صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0810
عنوان مطلب سناريوى سياه، سناريوى سفيد: بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران
اوريژينال انترناسيونال شماره 18   Ant018
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13740115 - 19950415
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20150311 - انتشار متن انگلیسی، ترجمه رفیق عزت ملکی
20150430 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٣١ تا ٢٥٤ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2015-04-30