صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0670
عنوان مطلب انتخابات روسيه - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 9-8   Ant008
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13720715 - 19931015
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل html دريافت شده از رفيق يوسف محمد
فايل word دريافت شده از رفيق فتاح مامند (صلح خاورميانه)
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040330 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
20041231 - تکميل متن عربى با بخش دوم (صلح خاورميانه) ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٣١ تا ١٣٢ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.
- در متن عربى شماره انترناسيونال سابع ثامن ذکر شده است درحاليکه ٨ و ٩ صحيح است.


Last updated: 2004-12-31