015
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0380 در حاشيه گزارش «اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم»- سخنرانى در کنگره سوم BSb03 19891015
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3270 هشدار! امنيت خود را مراقب باشيد! - کاريکاتور src 19891015
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4027 بحث و اظهار نظر در پلنوم شانزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٧ آبان ١٣٦٨ Audio audio 19891029
13680807
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3909 نامه به حمید تقوائی و هيأت اجرائى، در رابطه با اطلاعیه پلنوم ۱٦ حزب کمونیست ایران MA-Z1 19891115
13680815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1240 تفاوتهاى ما- درباره کمونيسم کارگرى- بسوى سوسياليسم BSb04 19891115
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1190 جمعبندى از مباحثات اخير در تشکيلات کردستان حزب - سخنرانى پيش از دستور در پلــنوم شانزدهم ک.م. حکا FHK 19891119
13680828
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1200 نامه سرگشاده به رفقاى چپ در کردستان- ٢٦/٩/١٣٦٨ FHK 19891217
13680926
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3896 توضيح قرار شماره ١٣ دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - تحکيم موازين و پرنسيپهاى درون حزبى Audio audio 1989mdd
1368mmrr
١٩٩٠ 1990
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3950 مصاحبه با بخش فارسى بى بى سى در مورد تحولات اروپاى شرقى audio Okt1 19900215
13681115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2600 کار ارزان، کارگر خاموش - ميزگرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى audio RadioCPI 19900315
13690115
It
Sp
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2540 تحولات اروپاى شرقى و چشم اندازهاى سوسياليسم کارگرى KarEm01 19900515
13690215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3470 نامه به فعالين حزب درباره تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى Jeld7 19900522
13690301
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4028 بحث و اظهار نظر در پلنوم هفدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - بهار ١٣٦٩ Audio audio 1990mdd
1369mmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0590 اعلام تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى (داخلى به فعالين حزب) - ١٣/٦/٩٠ src 19900613
13690323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3897 اعلام تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در جلسه جمعى از اعضاى ارگانهاى مرکزى حزب کمونيست ايران Audio audio 19900613
13690323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0595 اطلاعيه تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران - ١٠/٥/٦٩ K58 19900801
13690510
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0410 گفتگو پيرامون اطلاعيه در مورد تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران ٢٠ خرداد ٦٩ K58 19900815
13690515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4029 بحث و اظهار نظر در پلنوم هژدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٦ شهريور ١٣٦٩ Audio audio 19900907
13690616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2990 زنده باد کميته کمونيستى کارخانه - شعر - پيشرو شماره ٢٣ دوره چهارم، شهريور ١٣٦٩ Pd4.23 19900915
13690615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3480 اطلاعيه پايانى پلنوم هجدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران K59 19900915
13690615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2870 به رفقاى تشکيلات کردستان حزب کمونيست ايران - ٢٥ر٦ر١٣٦٩ K59 19900916
13690625
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2900 برنامه عمل دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - شهريور ١٣٦٩ K59 19900916
13690625
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3985 بحث در مورد سازمان مرکزى در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران ١٨ر٩ر١٩٩٠ Audio audio 19900918
13690627
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3977 بحث سياسى در مورد اشغال کويت و بحران منطقه - ٢ر١٠ر٩٠ Audio audio 19901002
13690710
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4060 استعفا از کميسيون شوروى - نامه به د.س.، ک.ر. و مسئول کميسيون Handwriting HW 19901011
13690719
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3890 مصاحبه با سوزى وايسمن در مورد حمله عراق به کويت (به زبان انگليسى) Audio audio 19901013
13690721
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4053 آينده فعاليت ما در کردستان Handwriting HW 19901015
13690715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2230 درباره بحران خاورميانه - مصاحبه با کمونيست ٥٩ K59 19901015
13690715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2880 تاثيرات صلح ايران و عراق بر فعاليت حزب در کردستان - مصاحبه با کمونيست ٥٩ K59 19901015
13690715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2890 پلنوم هجدهم و برنامه کار دفتر سياسى - مصاحبه با کمونيست ٥٩ K59 19901015
13690715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3895 سازماندهى آلترناتيو در خارج کشور - بحث در جلسه جمعى از اعضاى سازمان مرکزى حزب کمونيست ايران Audio audio 19901024
13690802
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4083 دعوت به عضويت در کمیسیون خارج کشور دفتر سیاسى - نامه به تعدادى از کادرهاى حزب کمونيست ايران در خارج کشور src 19901101
13690810
١٩٩١ 1991
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2240 قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى در مورد موقعيت و وظائف ما در قبال جنگ احتمالى در خاورميانه BX 19910110
13691020
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3868 در مورد قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى Audio audio 19910115
13691025
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2250 جنگ خاورميانه، وضعيت و وظائف ما در اردوگاههاى کومه‌له در خاک عراق audio BX 19910120
13691030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2260 اطلاعيه حزب کمونيست ايران درباره جنگ خاورميانه K60 19910120
13691030
Ca
Fr
Ru
Sp
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2270 طلوع خونين نظم نوين جهانى - جنگ آمريکا در خاورميانه - کارگر امروز شماره ١٠ KarEm10 19910215
13691115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2910 مبارزه مسلحانه در کردستان - کمونيسم و سنت ناسيوناليستى در مبارزه نظامى K60 19910215
13691115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4081 نامه به عبدالله مهتدى، درباره ضوابط چاپ مقالات در ارگان مرکزى src 19910220
13691201
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4030 بحث و اظهار نظر در پلنوم نوزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - سوم اسفند ١٣٦٩ Audio audio 19910222
13691203
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4080 تصميمات دفتر سياسى - در رابطه به گزارش هیات بازرسى پروژه بازسازی تشکیلات خارج src 19910226
13691207
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3280 به رفقاى فراکسيون کمونيسم کارگرى - نامه و پرسشنامه src 19910407
13700118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2280 قرار دفتر سياسى حکا در مورد رويدادهاى اخير در کردستان عراق BX 19910417
13700115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2290 پيامدهاى جنگ خاورميانه - رويدادهاى کردستان عراق - مصاحبه با کمونيست شماره ٦١ K61 19910515
13700215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2300 ناسيوناليسم و رويدادهاى کردستان عراق - نقدى به سه نوشته از رفيق مهتدى src 19910522
