صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3969
عنوان مطلب اظهارنظر در جلسه بحث درباره وضعيت جمهورى اسلامى ١٢ر٧ر٨٦
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
496_02 496_03 496_04 496_05
تاريخ 13650421 - 19860712
فايل پايه
انجام شده 20061010 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-10-10