ليست مقالات بسوى سوسياليسم دوره دوم و بولتن شوروى      بسوى سوسياليسم دوره اول

ليست مقالات ارگانهاى مرکزى

کارگر کمونيست، ارگان اتحاد مبارزان کمونيست (شماره ١ تا ١٠)
کمونيست، ارگان حزب کمونيست ايران (شماره ١ تا ٦٣)
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران (شماره ١ تا ٣٢)

      ليست مقالات کارگر کمونيست، ارگان اتحاد مبارزان کمونيست (شماره ١ تا ١٠)

بهمن ١٣٦٠ تا مرداد ١٣٦٢
 

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ١ - ٨ بهمن ١٣٦٠
سرمقاله: درباره کارگر کمونيست
پيش بسوى تشکيل شوراهاى واقعى کارگران در فابريک ها!
درباره مواضع و حرکات اخير سازمان مجاهدين خلق
قدرت طبقه کارگر در تشکل اوست
در بزرگداشت جان باختگان راه سوسياليسم - تا امروز ٨ نفر از اعضا و هواداران فعال اتحاد مبارزان کمونيست جان باخته اند...

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ٢ - اسفند ١٣٦٠
سرمقاله: حزب، هسته، رهبرى
تشکيل مجمع عمومى کارگران در کارخانه را به يک سنت پايدار کارگرى تبديل کنيم
بمناسبت سالگرد قيام بهمن
مساله زنان مساله کارگران است
براى صفحات دائمى کارگر کمونيست بنويسيد
آنچه کارگران بايد بدانند: موج سهمگينى از اخراجهاى دسته جمعى کارگران در راه است

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ٣ - ٢٧ اسفند ١٣٦٠
سرمقاله: پيرامون محور عمومى تاکتيکهاى ما در شرايط کنونى
سکون و انتظار بجاى انطباق و مبارزه
توضيح برنامه: موضع کمونيست ها در قبال مساله زن
آنچه کارگران بايد بدانند: نبايد حسرت گذشته را خورد
پايان جنگ پايان مصائب کارگران نيست
کردستان: خلاصه خبرنامه هاى ١٥٢ و ١٥٣ کومه له
اين خبر را به گوش تمام کارگران برسانيد! - ٢٣ر١١ر١٣٦٠ - اعلاميه مشترک کميته ذوب آهن ا.م.ک، هسته نفتگران اصفهان، هسته کارگرى پولاد، مجمتع فولاد اصفهان و عده اى از کارگران نساجى هاى اصفهان

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ٤ - مرداد ١٣٦١
سرمقاله: رهبرى عملى مبارزات کارگران وظيفه عاجل ماست
گامهاى عملى در راه ايجاد حزب کمونيست ايران - منصور حکمت
به رفقاى کميته ذوب آهن - کميته مرکزى ا.م.ک. خرداد ١٣٦١
به اعضا، وابستگان تشکيلاتى و هواداران ا.م.ک - کميته مرکزى ١ر٤ر١٣٦١ - از اين پس برنامه ما برنامه حزب کمونيست است
پيام اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره سوم سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان - کومه له - ارديبهشت ١٣٦١

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ٥ - ديماه ١٣٦١
سرمقاله: کنگره ما گامى بسوى حزب - خسرو داور
چرا مجاهدين از تشکيل حزب کمونيست ميرنجند؟ - ف. پرتو
وحشت رژيم از چيست؟ - پيرامون ضربات اخير رژيم به نيروهاى برنامه حزب - بهرام سينا (منصور حکمت)
مصاحبه با رفيق فرهاد بشارت

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ٦ - فروردين ١٣٦٢
سرمقاله: مبارزه عليه قانون کار اسلامى را به مبارزه متشکل و آگاهانه و طبقاتى تبديل کنيم! - ب. آزاد
پيام به کارگران به مناسبت فرارسيدن نوروز - ک.م.ا.م.ک. ٢٩ اسفند ١٣٦١
قطعنامه درباره وظائف کمونيستها در مبارزه عليه قانون کار اسلامى - ک.م.ا.م.ک. ٢٩ اسفند ١٣٦١
تبليغ - پروسه شيوه پوپوليستى تبليغ - ت.ياشار (حميد تقوائى)
کمونيستها، مجاهدين و مذهب - ف. پرتو