13700205
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2310 پيام دفتر سياسى حکا به کميته رهبرى کومه‌له - به ابراهيم عليزاده و رحمان حسين‌زاده BX 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2320 پيام به ابراهيم عليزاده BX 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2330 پيام از دفتر سياسى حکا به رحمان حسين زاده و ابراهيم عليزاده BX 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2340 پيام از دفتر سياسى حکا به ابراهيم عليزاده و رحمان حسين زاده در مورد برخورد به دو حزب دمکرات BX 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3983 جلسه بحث دفتر سياسى با چهار نفر از کادرهاى تشکيلات کردستان Audio audio 19910731
13700409
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2960 نامه به پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - اول اوت ١٩٩١ K63 19910801
13700510
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3240 دعوت به کنفرانس فراکسيون کمونيسم کارگرى، ١٤ تا ١٩ سپتامبر ١٩٩١ - به اعضاى فراکسيون src 19910805
13700514
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3250 نامه به رفقايى که پرسشنامه فراکسيون در خارج کشور را پر کرده اند src 19910805
13700514
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3844 سياست اقتصادى جديد رژيم اسلامى - مصاحبه با کمونيست شماره ٦٢ - اوت ١٩٩١ K62 19910821
13700530
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4031 بحث و اظهار نظر در پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٨ شهريور ١٣٧٠ Audio audio 19910830
13700608
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3290 گزارش درباره نتايج پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران K63 19910903
13700612
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3885 خطاب به رفقاى تشکيلات علنى حزب در کردستان - ضرورت تفکيک سياسى و تشکيلاتى گرايشهاى درون حزب Audio audio 19910914
13700623
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3440 پيامدهاى وقايع شوروى - مصاحبه با کارگر امروز شماره ١٧ KarEm17 19910915
13700615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2510 پايان جنگ سرد و دورنماى سوسياليسم کارگرى - مصاحبه سوزى وايسمن KarEm19 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2940 توضيح به پلنوم بيستم پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب K63 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2950 درباره اين شماره کمونيست - شماره ٦٣ K63 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2630 در حاشيه اظهارات رفيق مهتدى در مورد جدايى ما از حزب K63z2 19911017
13700725
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3260 توضيحاتى درباره فعاليت با حزب کمونيست کارگرى src 19911114
13700823
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3300 دعوت به جلسه پرسش و پاسخ پس از اعلام موجوديت رسمى حزب کمونيست کارگرى src 19911115
13700824
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2160 فقط دو گام به پس - درباره رويدادهاى کردستان عراق و نظرات رفيق مهتدى src 19911115
13700815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4082 پاسخ به نامه ٥٣ نفر از اعضاى حزب src 19911115
13700824
It
Sp
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2620 اطلاعيه اعلام موجوديت حزب کمونيست کارگرى - انترناسيونال شماره يک - ٣٠ نوامبر ١٩٩١ 2620img 19911130
13700808
١٩٩٢ 1992
It
Fr
Ru
Sp
De
Tu
Sv
Ar
En
Fa
2180 مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران K63 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0660 مارکسيسم و جهان امروز- مصاحبه با انترناسيونال Ant001 19920315
13701215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3904 کمک رسانى به پناهندگان ايرانى در ترکيه - فراخوان شخصى src 19920415
13710126
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0770 مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى در نخستين کنفرانس کادرهاى حزب Ant002 19920615
13710315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3877 بحث در مورد اولويتهاى حزب کمونيست کارگرى در سمينار اول کادرها Audio audio 19920615
13710315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4095 چپ عراق و وظايف ما - در سمينار اول کادرها Audio audio 19920621
13710331
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0610 در پاسخ به فتواى آقاى جلال طالبانى عليه شوراهاى کارگرى در کردستان عراق KarEm27 19920715
13710415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3350 برخورد نشريه ايران تريبون به احزاب چپ - نامه به رفيق اصغر کريمى src 19921024
13710801
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4096 فعاليت حزبى در خارج کشور - بحث در سمينار خارج کشور حزب کمونيست ايران Audio audio ????1992
????1371
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3340 فعاليت حزبى در خارج کشور - به اعضاى حزب کمونيست کارگرى ايران src 19921210
13710919
١٩٩٣ 1993
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1050 کمونيسم کارگرى در عراق به يک حزب واحد نياز دارد Ant004 19930210
13711121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0990 وظايف ما در قبال چپ عراق- ٥ ژوئيه ١٩٩٢ Ant004 19930215
13711215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1060 انتخابات آمريکا، سومالى - ستون اول- انترناسيونال شماره ٤ - اسفند ١٣٧١ Ant004 19930215
13711215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1070 انتخابات روسيه- ستون اول- انترناسيونال شماره ٥- فروردين ١٣٧٢ Ant005 19930315
13720115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3320 در مورد تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق - نامه به رفقاى عراقى src 19930420
13720131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3330 طرح پروسه عملى تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق src 19930420
13720131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1071 رفسنجانى، ليست ترور، اول مه - ستون اول Ant006 19930515
13720215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3905 پوزش از تأخير در تدوين پيش نويس برنامه - نامه به کميته اجرايى و کميسيون برنامه src 19930522
13720301
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0880 دمکراسى: تعابير و واقعيات Ant04-7 19930715
13720515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3230 در حاشيه نامه رفيق جعفر رسا - به عنوان يک خواننده src 19930715
13720424
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1080 همسوئى با کدام طرف؟ ايران يا آمريکا- ستون اول- انترناسيونال شماره ٧- مرداد ١٣٧٢ Ant007 19930815
13720515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0670 انتخابات روسيه- ستون اول- انترناسيونال شماره ٨ و ٩- مهر ١٣٧٢ Ant008 19931015
13720715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3100 سخنى با رفقاى حزبى: اهميت توزيع مستقيم نشريه Ant008.9 19931015
13720715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3310 به کميته اجرايى حزب کمونيست کارگرى - يادآورى موازين دوره انتقالى - در پاسخ به نامه اعتراضى ک.م.حکا src 19931019
13720727
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0680 رفراندوم روسيه- ستون اول- انترناسيونال شماره١٠- آذر ١٣٧٢ Ant010 19931215
13720915
١٩٩٤ 1994
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0690 بحران آخر: ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى Ant011 19940215
13721115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1072 موج بازگشت در روسيه - ستون اول Ant011.12 19940215
13721115
Ca
Fr
Ru
Sp
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0710 زن در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى Ant013 19940415
