صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3849
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - درمورد متن نهايى قطعنامه‌هاى مصوب (جنبش کارگرى)
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_31
تاريخ 13610710 - 19821002
فايل پايه متن پياده شده؛ فايل word دريافت شده از رفيق دنيس آزاد.
انجام شده 20060305 - تبديل به فورمت rm و smil
20071005 - تنظيم و انتشار متن فارسى دريافت شده از رفيق دنيس آزاد.
توضيح احتمالا ناقص است. نوارهاى بعد از اين شماره در دسترس نيست.
متن پياده شده مقابله و بعضا تغيير داده شده است.


Last updated: 2007-10-05