صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2210
عنوان مطلب اطلاعيه کميته مرکزى کومه‌له درباره موقعيت کنونى حزب دمکرات و ختم درگيرى جنگ داخلى در کردستان
اوريژينال کمونيست؟ - ارسال شده توسط رفيق ايرج فرزاد
تاريخ 13670203 - 19880423
فايل پايه 2210fa.vnf دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
انجام شده 20040306 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد. تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - اوريژينال مشخص شود.


Last updated: 2004-03-06