13730115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0720 سياست آمريکا در قبال رژيم ايران/ انتخابات آفريقاى جنوبى- ستون اول Ant013 19940415
13730115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4105 جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى، ٧ اوت ١٩٩٤ - ترکيه، ک.ش، آموزش، نشريه زنان Audio audio 19940807
13730516
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0730 روياهاى ممنوع مجاهد: چرا دولت مجاهدينى غيرممکن است Ant015 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0740 در پايان يک دوره، سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول Ant015 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4104 کنگره اول حزب کمونيست کارگرى - درباره گزارش، پيش‌نويس برنامه، اساسنامه و قرارهاى پيشنهادى Audio audio 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0750 کوبا- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٥- شهريور ١٣٧٣ Ant015 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4106 پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - ضعفهاى حزب و رهبرى Audio audio 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4107 پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - پيشنويس برنامه و اصلاحيه‌ها Audio audio 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4108 پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - پيشنويس اساسنامه و اصلاحيه‌ها Audio audio 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4109 پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - قرارهاى پيشنهادى درباره حزب عراق و کردستان Audio audio 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0700 ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى Ant011.16 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0760 قطعنامه دفتر سياسى درباره حل مساله کرد در کردستان ايران، نوامبر ١٩٩٤ Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0780 قرار پلنوم دوم درباره مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى جمهورى اسلامى - آذر ١٣٧٣ Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0790 قرار پلنوم دوم درباره لزوم دخالت در صحنه سياسى عراق- آذر ١٣٧٣ Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0800 تروريسم اسلامى- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٦، آذر ١٣٧٣ Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3430 جمهورى اسلامى در يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و با سر به سمت فروپاشى ميرود Ham054 19941215
13730915
١٩٩٥ 1995
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0620 گفتگو با نشريه همبستگى درباره سناريوى سياه Ham054 19950115
13731015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0830 اساس برنامه کمونيستى ما پا برجا مانده است، مصاحبه با نشريه راه آزادى Ant018 19950215
13731115
It
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0600 يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى Ant017 19950315
13731215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4075 اوضاع سیاسى ایران - تناقض کاپیتالیسم و تئوکراسى، وضعیت جمهورى اسلامى، بن‌بست آخر - آوریل ١٩٩٥ Audio audio 19950415
13740115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0810 سناريوى سياه، سناريوى سفيد: بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران Ant018 19950415
13740115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0630 اطلاعيه: مشکلات شتر سوارى دولا دولا - در پاسخ به اطلاعيه هاى اخير کومه له Ant018 19950530
13740309
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0820 در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق: طرح مقدماتى بحث Ant018 19950615
13740415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0840 تحريم تجارى ايران- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٨، تير ١٣٧٤ Ant018 19950615
13740415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0835 قرار دفتر سياسى: ملاحظاتى بر جايگاه بحث سناريوى سياه در تبليغات و تاکتيکهاى حزب Ant018 19950618
13740328
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3900 نامه به دکتر حسين لاجوردى درباره سناريوى سياه - اوت ١٩٩٥ src 19950828
13740606
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0850 در ستايش سکوت: «چپ» و بحث سناريوى سياه Ant019 19951215
13740915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0860 اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى ايران Ant019 19951215
13740915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0870 انتخابات لهستان- ستون اول Ant019 19951215
13740915
١٩٩٦ 1996
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3964 درباره تحزّب و اصول سازمانى حزب - سخنرانى در کنفرانس سالانه تشکيلات سوئد - استکهلم Audio audio 19960115
13741015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0890 ديپلوماسى يا انتخاب سياسى: کومه له جديد در شکافهاى منطقه اى Ant020 19960415
13750115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0900 اپوزيسيون مجاز ايران- ستون اول Ant020 19960415
13750115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2370 خط لاتين بى تقصير است: تغيير خط و هويت ملى - خط نو شماره ١ XN 1 19960515
13750215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0920 بيانيه دفتر سياسى در محکوميت شعار فدراليسم Ant021 19960615
13750215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0640 طفل شيرين دمکراسى Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0650 فراخوان: به صندوق تشکيل سرمايه انترناسيونال کمک کنيد Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0930 فدراليسم شعارى ارتجاعى است، مصاحبه با انترناسيونال Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0940 انتخابات اسرائيل- ستون اول Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4009 نامه به دو رفيق درباره اختلاف و تشکيل فراکسيون در حزب کمونيست کارگرى عراق src 19960627
13750407
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0950 طرحهاى ارتجاعى براى آينده کردستان عراق محکوم است- ١٢ سپتامبر ١٩٩٦ Ant022 19960912
13750621
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0960 دمکراسى و انتخابات آمريکا- ستون اول Ant022 19960915
13750615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4036 ملاحظات مقدماتى درباره اوضاع حزب در عراق و کردستان، پس از رويدادهاى اوت و سپتامبر ١٩٩٦ MA-Z2 19961015
13750715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3878 نامه به ثريا شهابى - درباره فدراسيون، پناهندگان، مهاجرين src 19961115
13750825
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0970 رويدادهاى بزرگ و انسانهاى کوچک: در حاشيه اظهارات اخير عبدالله مهتدى src 19961215
13750915
١٩٩٧ 1997
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0980 ماهواره و آل احمدهاى پلاستيکى Ant023 19970215
13751115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1000 فرج سرکوهى بايد فورا آزاد شود Ant023 19970215
13751115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1010 دوره دوم کلينتون، کوبا و خبرگزارى ها - ستون اول Ant023 19970215
13751115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1020 اين شروع کار ماست - به کارگران نفت - ٢٥ فوريه ١٩٩٧ Jeld8 19970225
13751105
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1260 در مورد انتخابات رئيس جمهور رژيم اسلامى- اطلاعيه src 19970528
13760307
Ca
Fr
Sp
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1035 اسلام، حقوق کودک و حجاب - گيت راه کارگر Ant024 19970613
