صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3460
عنوان مطلب قرار داخلى در مورد تسهيل عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران
اوريژينال جلد هفتم مجموعه آثار صفحات ١٠٥ تا ١٠٨
تاريخ 13680215 - 19890315
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7MemQAR-FV.vnf 3460fa.vnf
انجام شده 20030903 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود


Last updated: 2003-09-03