صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3957
عنوان مطلب سبک کار، بحث در حاشيه کنگره اتحاد مبارزان کمونيست
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
442_02, 442_03, 442_03, 442_05, 442_06
تاريخ 13610615 - 19820915
فايل پايه
انجام شده 20060909 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ روى نوارها ذکر نشده است. تاريخ تخمينى بر مبناى تاريخ برگزارى کنگره ا.م.ک است.


Last updated: 2006-09-09