13760323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1030 بدنبال انتخاب خاتمى - گفتگو با نشريه انترناسيونال Ant024 19970615
13760315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3910 نامه به محمود قزوینی و ایرج فرزاد - آیا میتوان بحث کادرهای حزب را کنترل کرد؟ MA-Z1 1997mdd
1376mrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1040 ترکيه - ستون اول Ant024 19970615
13760315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3530 تسليت به اسد و نسان عزيز به مناسبت درگذشت رفيق کاله src 19970711
13760420
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1045 درباره سقط جنين - مصاحبه با نشريه همبستگى Ham073.4 19970915
13760615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1270 انتخاب خاتمى و عروج مجدد اپوزيسيون طرفدار رژيم- قطعنامه دفتر سياسى Jeld8 19971001
13760720
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1290 جنگ با زنده ها- اطلاعيه دفتر سياسى در مورد رويدادهاى اخير ايران src 19971201
13760910
١٩٩٨ 1998
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1280 مصاحبه درباره رويدادهاى سياسى ايران Ant026 19980115
13761015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1300 جمهورى اول جمهورى آخر Ant026 19980115
13761015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3450 پيام به کنگره اول حزب کمونيست کارگرى عراق src 19980215
13761115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2360 انتخاب خاتمى و چشم انداز آينده - پوشه شماره ١ Pushe01 19980315
13771215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1310 در زمينه فعاليت احزاب سياسى در ايران- گفتگو با راديو فرانسه Iskra002 19980320
13761229
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1320 زير حجاب اختناق ايسکرا ٣ Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1330 در مورد بهم خوردن جلسه سروش Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2190 آلبرايت، کوسووا و يک ايده گذرا Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2200 دو ابر قدرت - تقابل آمريکا و عراق Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3902 ارزيابى عمومى از وضعيت حزب - از گزارش دفتر سياسى به کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى، آوريل ١٩٩٨ src 19980415
13770115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4070 سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى ایران - آوریل ١٩٩٨ audio audio 19980415
13770115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3510 حزب و قدرت سياسى audio audio 19980415
13761215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1340 درباره تحولات اخير در اوضاع سياسى ايران- مصاحبه با راديو همبستگى استکهلم src 19980418
13770129
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4100 درباره کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - مصاحبه با رادیو صدای همبستگی مالمو در سوئد audio audio 19980421
13770201
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4120 درباره کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - مصاحبه با طاهر صدیق از رادیو بی‌.بی.سی فارسی audio audio 19980426
13770206
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3420 پيام به مناسبت درگذشت رفيق حکمت کوتانى Iskra012 19980909
13770618
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1350 آزادى بيان از نوع دوم Iskra005 19980515
13770225
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2550 درباره مباحثات کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران - مصاحبه با ايسکرا Iskra006 19980515
13770215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3835 نامه دبير، شماره يک - نشريه انترناسيونال، اعضاى بدعنق، جام جهانى، حق عضويت SWorks 19980610
13770320
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1360 درباره آزادى بيان- مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم Iskra007 19980612
13770322
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4015 درباره آزادى بيان - مصاحبه با راديو شراره‌ها استکهلم Audio audio 19980615
13770315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3560 عضويت در حزب کمونيست کارگرى - مصاحبه با ايسکرا Iskra007 19980612
13770322
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3120 ايسکرا ميپرسد: درباره عضويت، اطلاعيه‌هاى شخصى اعضا، پشتوانه مالى و نشريات مجانى حزب Ant027 19980715
13770415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3130 عادى سازى روابط جمهورى اسلامى و آمريکا، آرى يا نه، و چرا؟ سوال راه کارگر از منصور حکمت Ant027 19980715
13770415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3831 پيرامون بحثهاى اخير رفيق حميد تقوايى درباره جمهورى سوسياليستى - نامه شماره ٤ SWorks 19980715
13770415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3832 باز هم درباره شعار جمهورى سوسياليستى ايران - نامه شماره ٧ SWorks 19980801
13770510
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1370 در مورد جامعه مدنى Iskra011 19980831
13770609
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1150 لاجوردى جلاد ترور شد- نشريه ايسکرا شماره ١١- ٢٣ اوت ١٩٩٨ Iskra011 19981023
13770801
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3941 پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - درباره شعار "جمهورى سوسياليستى ايران" audio audio 19981110
13770819
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3942 حزب و جامعه، مکانيسمهاى اجتماعى قدرت سياسى - سخنرانى در پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران audio audio 19981110
13770819
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3943 پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - اگر باز هم موفق نشديم چه؟ audio audio 19981110
13770819
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1930 درباره تنش ميان جمهورى اسلامى و طالبان- مصاحبه با ايسکرا Iskra015 19981113
13770822
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1900 حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى Ant029 19981115
13770815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1935 درباره تنش ميان جمهورى اسلامى و طالبان - مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم AntRS 19981115
13770824
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3842 حقوق کودک - مصاحبه با نشريه داروگ Darvag5 19981115
13770815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0390 اوضاع سياسى ايران - ميزگرد پرسش شماره ١ Pors01 19981215
13771015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3918 آزادی بیان اعضا و نشریه اینترنتی ندا MA-Z1 19981215
13770915
١٩٩٩ 1999
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1380 ديگر ورق برگشته است- اطلاعيه دفتر سياسى ٥ ژانويه ٩٩ Iskra020 19990105
13771005
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3220 مشکل اساسى اسرائيل اين است که بر اساس مذهب بنا شده است - مصاحبه با صفا حائرى src 19990115
13771015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3837 لعنت به اين خط - يک داستان کوتاه - ژانويه ١٩٩٩ SWorks 19990115
13771015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4085 دو عارضه؛ در حاشيه بحث حزب و جامعه در پلنوم نهم - به اعضاى تشکيلات کانادا audio audio 19990115
13771015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1130 گفتگو با کيومرث نويدى - ما جلسه کسى را بهم نميزنيم - نشريه ديدار شماره ٢٣ Didar23 19990221
13771215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3912 درباره مجازات اعدام - مصاحبه با سازمان دفاع از زندانیان سیاسی MA-Z1 19990226
13771207
