صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1980
عنوان مطلب گفتگو با منصور حکمت درباره کنگره سوم حزب
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 20   AH020
تاريخ 13790625 - 20000915
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H20.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02