صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3859
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار بحث آزاد درباره حزب
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_54 ... 101_58
تاريخ 13610624 - 19820915
فايل پايه
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
توضيح


Last updated: 2006-03-12