صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3050
عنوان مطلب به اعضا و فعالين حزب کمونيست کارگرى ايران - موضوع: استعفاى رفيق رضا مقدم از حزب
اوريژينال مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونيست کارگرى ايران
تاريخ 13780119 - 19990408
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
انجام شده 20030510 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با اصل مقابله شود


Last updated: 2003-05-10