صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3670
عنوان مطلب مطالبات برنامه اى حزب کمونيست کارگرى ايران "يک دنياى بهتر" درمورد حقوق زنان
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13791204 - 20010222
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20060203 - انتشار متن کتبى پياده شده از روى نوار
20060227 - انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
20090324 - انتشار متن کُردى ترجمه رفيق جمال محسن
قدم بعدى


Last updated: 2009-03-24