صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1635
عنوان مطلب اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى (سخنرانى در کنگره سوم حزب)
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 48   AH048
اين متنى است که خود نادر از روى نوار سخنرانى اش در کنگره پياده و اديت کرده است.
تاريخ 13800117 - 20010406
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H48.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از دکتر جعفر کافورى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031129 - تنظيم و انتشار متن انگليسى ترجمه دکتر جعفر کافورى
20150127 - انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفیق Nicolás José Jiménez
20230720 - انتشار متن عربی، ترجمۀ فارس محمود
قدم بعدى


Last updated: 11 Oct 02 | 2003-11-29 | 2015-01-27 | 2023-07-20