صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1350
عنوان مطلب آزادى بيان از نوع دوم
اوريژينال ايسکرا شماره ٥   Iskra005
تاريخ 13770225 - 19980515
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فایل ورد کُردی، ترجمه کاوه عمر، دریافت شده از کاوه عمر
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20180503 تنظیم و انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى


Last updated: 2018-05-03