صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1820
عنوان مطلب انترناسيونال هفتگى يکساله شد
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 51   AH051
تاريخ 13800207 - 20010427
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H51.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02