صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0560
عنوان مطلب مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى، مارس ١٩٨٩
اوريژينال جلد ششم مجموعه آثار صفحات ٢٤٧ تا ٣٢٢ Jeld6
تاريخ 19890315 - 13671215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى J6-2-mabani-kk.vnf
انجام شده 20020908 - تنظيم و انتشار فايلهاى صدا smil
20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20060505 - تنظيم و انتشار سرى جديد فايلهاى صدا 0561 (با کيفيت بهتر) - دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2006-05-05