صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4015
عنوان مطلب درباره آزادى بيان - مصاحبه با راديو شراره‌ها استکهلم
اوريژينال فايل rm برگرفته از سايت روزنه
تاريخ 13770315 - 19980615
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 1998-azadi-bayan-.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى منتشر شده در منتخب آثار، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
انجام شده 20070322 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايل ترميم شده اوديو smil
20070819 - تنظيم و انتشار متن فارسى
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه حەمە غەفور.
توضيح

Last updated: 2015-09-07