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3913 نامه به فاتح شیخ - در مورد وضعیت حزب عراق MA-Z1 19990226
13771210
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1135 گفتگو با کيومرث نويدى - ميتوانيم سه ميليون نفر را بسيج کنيم و قدرت را بدست بگيريم - نشريه ديدار ٢٤ Didar24 19990227
13771221
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3140 اسلام و اسلام زدايى Ant028 19990315
13771215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3020 در رابطه با نوشته رفيق بهمن شفيق تحت عنوان "سند شماره ١، تزهايى درباره يک بين الملل کمونيستى" est 19990319
13771228
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3893 به کميته‌ها و فعالين حزبى و بويژه رفقاى حزبى درگير در تريبونال بين‌المللى src 19990325
13780105
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3898 حزب و جامعه - پوزش و تصحيح! src 19990328
13780108
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3570 پاسخ به سوالات رفيق آذرنوش - مبحث حزب و جامعه est 19990404
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3916 نشریه تئوریک، نشریه درونی و مباحثات داخلی - پاسخ به سؤالات بهروز ناصری MA-Z1 19990406
13780117
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3030 از منظر اژدها - نامه اول در مورد مطلب بهمن est 19990407
13780118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3917 نامه به فاتح شیخ - اپوزیسیون و مکانیسمهای بحث در حزب MA-Z1 19990407
13780118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3040 به کميته ها و فعالين حزب در خارج کشور - درباره نحوه برخورد به اطلاعيه هاى رفقاى مستعفى est 19990407
13780118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3050 به اعضا و فعالين حزب کمونيست کارگرى ايران - موضوع: استعفاى رفيق رضا مقدم از حزب est 19990408
13780119
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3060 به اعضا و فعالين - در مورد استعفاى رفيق رضا مقدم از حزب est 19990410
13780121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3070 اطلاعيه درباره کناره گيرى رفيق رضا مقدم از حزب کمونيست کارگرى ايران Est 19990412
13780123
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2560 محکم، به محکمى حزب Bahs1 19990413
13780124
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2350 ربودن اوجلان، علل و پيامدهاى آن - پوشه شماره ٤ Pushe04 19990415
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3580 ايست! ترمزهاى خود را چک کنيد est 19990415
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3914 نامه به محسن ابراهیمی - شیوه بحث با امیر پیام MA-Z1 19990415
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3915 نامه به نادر بکتاش - سازش یا انتخاب؟ MA-Z1 19990415
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3911 نامه به فخری نادری - ضرورت مدرنیسم تشکیلاتی و ضوابط حزبی MA-Z1 19990415
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3920 در مورد حزب و قدرت سیاسی - یک نامه MA-Z1 19990415
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3921 بی انصافی، ریا و ضوابط سازمانی - یک نامه MA-Z1 19990419
13780130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2570 خداحافظ رفيق est 19990420
13780131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3010 توضيح و مقدمه به مجموعه اسناد مربوط به استعفاها est 19990424
13780204
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1390 درباره وضعيت جنبش کارگرى ايران- مصاحبه با راديو آزادى اول مه ٧٨ Ant029 19990501
13780211
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3780 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٧ ژوئن ١٩٩٩ audio audio 19990607
13780317
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1810 اسلام بخشى از لمپنيزم در جامعه است ـ مصاحبه با راديو همبستگى مالمو ـ سوئد Audio Ham087 19990613
13780323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3979 پيشنهاد دستور جلسه پلنوم - نامه به کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى src 19990613
13780323
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1840 ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسلامى مردم خواهد بود راديوهمبستگى Ham088 19990613
13780323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3150 درباره کناره گيرى پنج نفر از اعضاى کميته مرکزى Ant029 19990615
13780315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3785 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئن ١٩٩٩ audio audio 19990621
13780331
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2580 ناقهرمانان src 19990702
13780312
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1410 به کارگران نفت- ٢٣ تير ١٣٧٨ Ant030 19990702
13780423
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3887 سرنگونی، انقلاب و سوسیالیسم - نامه به حمید تقوائی و فاتح شیخ src 19990717
13780426
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3790 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئيه ١٩٩٩ audio audio 19990721
13790430
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3922 آیا باید کمک مالی را پذیرفت؟ - کسب تکليف از هيأت دبيران MA-Z1 19990729
13780507
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1400 جنبش توده اى براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود- مصاحبه با انترناسيونال مرداد ٧٨ Ant030 19990815
13780515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2980 گفتگو با راديو صداى همبستگى سوئد درباره رويدادهاى ايران تابستان ١٣٧٨ Audio RSHam 19990815
13780515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3923 در پاسخ به قصد استعفای یک رفیق MA-Z1 19990816
13780525
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3924 تحریکات شبه اسلامی و فتوا علیه حزب کمونیست کارگری MA-Z1 19990920
13780629
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3845 نامه به رفيق حجت برزگر - کمونيسم و برابرى src-pdf 19990929
13780707
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3925 نامه به رفيق روزبه - راهی که رفته‌ایم MA-Z1 19990929
13780707
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2970 اين حزب شماست! - سخنرانى در جلسه عمومى پرسش و پاسخ - استکهلم اکتبر ١٩٩٩ Audio A.tape 19991015
13780715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3907 گشت نظامى و شروع بکار راديو انترناسيونال - نامه به رفقاى حزبى src 19991015
13780723
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3170 گشت نيروى مسلح حزب کمونيست کارگرى ايران در حومه شهر مريوان - مصاحبه با انترناسيونال Ant031 19991015
13780715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3919 در پاسخ پیمان نعمتی، ایرج آذرین و رضا مقدم MA-Z1 19991015
13780715
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2470 سند پايه کمپين بين المللى اول کودکان - ثريا شهابى، منصور حکمت Ant032 19991113
13770822
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3610 سخنرانى در کنفرانس آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران audio v.tape 19991115
13780815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3000 نزاع جناحها و چشم انداز آينده - پوشه شماره ٥ Pushe05 19991215
13780915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3926 نامه به ریبوار احمد - حزب عراق و ضرورت رهبری جامعه MA-Z1 19991220
13780929
٢٠٠٠ 2000
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1420 درباره انتخابات مجلس شوراى اسلامى- راديو انترناسيونال Ant032 20000107
13781017
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1430 مردم انتخابشان را کرده اند- اطلاعيه کميته مرکزى ١٥ ژانويه ٢٠٠٠ src 20000115
13781025