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ٧ - ١٠ ارديبهشت ١٣٦٢
سرمقاله: پيام کميته مرکزى اتحاد مبارزان کمونيست به مناسبت اول ماه مه - ٤ ارديبهشت ١٣٦٢
بمناسبت اول ماه مه: پرچم حزب کمونيست را برافرازيم! - غلام کشاورز
بيانيه اعلام موجوديت کميته برگزارکننده کنگره موسس حزب کمونيست - ١٥ر١‍ر١٣٦٢
اطلاعيه کميته برگزارکننده خطاب به سازمانهاى سياسى - اول ارديبشت ١٣٦٢
مجاهدين قانون کار را در چه بابى خواهند نوشت؟ - حميد تقوائى (ياشار) و ف. پرتو (حبيب فرزاد)
نکاتى درباره وظائف تبليغى کمونيستها در قبال جنبش انقلابى خلق کرد - منصور حکمت
پاسخ به نامه ها

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ٨ - خرداد ١٣٦٢
سرمقاله: سرانجام محتوم حزب توده - "توده اى هستم و همراه امام، ماندگارم که زمان است بکام" - (بدون امضا)
هشدار به کارگران: براى دوره جديدى از مبارزه بر سر قانون کار آماده شويم! - ١٧ر٣ر١٣٦٢
بيانيه ک.م.ا.م.ک. درباره اعدام جنايتکارانه ٥٩ تن از مردم مبارز مهاباد بدست جمهورى اسلامى - ١٧ر٣ر١٣٦٢
نامه اى از رفيق عبدالله مهتدى، سخنگوى کميته برگزارکننده کنگره موسس حزب کمونيست - ٤ر٣ر١٣٦٢
درباره مبارزه کارگران عليه قانون کار اسلامى - گفتگو با رضا مقدم
ابراز وجود به شيوه راه کارگر! - منصور حکمت
آلترناتيو آقاى رجوى براى کارگران بيکار! - حميد تقوائى
مارکسيسم انقلابى حزب رنجبران را ميشناسد - ايرج آذرين
بيانيه در مورد پيوستن سازمان کمونيستى پيکار به اتحاد مبارزان کمونيست - فروردين ١٣٦٢
ليست نشريات ا.م.ک. منتشر شده به زبانهاى خارجى

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ٩ - تير ١٣٦٢
سرمقاله: خروج کامل و بدون قيد و شرط قواى اشغالگر جمهورى اسلامى از کردستان خواست طبقه کارگر است - ناصر جاويد
سخنى با کارگران مجاهد - رضا مقدم
درباره کار محلى - خسرو داور
کمونيست ها تنها مدافعين راستين حقوق اقليت هاى مذهبى هستند - آذر ماجدى
حزب رنجبران، حسابدار قسم خورده سرمايه - رضا مقدم، ناصر جاويد
پيام بماسبت سالگشت آغاز بکار راديو صداى انقلاب ايران - ٧ر٤ر١٣٦٢
پاسخ چريکهاى فدائى خلق به اطلاعيه کميته برگزارکننده کنگره موسس حزب کمونيست ايران - ١٩ر٤ر١٣٦٢
توضيحات کميته برگزارکننده در پاسخ به نامه چريکهاى فدائى خلق ايران - ٢٦ر٤ر١٣٦٢
متن پايه اصول و سبک کار حوزه هاى کمونيستى انتشار يافت
پاسخ به نامه ها: چه نيروهائى جز کومه له و ا.م.ک. در تشکيل حزب کمونيست ايران شرکت کرده اند؟

   
کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست
شماره ١٠ - ٣١ مرداد ١٣٦٢
درباره تشکيل حزب کمونيست ايران - گفتگو با رفيق حميد تقوائى
يکپارچگى جنبش کارگرى در گرو مبارزه عليه بيکارى است - ناصر جاويد
ليبرالهاى سلطنتى و ليبرالهاى اسلامى - غلام کشاورز
بيانيه پيوستن بخشى از کادرها، اعضا و هواداران سابق چريکهاى فدائى خلق ايران (آرخا) به نيروهاى حزب کمونيست - ٢٦ر٥ر١٣٦٢
بيانيه درباره مواضع اخير سچفخا و راه کارگر در قبال برنامه حزب کمونيست - دفتر سياسى کومه له و ک.م. اتحاد مبارزان کمونيست - ١٥ر٥ر١٣٦٢
درباره وضعيت جنبش کارگرى - نامه از رفيق کيوان


      ليست مقالات اصلى کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ١ تا ٦٣

آبان ١٣٦٢ تا آبان ١٣٧٠ 
 

اين ليست اخبار کارگرى، اخبار کردستان، يادنامه ها و نوشته هاى کوتاه بى نام را در بر نميگيرد

