صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1870
عنوان مطلب بيست سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠
اوريژينال راديو انترناسيونال ٢٣ خرداد ٧٩
انترناسيونال هفتگى شماره 58   AH058
تاريخ 13790323 - 20000613
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H58.vnf
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20050621 - غلط گيری شد.
قدم بعدى ـ گفتار راديوئى از راديو انترناسيونال دريافت و براى انتشار روى نت آماده شود.
- بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2005-06-21