صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3931
عنوان مطلب دستور برای بحث و تصمیم‌گیری در هیأت دبیران
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 386 - 387
تاريخ 13790424 - 20000714
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 81
انجام شده 20060728 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-28