صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3861
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار شوراى ملى مقاومت
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_63 ... 101_67
تاريخ 13610707 - 19820929
فايل پايه
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
توضيح


Last updated: 2006-03-12