صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4026
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در پلنوم پانزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٣ و ١٤ خرداد ١٣٦٨
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
115_01..04
تاريخ 13680314 - 19890604
فايل پايه
انجام شده 20070519 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2007-05-19