صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4007
عنوان مطلب بحث و اظهارنظر در پلنوم هفتم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
٦ر٩ر١٩٨٦ (١٥ تا ١٧ شهريور ١٣٦٥)
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
404_01..07
تاريخ 13650615 - 19860906
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20070128 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20090322 - انتشار متن پياده شده توسط رفيق دنيس مير
توضيح ١٦ قطعه مجموعا ٢ ساعت و ٣٨ دقيقه.
با گفتار مقابله شود.


Last updated: 2009-03-22