صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0390
عنوان مطلب اوضاع سياسى ايران - ميزگرد پرسش شماره ١
اوريژينال پرسش شماره ١ - Pors01
تاريخ 19981215 - 13771015
فايل پايه 0390fa.vnf
ترجمه عربى: فايل word دريافت شده از رفيق محمود فارس
انجام شده 20040422 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20100613 - انتشار متن عربى، ترجمه رفيق محمود فارس
قدم بعدى


Last updated: 2010-06-13