صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2700
عنوان مطلب بيانيه "تهاجم رژيم عراق و وظائف ما" ٢ر٧ر١٣٥٩
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٣ - سوم آبان ١٣٥٩ - صفحه ٢٢ تا ٢٣ - BSa03
تاريخ 13590702 - 19800924
فايل پايه 2700fa.vnf
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030815 - تايپ و تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031107 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى از روى جزوه دانشجويان هوادار در بريتانيا - ارسالى رفيق فريده آرمان
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20051125 - تنظيم و انتشار متن ترکى برگرفته از سايت m-hekmat.com
20140723 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفيق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى - مقابله شود.


Last update: 2014-07-23