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3595 مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار اول) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ژانويه ٢٠٠٠ audio RadioA 20000115
13781015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3594 خوشامدگويى از طرف انجمن مارکس به شرکت کنندگان در سمينار اول مبانى کمونيسم کارگرى - لندن - ژانويه ٢٠٠٠ Audio audio 20000115
13781015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3927 اطلاعیه در مورد انفجارات امروز در مرکز تهران MA-Z1 20000205
13781116
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3160 درگذشت رفيق احمد اميرى کادر حزب کمونيست کارگرى ايران Ant032 20000215
13781115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3928 گزارش به پلنوم یازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - سند شماره ١ MA-Z1 20000217
13781116
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3929 در حاشیه گزارش به پلنوم یازدهم - به کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران MA-Z1 20000218
13781117
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2170 درباره انتخابات ششمين دور مجلس شوراى اسلامى - ميزگرد راديو بى بى سى Audio BBC BBC 20000305
13781214
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4033 سخنرانى در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى در گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠ Audio audio 20000310
13781224
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4065 پاسخ به سؤالات در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى - گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠ Audio audio 20000310
13781224
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3930 رژیم را میکوبیم و با مخالف خود بحث میکنیم - ابلاغیه تشکیلاتی MA-Z1 20000503
13790214
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1440 يادداشت هايى درباره بحران سياسى رژيم اسلامى- پرده آخر ٥ مه ٢٠٠٠ AH001 20000505
13790216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1090 محاکمه نمايشى ١٣ شهروند يهودى- مصاحبه با راديو انترناسيونال- ١٦ ارديبهشت ١٣٧٩ AH004 20000506
13790216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1960 درباره محاکمه نمايشى ١٣ شهروند يهودى- مصاحبه RadioA 20000506
13790216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1450 فرار از پيروزى!- پرده آخر ٢ AH002 20000512
13790223
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1460 کنفرانس برلين و جناحهاى حکومت اسلامى- مصاحبه با راديو انترناسيونال AH002 20000512
13790223
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3620 تاريخ اتحاد مبارزان کمونيست - سخنرانى در انجمن مارکس لندن audio v.tape 20000515
13790215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1470 ظهور قطب سوم- پرده آخر ٣- ١٩ مه ٢٠٠٠ AH003 20000519
13790230
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1480 طوفان در راه است- مجلس ششم رژيم اسلامى تشکيل ميشود AH004 20000526
13790306
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1940 جناحهاى حکومت پس از تشکيل مجلس- راديو انترناسيونال AH005 20000602
13790313
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3876 گفتگو با شهريار از راديو همصدا Audio audio 2000mmdd
1379mmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1770 نتايج انتخابات - مصاحبه با راديو آزادى src 20000608
13800319
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1870 بيست سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠- راديو انترناسيونال ٢٣ خرداد ٧٩ RadioA 20000613
13790323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3903 خط تبليغى ما در مورد سالگرد ٣٠ خرداد ٦٠ src 20000614
13790325
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1500 سه جنبش، سه آينده- پرده آخر- ١٦ ژوئن ٢٠٠٠ AH007 20000616
13790327
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1520 اقتصاد يا توسعه سياسى، کدام مال خر است؟ AH008 20000623
13790403
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1530 سفر خاتمى به آلمان- زمين را زير پايشان داغ کنيم AH008 20000623
13790403
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1910 نوزده سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠- گفتگو با راديو انترناسيونال ٢٣/٣/٧٩ AH008 20000623
13790403
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1540 قوه قضائيه و معضل توسعه AH009 20000630
13790410
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1550 اين سيد اهل گلاسنوست نيست AH011 20000714
13790424
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3931 دستور برای بحث و تصمیم‌گیری در هیأت دبیران MA-Z1 20000714
13790424
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1560 حال همه «اصلاحات» ميخواهند. جنگ اسم رمزها AH012 20000721
13790431
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2080 ما ميمانيم و شما رفتنى هستيد- جنايات اتحاديه ميهنى عليه مردم کردستان AH012 20000721
13790431
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1570 ريشه هاى دوم خرداد- پرده آخر ٥- ٢٨ ژوئيه ٢٠٠٠ AH013 20000728
13790507
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3710 کانديداتورى خاتمى، بحث دو جناح حکومت بر سر اصلاحات - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000802
13790512
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1800 از تهران، با کمال تشکر- کيهان بند را آب ميدهد AH014 20000804
13790514
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1250 موضع نگرفتن حزب درباره مرگ شاملو- نامه به رفيق بابک يزدى src 20000806
13790515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3770 عواقب حکم خامنه‌اى مبنى بر منع لايحه اصلاح مطبوعات در مجلس - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000807
13790517
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3833 يادداشت براى جلسه با رهبرى حزب کمونيست کارگرى عراق SWorks 20000807
13790517
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3760 پيامدهاى حکم خامنه‌اى و واکنش جريان دو خرداد - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000809
13790519
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1580 دوئل زودرس: حکم خامنه اى بن بست هر دو جناح را عيان ميکند- ١١ اوت ٢٠٠٠ src 20000811
13790521
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1590 در جستجوى قوه مقننه! ١١ اوت ٢٠٠٠ AH015 20000811
13790521
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3550 خانم ابتهاج، شناسنامه من هم مهر نشده است Didar 20000815
13790515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3190 لغو کارمزدى - گفتگو با على جوادى، راديو انترناسيونال - اوت ٢٠٠٠ audio RadioA 20000815
13790515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1850 بحران کومه له و بازسازى ناسيوناليسم کرد AH016 20000818
13790528
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0440 کمونيسم کارگرى در عراق - سخنرانى در انجمن مارکس Audio Audio 20000822
13790531
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3899 کانديد نشدن براى دبيرى کميته مرکزى و لزوم شکل دادن به يک رهبرى جمعى‌تر src 20000826
13790605
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1600 زندگى بعد از دوم خرداد- راديو انترناسيونال AH017 20000825
13790604
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1610 آينده دوم خرداد- مصاحبه با راديو انترناسيونال ٢٧ اوت ٢٠٠٠ AH018 20000901
13790611
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3740 پيرامون اوضاع سياسى کشور و رابطه ايران و آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000906
