صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1360
عنوان مطلب درباره آزادى بيان - مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم
اوريژينال ايسکرا شماره ٧   Iskra007
تاريخ 13770322 - 19980612
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق يوسف محمد
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031215 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
20221125 - انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى


Updated: 05 Nov 02 | 2003-12-15 | 2022-11-25