2007-12-08
آرشيو نشريات قديم

مجموعه تصاوير اسکن شده نشريات قديمى و کمياب که بعضا براى کار مقابله لازمند
آماده شده:
بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ١
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره يک
- اول مرداد ١٣٥٩

فهرست مطالب
ضميمه شماره يک - بسوى سوسياليسم شماره ١ - ١١ مرداد ١٣٥٩بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٢
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٢ - شهريور ١٣٥٩

فهرست مطالب
بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٣
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٣ - سوم آبان ١٣٥٩

فهرست مطالب
ضميمه شماره يک - بسوى سوسياليسم شماره ٣ - ١٢/٧/١٣٥٩
ضميمه شماره دو - بسوى سوسياليسم شماره ٣ - ٢٠/٧/ ١٣٥٩
ضميمه شماره سه - بسوى سوسياليسم شماره ٣ - ١٠/٩/١٣٥٩بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٤
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٤ - بهمن ١٣٥٩

فهرست مطالب

ضميمه شماره يک - بسوى سوسياليسم شماره ٤ - ٦ فروردين ١٣٦٠

ضميمه شماره دو - بسوى سوسياليسم شماره ٤ - ٢٩ خرداد ١٣٦٠بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٥
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٥ - اول بهمن ١٣٦١
باز تکثير از هواداران اتحاد مبارزان کمونيست - آلمان فدرال و برلن غربى فهرست مطالببسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٦
ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٦ - ٢٠ مرداد ١٣٦٢
باز تکثير از سازمان هواداران حزب کمونيست ايران در خارج از کشور فهرست مطالبجزوه دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب - بهمن ١٣٥٨
بازتکثير از شوراى دانشجويان ايرانى طرفدار آزادى طبقه کارگر - برلن غربى فهرست مطالب

توجه داشته باشيد:

عکس ها براى اينکه خوانا باشند ناچار در فايل هاى نسبتا بزرگ ضبط شده اند (هر صفحه حدود نيم مگابايت!). اگر ارتباط با اينترنت کند باشد پياده کردن آنها وقت زيادى ميگيرد. در صورتى که ميخواهيد مکررا به اين نشريات رجوع کنيد، براى صرفه جوئى در وقت و هزينه توصيه ميکنيم، يکبار صفحات لازم را پياده و در کامپيوترتان ضبط کنيد و براى مراجعات بعدى از فايل ضبط شده استفاده کنيد.

کارگر کمونیست - شماره‌های ۱ تا ۱۰

کمونیست ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران - فایلهای pdf     (شماره‌های سفیدرنگ غایب اند)
01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48     --     --