صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4030
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در پلنوم نوزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - سوم اسفند ١٣٦٩
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
119_01
تاريخ 13691203 - 19910222
فايل پايه
انجام شده 20070519 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2007-05-19