صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3600
عنوان مطلب مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار دوم) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
اوريژينال نوار آرشيو انجمن مارکس لندن. CD دريافت شده از رفيق دنيس مر.
تاريخ 13791015 - 20010115
فايل پايه متن پياده شده توسط رفيق دنيس مر. فايل word فارسى.
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد. تبديل به فورمت rm و smil
20081108 - نوار قبلا منتشر شده، ناقص و بعضا مربوط به سمينار اول بوده است. متن کامل سخنرانى روى CD جانشين قبلى شد.
20081122 - انتشار متن پياده شده رفيق دنيس مر.
20081208 - اصلاحات رفقا ايرج و دنيس وارد شد.
20230622 - انتشار متن عربی ترجمه فارس محمود
قدم بعدى با گفتار مقابله شود.


Last updated: 2008-12-08 | 2023-06-22