صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3847
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث رابطه اتحاد مبارزان کمونيست و کومه‌له
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_27
تاريخ 13610705 - 19820927
فايل پايه
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
توضيح ناقص است. نوارهاى قبل از اين شماره در دسترس نيست.
اين گفتار شامل دو قسمت مجزا است. در فاصله حدودا نيم ساعته بين اين دو قسمت، ايرج، غلام، بهمن و امير صحبت کرده اند.


Last updated: 2006-03-05