صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0300
عنوان مطلب سبک کار کمونيستى: يک جمعبندى مجدد - قسمت اول
اوريژينال کمونيست شماره ٢٢ (جلد ششم مجموعه آثار ٣٥ تا ٤٥)
تاريخ 19850915 - 13640615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى sabkekar.vnf
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040423 - تنظيم و انتشار متن ترکى ترجمه رفيق سياوش آذرى
20230621 - انتشار متن عربی ترجمه فارس محمود
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2003-03-15 | 2004-04-23 | 2023-06-21