Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

سخنى با رفقاى حزبى:
اهميت توزيع مستقيم نشريه


2
اين واقعيت که نشريه انترناسيونال چاپ خارج کشور در حدود هفت هزار نسخه توزيع ميشود واقعا خوشحال کننده است. به همت رفقا، انترناسيونال يک نشريه قابل دسترسى براى انبوه فارسى زبانان در خارج کشور شده است و اين بى‌ترديد به گسترش بيشتر نفوذ انديشه کمونيستى کارگرى و تقويت حزب در جنبش کارگرى و سوسياليستى منجر خواهد شد.
3
روشهاى مختلفى در توزيع نشريه بکار ميرود. همه اينها لازمند، اما تأثيرشان بر کار ما و بر هدفى که با انتشار اين نشريه دنبال ميکنيم يکسان نيست. اينجا لازم است بر اهميت توزيع مستقيم، حضورى و هدفمند نشريه توسط فعالين حزبى تأکيد کنيم.
4
گذاشتن نشريات در کيوسکها و کتابفروشيها و کتابخانه‌ها بيشک نشريه ما را به خوانندگانى ميرساند که تماس با آنها بسادگى براى ما ممکن نيست و دامنه‌اى به توزيع نشريه ميدهد که توزيع مستقيم قادر به آن نيست. اين نقطه قدرت اين شيوه است. اما نقطه ضعف اين شيوه براى يک نشريه کمونيستى که خواننده را مصرف کننده کالاى خود نميداند بلکه با او کار سياسى دارد، اين است که هيچ جا رفيق حزبى با گيرنده و خواننده نشريه مواجه نميشود. کار ما بيدار کردن انسانها به امکان يک آينده آزاد و انسانى و متحد و بسيج کردن آنها براى تحقق اين آينده است. اين غيابا ممکن نيست. محيط طبيعى و اجتناب ناپذير فعاليت ما محيط ديدار و ديالوگ با آدمهاست. اساسا در اين رابطه است که انترناسيونال امکان پيدا ميکند ابزارى براى کار هدفمند سوسياليستى باشد.
5
رابطه دوجانبه ما با گيرندگان نشريه حياتى است. هيچ تيراژى از پخش حرفه‌اى و تجارتى نشريه جاى اين رابطه حضورى فرد حزبى با خواننده نشريه را نميگيرد. و اساسا در اين رابطه مستقيم است که نه فقط متحد کردن خواننده با حزب بلکه حتى بهره‌مند شدن از حمايت مادى و معنوى او از حزب ممکن ميشود.
6
تيراژ نشريه بالاست، اما رابطه مستقيم و دوجانبه با خوانندگان ضعيف است. روى دو شاخص ميتوان انگشت گذاشت.
7
١- تشکيلات گزارشى از انعکاس مطالب نشريه در ميان خوانندگانش ندارد. نميدانيم کدام مطالب مؤثر بوده، کدام موضوعات بحث‌برانگيز بوده، کدام مطلب محورى براى برگزارى جلسات بحث، سخنرانى و گروههاى مطالعاتى شده، کدام مقالات در سازمانگرى و جلب اعضاء جديد به حوزه‌هاى ما کمک کرده، جاى چه مطالبى از اين نظر کم است، قضاوت خوانندگان نسبت به جنبه‌هاى مختلف نشريه چيست و غيره و غيره. اين اطلاعات را نميشود داشت مگر آنکه نشريه حزب را دست گرفتن و به ميان مردم رفتن و بحث کردن و ترويج کردن يک شيوه زندگى حزبى حوزه‌ها و تشکل‌هاى محلى ما باشد. و وقتى فکر ميکنيم که اين يک محور اساسى کار حزبى و کمونيستى است و ما، و کل جناح چپ جامعه براى کسب آزادى اين نوع فعاليت در ايران در چه مبارزه خونينى درگيريم، آنوقت کمبودهاى ما در اين زمينه در خارج کشور صد چندان برجسته‌تر خودنمايى ميکند.
8
٢- بدون رابطه دوجانبه، حمايت مادى و مالى خوانندگان نشريه به درستى دريافت و به نشريه کاناليزه نميشود. براى يک جريان کمونيستى مکانيسم پخش نشريه مکانيسم جلب کمک مادى خوانندگان نشريه و دوستداران حزب هم هست. تعداد کسانى که ميخواهند و ميتوانند، آنهم بدون اينکه کسى يادشان بياندازد و اصرار کند، رأسا مبالغ بزرگى به حساب حزب يا نشريه بگذارند، به هر حال محدود است. منبع اصلى کمکهاى مالى به نشريه بطور بالقوه مبالغ کوچکى است که تعداد زياد خوانندگان ما ميتوانند دائما در اختيار ما بگذارند. بايد عملا تماس داشت و اين کمکها را گرفت. کمکهاى يک دلارى و پنج فرانکى را، که براى ادامه حيات انترناسيونال حياتى است، نميتوان از طريق حساب بانکى دريافت کرد. اين کار شبکه حزبى در محل و قبل از هر کس کار خود توزيع کننده انترناسيونال است. انترناسيونال مجانى است چون ما ميخواهيم مردم بتوانند نشريه ما را به راحتى بگيرند و بخوانند. ما با اين کار دريافت نشريه را از يک بده‌بستان تجارى مستقل کرده‌ايم. اما نشريه بايد همچنان از نظر اقتصادى قابل ادامه باشد. نکته اينجاست که در تأمين مالى نشريه، ما بجاى تجارت روى عقل سليم و انصاف و سمپاتى خوانندگان نشريه حساب ميکنيم که قطعا آماده‌اند با دريافت هر نشريه مبلغى کوچکى، حداقل در حدود بهاى نشريه‌اى در اين ابعاد، به عنوان کمک مالى داوطلبانه در صندوق ما بياندازند. اگر ما، و صندوق مربوطه، در محل پيدا نباشيم، اين آمادگى و اين کمک بالقوه و کل سياست مالى نشريه انترناسيونال به هيچ ميرسد. اگر يک چهارم خوانندگان نشريه بطور متوسط کمکى معادل بهاى فرضى نشريه به ما بکنند، اگر ما قادر باشيم اين کمک را بطور سيستماتيک دريافت کنيم و به مرکز برسانيم، پايه مالى انترناسيونال به اندازه کافى محکم خواهد بود. امروز اينطور نيست و اين اساسا به دليل ضعف مکانيسم مستقيم و حضورى توزيع و کم توجهى به امر درخواست و دريافت کمکهاى جزئى همراه پخش نشريه در همين حد روابطى است که وجود دارد.
9
در شماره آينده مطلبى در مورد جنبه‌هاى مشخص‌تر توزيع مستقيم نشريه و جنبه‌هاى سياسى و مالى آن خواهيم داشت.


م.ح


انترناسيونال، نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران - شماره ٨ و ٩ - مهر ١٣٧٢، اکتبر ١٩٩٣

hekmat.public-archive.net #3100fa.html