13790616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1620 عبور از خاتمى- ٨ سپتامبر ٢٠٠٠ AH019 20000908
13790618
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1980 درباره کنگره سوم حزب- مصاحبه AH020 20000915
13790625
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3750 جنبش دانشجوئى، جوانان و وقايع خرم آباد - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000915
13790615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1630 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - مصوب کنگره سوم- اکتبر ٢٠٠٠ AH024 20001014
13790613
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3944 قطعنامه کنگره سوم درباره اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى src 20001014
13790613
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1631 تذکراتی درباره طرز برخورد به جنبش طبقه کارگر - سخنرانى در کنگره سوم - اکتبر ٢٠٠٠ audio video 20001014
13790723
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1633 ‌قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - سخنرانى در کنگره سوم - اکتبر ٢٠٠٠ audio v.tape 20001014
13790723
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1635 اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى - سخنرانى در کنگره سوم حزب- اکتبر ٢٠٠٠ audio AH048 20001014
13790613
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3520 جنبش سلبى و اثباتى - حميد تقوايى و منصور حکمت audio audio 20001015
13790624
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1950 کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى - درباره مباحثات کنگره ٣ - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio AH024 20001016
13790725
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3730 درباره مناسبات سرمايه دارى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001017
13790726
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3933 نامه به دو کادر قديمى - دلخورى پسا انتخاباتى دون شأن همه ماست src 20001025
13790804
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3690 درباره مبارزه با اعتياد - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001102
13790812
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2090 مجازات اعدام شنيع ترين قتل عمد است- مصاحبه با خاوران ٧ AH026 20001103
13790813
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3680 وضعيت جمهورى اسلامى و مجلس دوم خردادى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001105
13790815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3590 لغو مجازات اعدام - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001108
13790818
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2030 دوم خرداد نمرده است!- استفسار فعال AH027 20001110
13790820
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3410 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - مصاحبه با راديو انترناسيونال Audio RadioA 20001116
13790825
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2150 يادداشت‌هاى سياسى - در حاشيه هفته   [کنفرانس برلين - محمود صالحى - انتخابات آمريکا - فلسطين] AH028 20001117
13790827
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3958 پيام کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايران به کارگران ايران AH028 20001117
13790827
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1660 بيست سال قتل زنجيره اى AH029 20001124
13790904
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4037 نامه به اعضاء و مشاورين کميته مرکزى - دستور جلسه پيشنهادى پلنوم MA-Z2 20001204
13790914
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1670 کابوس انتخابات- ٨ دسامبر ٢٠٠٠ AH031 20001208
13790918
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1680 مردم، حزب، انتخابات- گفتگو با راديو انترناسيونال AH032 20001215
13790925
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3390 يک دنياى بهتر - مصاحبه با راديو انترناسيونال Audio RadioA 20001215
13780915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2520 قطعنامه پايانى پلنوم ١٣ حزب کمونيست کارگرى ايران AH033 20001218
13790928
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1110 کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى افتتاحيه - ١٣ اکتبر ٢٠٠٠ audio AH034 20001229
13791009
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3650 کابوس انتخابات دور دوم رياست جمهورى خاتمى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001231
13791011
٢٠٠١ 2001
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3906 شيوه برخورد به انتخابات سال ١٣٨٠ src 20010101
13791012
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1690 سياست ارعاب جمهورى اسلامى را در هم بکوبيم- ١٢ ژانويه ٢٠٠١ AH036 20010112
13791023
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2920 در حاشيه قتل‌هاى زنجيره‌اى Pushe06 20010113
13791023
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3600 مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار دوم) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن audio RadioA 20010115
13791015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1700 درسهاى بديهى برلين- ١٩ ژانويه ٢٠٠١ AH037 20010119
13791030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2070 عروج و افول اسلام سياسى- ميزگرد با پرسش PORS03 20010200
13791100
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3901 بيانيه سرگشاده حزب کمونيست کارگرى ايران خطاب به بانکها و مؤسسات مالى اروپايى src 20010205
13791114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1710 مردم قاتلين را ميشناسند AH039 20010202
13791114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0910 تاريخ شکست نخوردگان: چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧ AH040 20010209
13791121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3700 پيرامون اوضاع سياسى و انتخابات رياست جمهورى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010212
13791124
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3200 بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن Audio audio 20010215
13791115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4064 بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - پاسخ به چند سؤال Audio audio 20010215
13791115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3720 درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010215
13791115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4038 قرارهاى تکميلى، مصوب پلنوم ١٣ کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - فوريه ٢٠٠١ MA-Z2 20010215
13791115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1720 هفته اضطراب- ١٦ فوريه ٢٠٠١ AH041 20010216
13791128
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3660 انتخابات رياست جمهورى، کانديداتورى فلاحيان و توکلى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010222
13791204
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3670 مطالبات برنامه اى حزب کمونيست کارگرى ايران "يک دنياى بهتر" درمورد حقوق زنان audio RadioA 20010222
13791204
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3630 گفتگوى خصوصى با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010321
13800101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1890 پيام تبريک به مردم ايران به مناسبت سال نو src 20010321
13800101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1730 نورى در انتهاى تونل- مژده آخوند ميانه رو بعدى ظهور ميکند! ٢٣ فوريه ٢٠٠١ AH042 20010223
