صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3872
عنوان مطلب درباره نتايج پلنوم دوم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
266_01, 266_02
تاريخ 13630602 - 19840824
فايل پايه
انجام شده 20060406 - تبديل به فورمت rm و smil
توضيح خود نوار تاريخ ندارد. تاريخ بايد حدود ٢٤ر٨ر١٩٨٤ باشد. اين پلنوم ١٩ اوت برگزار شده است.


Last updated: 2006-04-06