صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2100
عنوان مطلب مردم بايد انتخاب کنند- گفتگو درباره وحدت اپوزيسيون
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 66   AH066
تاريخ 13800519 - 20010810
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H66.vnf
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021223 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق Özgür Yalçýn)
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20140423 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2014-04-23