صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0730
عنوان مطلب روياهاى ممنوع مجاهد: چرا دولت مجاهدينى غير ممکن است؟
اوريژينال انترناسيونال شماره 15   Ant015
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13730615 - 19940915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20150207 - انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفیق "ANONYMOUS"
20221125 - انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى


Updated: 18 Oct 02 | 2015-02-07 | 2022-11-25