صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3971
عنوان مطلب جمعبندى از کنگره - بحث پس از کنگره اتحاد مبارزان کمونيست، تاريخچه‌اى از ارتباط و ديالوگ با کومه‌له در مورد برنامه
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
202_01
تاريخ 13610715 - 19821015 تاريخ روى نوار ذکر نشده و دقيق نيست.
فايل پايه
انجام شده 20061022 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ روى نوار ذکر نشده و دقيق نيست.


Last updated: 2006-10-22