صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1990
عنوان مطلب دنيا پس از ١١ سپتامبر - بخش اول: جنگ تروريستها
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره ٧٢   AH072
تاريخ 13800630    20010921
فايل پايه فايل فارسى واژه نگار دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى
فايل عربى ورد دريافت شده از رفيق فتاح مامند
متن انگليسى کپى شده از سايت حزب
متن آلمانى کپى شده از سايت حزب
متن سوئدى کپى شده از سايت حزب
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
فايل word اسپانیایی دريافت شده از رفيق Nicolás José Jiménez
فايل rtf فرانسوی دريافت شده از رفيق نسرین جلالی، ترجمه Sara Alphonso
انجام شده 20021004 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
بعلاوه ترجمه هاى عربى، انگليسى، آلمانى و سوئدى
20021215 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20030517 تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى ( ترجمه رفيق سعيد احمد)
20040321 - تنظيم و انتشار متن کاتالانيايى برگرفته از آرشيو مارکسيستها
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20050707 - اسکن، تنظيم و انتشار متن ايتاليايى ترجمه رفقا آلفونسو دى تورينو و محمد حسن جبار
20140707 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفيق Nicolás José Jiménez
20160820 - تنظيم و انتشار متن فرانسوی ترجمه Sara Alphonso
قدم بعدى


Last updated: 2016-08-20