Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

انترناسيونال هفتگى يکساله شدبا اين شماره، انترناسيونال هفتگى سال اول انتشار خود را با موفقيت به پايان ميرساند. اين نشريه در پاسخ به نياز هاى سياسى روشنى تاسيس شد و شکل و قالب فعاليت خود را از اين نيازها گرفت. تشديد بحران سياسى و سرعت تحولات در ايران ايجاب ميکرد که حزب بسرعت و به موقع موضع و تحليل خود در قبال مسائل سياسى و اجتماعى جارى را بيان کند. نشرياتى با فواصل چند هفته و چندماه ديگر پاسخگو نبودند. اين نشريه ميبايست در تيراژ وسيع و بطور منظم و راس ساعت معين در دسترس مردم در ايران و در خارج کشور قرار بگيرد. اين نشريه ميبايست به سهولت براى همه قابل دريافت و قابل تکثير باشد. با توجه به رايگان بودن تيراژ بالاى نشريه، هزينه توليد آن ميبايست پائين باشد. دست بدست کردن آن در ايران استبدادى ميبايست ساده باشد. مطالب آن ميبايست موجز باشد. براى عموم مفيد باشد، بيان آن ميبايست از زبان غامض و فرقه اى و شبه تخصصى رايج دور باشد. انترناسيونال هفتگى بسرعت به چنين نشريه اى تبديل شد. به لطف اينترنت، در سال گذشته ما سر وقت اين نشريه را در يک مقياس جهانى، از ايران و عراق و ترکيه، تا استراليا و آمريکا، در دسترس عموم فارسى زبانان گذاشته ايم. انترناسيونال هفتگى پرتيراژ ترين و پرخواننده ترين نشريه اپوزيسيون ايران است. قريب بيست هزار نسخه از هر شماره در ايران، اروپا، آمريکاى شمالى و استراليا صبح هر جمعه چاپ و توزيع ميشود. نشريه بصورت الکترونيک براى بيش از ٥٠٠٠ آدرس، که بخش اعظم آنها آدرسهايى در ايران است، ميل ميشود. علاوه بر اين، هر هفته چندهزار نفر اين نشريه را روى سه سايت حزبى و چند سايت مستقل مطالعه ميکنند. تيراژ نشريه هر روز در حال گسترش است. در ابتداى کار گمان ميکرديم با پيشرفت کار بايد بر تعداد صفحات نشريه اضافه کنيم. اما اکنون متقاعد شده ايم که محدوديت صفحات نشريه يک نقطه قدرت مهم آن است. خواننده خواندن آن را به بعد و "سر فرصت" موکول نميکند. هر واحد و جمع کوچک به سهولت نشريه را به اندازه نياز حوزه خود تکثير ميکند. فرمت انترناسيونال هفتگى امکان داده است که با ايجاد هر واحد جديد حزبى و پيوستن هر جمع جديد به حزب، بويژه در ايران، پاى نشريه به محيط جديدى باز شود. اين فرمت با استفاده کارآمد از اينترنت خوانايى دارد. شک نيست که محدوديت تعداد صفحات، انترناسيونال هفتگى را از پرداختن به برخى از موضوعات، و از ارائه تحليل هاى عمقى تر و تحليل تفصيلى تر مباحثى که به آن ميپردازد، محروم ميکند. اما اين بيش از آنکه ايرادى بر اين نشريه باشد، ضرورت ايجاد نشرياتى متفاوت با وظايفى ديگر را تاکيد ميکند. (هيات دبيران حزب تجديد انتشار گاهنامه انترناسيونال و شروع يک دوره جديد نشريه تئوريک حزب، بسوى سوسياليسم، را در دستور فورى خود گذاشته است).
2
در خارج کشور انترناسيونال هفتگى يک تپش منظم به کار واحد هاى حزبى داده است. اين نشريه کمک کرده است تا در کل حزب همنظرى و حساسيت نسبت به روندهاى سياسى در ايران تقويت بشود. در کنار راديو انترناسيونال، انترناسيونال هفتگى جاى خود را بعنوان يک ابزار موثر تبليغ و بسيج و رشد جنبش حزبى کمونيسم کارگرى بدست آورده است.
3
آينده انترناسيونال هفتگى افزايش صفحات آن نيست، بلکه بهبود کيفيت، گسترش باز هم بيشتر تيراژ، بويژه در ايران، و جهتگيرى به سمت انتشار يک نشريه روزانه است. فراخوان اول ما، قبل از هرکس، به فعالين و دوستداران حزب در ايران است. انترناسيونال هفتگى بايد در مقياس هرچه وسيع تر بطور منظم تکثير بشود در شهرهاى مختلف به موقع به دست مردم برسد. هر جمع و محفل علاقمند ميتواند در حد امکانات خود، هرچند محدود، به گسترش تيراژ نشريه در ايران کمک کند. از رفقايى که در اين عرصه فعالند يا ميخواهند باشند ميخواهم که مشکلات و موانع کار را با ما در ميان بگذارند.
4
انترناسيونال هفتگى رايگان است. اما رايگان توليد نميشود. ما به نيروى انسانى بيشتر نياز داريم، به پول نياز داريم، به امکانات تکثير نياز داريم. به رفقاى دلسوزى نياز داريم که در محل و منطقه زندگى خود در فکر امکانسازى براى نشريه و گسترش دامنه نفوذ آن باشند. تا اينجا را به همت چنين رفقايى آمده ايم. اما نيرو و امکاناتى به مراتب بيشتر لازم داريم.
5
با تشکر از همه همکاران و اسپانسورها و دوستداران نشريه، با تشکر از همه اعضاء و فعالين حزب کمونيست کارگرى، در آستانه سال دوم انتشار انترناسيونال هفتگى، از همه علاقمندان به اين نشريه دعوت ميکنم ما را در بهبود و گسترش کارمان بيش از پيش يارى دهند.

6
منصور حکمت
7
انترناسيونال هفتگى شماره ٥١
٧ ارديبهشت ١٣٨٠ - ٢٧ آوريل ٢٠٠١hekmat.public-archive.net #1820fa.html