13791205
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1740 جمهورى اسلامى بدون خاتمى- گفتگو با راديو انترناسيونال- ٢٣ مارس ٢٠٠١ AH046 20010323
13800103
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3210 آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ - سخنرانى در انجمن مارکس لندن Audio audio 20010324
13800104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3370 بحران و انشعاب در کومه له - سخنرانى در انجمن مارکس لندن Audio audio 20010324
13800104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3400 آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال Audio RadioA 20010330
13800110
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1820 انترناسيونال هفتگى يکساله شد AH051 20010427
13800207
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1750 هژده خرداد روز «نه» به جمهورى اسلامى است- ٦ مه ٢٠٠١ AH053 20010506
13800216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2110 مواجهه از نزديک- يک گزارش پزشکى AH055 20010525
13800304
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2130 هژده خرداد روز اعتراض است- مصاحبه AH056 20010601
13800310
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3834 درباره پيامدهاى بيمارى - نامه به آذر مدرسى و کميته مرکزى - ١٥ ژوئن ٢٠٠١ SWorks 20010615
13800325
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3380 هژده تير و جنبش سرنگونى - گفتگو با على جوادى Audio RadioA 20010615
13800415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1780 ما نماينده اکثريت مردميم- ايران پس از انتخابات- ٢٢ ژوئن ٢٠٠١ AH059 20010622
13800401
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4110 بالا تعیین میکند که این حزب بماند یا بپاشد - بحث در دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - ٧ و ٨ ژوئیه ٢٠٠١ Audio src 20010708
13800417
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1790 هيچ بخش ديگرى از حکومت نميتواند جلوى رشد اعتراضات مردم را بگيرد AH062 20010713
13800422
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2040 سازندگان همبستگى: تشکر و "تصحيح" همبستگى هفتگى HamH 20010720
13800429
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2100 مردم بايد انتخاب کنند- گفتگو درباره وحدت اپوزيسيون AH066 20010810
13800519
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
4039 رهايى سوسياليستى، تنها پاسخ براى اقتصاد ايران - يک نامه در پاسخ به چند سؤال MA-Z2 20010813
13800522
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3934 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - گزارش و ارزيابى از کار حزب audio audio 20010907
13800616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3935 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - نقد نظرات طرح شده در مورد کمبودها audio audio 20010907
13800616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3936 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - ارائه طرح سازماندهى رهبرى حزب audio audio 20010907
13800616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3937 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - درباره رهبرى حزب audio audio 20010907
13800616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3938 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - کسر بودجه و جمع‌آورى کمکهاى مالى audio audio 20010907
13800616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3939 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - اولويتهاى حزب audio audio 20010907
13800616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3940 پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - تشکر رسمى، سرطان، آشتى با منصور حکمت audio audio 20010907
13800616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2060 طرح سازماندهى رهبرى حزب- مصوب پلنوم ١٤ AH071 20010907
13800616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3640 درباره فاجعه تروريستى ۱۱ سپتامبر در آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010911
13800620
It
Fr
Ru
Sp
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1880 پايان دادن به تروريسم کار ماست- پيامدهاى حملات تروريستى عليه مردم آمريکا AH071 20010914
13800623
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3932 در مورد پيش‌نويس قطعنامه پيامدهاى جنايت تروريستى MA-Z1 20010919
13800628
Sp
It
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1990 دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش اول: جنگ تروريست ها AH072 20010921
13800630
Sp
It
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2010 دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست AH073 20010928
13800706
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3836 لنينيسم و بلشويسم - بحث در سمينار کورش مدرسى در مورد تجربه شوروى در انجمن مارکس لندن Audio SWorks 20011006
13800714
Sp
It
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2020 دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش سوم: افول اسلام سياسى AH075 20011012
13800720
Sp
It
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2000 دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش چهارم: پس از افغانستان AH077 20011026
13800804
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3810 پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٧ نوامبر ٢٠٠١ Audio Paltalk 20011127
13800906
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1860 بمناسبت دهمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگرى- مصاحبه بخش اول AH082 20011130
13800909
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3820 پرسش و پاسخ در پالتاک ١٢ دسامبر ٢٠٠١ Audio Paltalk 20011212
13800921
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3821 پاسخ به يک پرسش در جلسه پالتاک - معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه Audio Oct 20011212
13821921
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3822 پاسخ به دو پرسش در جلسه پالتاک - موضوعيت لنينيسم، اعتقاد به دمکراسى Audio Oct 20011212
13800909
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3830 پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٦ دسامبر ٢٠٠١ Audio Paltalk 20011226
13801005
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2790 جنگ حزب دمکرات با کومه‌له و اعلام آتش بس يکجانبه - از جلسه پالتاک در اتاق "با منصور حکمت" Iskra V 20011226
13801005
٢٠٠٢ 2002
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0000 src

تاريخ نامشخص NA
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1230 درباره سرانجام بحث قانون کار - به کميته اجرايى، دبير و اعضاى ستاد سياسى Handwriting HW yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1490 در مورد گرايشات درون جنبش کارگرى - آخرين صحبتها در سمينار ک.ش. HW yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1100 درباره قطعنامه طبقه کارگر و قدرت سياسى-٢- بعد از صحبتهاى مخالف src yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1220 پانويس ها- يادداشتها- کرونولوژى src yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1970 درباره موج اخير ترورها در ايران- مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم راديو انترناسيونال srcyymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2140 يادداشتهائى درباره بحران سياسى رژيم اسلامى- بحران آخر srcyymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2480 درباره پراتيک کمونيستى src yymmdd
ssmmrr   

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم،
بدون "خطر" سوسياليسم،
به چه منجلابى بدل ميشود!