صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3857
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث انتخابات
اوريژينال نوار آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_42
تاريخ 13610713 - 19821005
فايل پايه
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
توضيح


Last updated: 2006-03-12