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١ - ١٥ مهر ١٣٦٢
توضيح کوتاهى درباره کمونيست
بيانيه کنگره موسس حزب کمونيست ايران - ١١ شهريور ١٣٦٢
بيانيه پيوستن کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست به حزب کمونيست ايران:
    بيانيه کميته مرکزى کومه له به مناسبت اعلام پيوستن کومه له به حزب کمونيست ايران - ٢٠ شهريور ١٣٦٢
    بيانيه پيوستن اتحاد مبارزان کمونيست به حزب کمونيست ايران - ٢٠ شهريور ١٣٦٢
مصاحبه با رفيق عبدالله مهتدى دبيرکل حزب به مناسبت تشکيل حزب کمونيست ايران
قطعنامه هاى کنگره موسس حزب کمونيست ايران:
    - درباره مسائل تاکتيکى
    ـ درباره نشريات حزب
    ـ درباره برنامه کومه له براى خودمختارى کردستان
    - ماده واحده درباره عضوگيرى
پيام کنگره موسس به کارگران ايران - ١١ شهريور ١٣٦٢
پيام کنگره موسس به خلق کرد - ١١ شهريور ١٣٦٢
پيام کنگره موسس به زندانيان کمونيست - ١١ شهريور ١٣٦٢

   
ضميمه ١ کمونيست شماره ١ - ١٥ آبان ١٣٦٢
سخنرانى هاى افتتاحيه و اختتاميه در کنگره موسس حزب کمونيست ايران - عبدالله مهتدى

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢ - ٢٠ آبان ١٣٦٢ - هيات تحريريه ف. پرتو، حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى
سرمقاله: وظائف و دورنماى "کمونيست" - منصور حکمت
قطعنامه هاى تاکتيکى مصوب دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - ٢٠ر٨ر١٣٦٢
جايگاه و وظائف پرولتاريا در انقلاب ايران
شوراى ملى مقاومت
بيکارى و اخراج کارگران
وظائف کمونيست ها در مبارزه عليه قانون کار اسلامى
انجمن هاى اسلامى را با مبارزه متشکل کارگران منحل کنيم! - رضا مقدم
درباره دستگيريهاى اخير کارگران پيشرو - رضا مقدم
گرامى باد سالگرد انقلاب کبير اکتبر - دفتر سياسى ١٢ر٨ر١٣٦٢
منتشر شد:
پوپوليسم در برنامه حداقل - نقدى بر فدائيان خلق چه ميگويند - با مقدمه اى بر چاپ چهارم - منصور حکمت - آبان ١٣٦٢

   
ضميمه ١ - کمونيست شماره ٢ - ٩ آذر ١٣٦٢
درباره وظائف و خصوصيات حزب کمونيست ايران - منصور حکمت - گفتگو با صداى انقلاب
درباره وظائف هواداران حزب - خسرو داور - گفتگو با صداى حزب کمونيست ايران

   
ضميمه ٢ - کمونيست شماره ٢ - ٢٠ آذر ١٣٦٢
کمونيست ها و شوراى ملى مقاومت
پرولتاريا، انقلاب و مسائل مبرم جنبش کارگرى
درباره قطعنامه هاى تاکتيکى مصوب دفتر سياسى - عبدالله مهتدى - مصاحبه با صداى حزب کمونيست ايران

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣ - ٣٠ آذر ١٣٦٢ - هيات تحريريه ف. پرتو، حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى
سرمقاله: بورژوازى و هياهوى آلترناتيوها - منصور حکمت
حزب کمونيست و دوستان دروغين مردم
ايجاد سازمانهاى کارگرى امر خود کارگران است - منصور حکمت
در پاسخ به اعلاميه چريکهاى فدائى خلق
بيانيه دفتر سياسى در رابطه با انتشار طرح شوراى ملى مقاومت براى خودمختارى کردستان - ٢٠ر٩ر٦٢

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤ - ٣٠ دى ١٣٦٢ - هيات تحريريه حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى، حبيب فرزاد (ف. پرتو)، رضا مقدم
سرمقاله: حزب کمونيست مدافع پيگير دمکراسى انقلابى - منصور حکمت
مبارزات پراکنده کارگران را متحد و سراسرى کنيم
برداشت هاى انحرافى از سازماندهى کارگران در محلهاى زيست و کار
درباره وظائف هواداران - خسرو داور
درسهائى از مبارزه کارگران فيات
اعلاميه پايان دومين پلنوم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٤ر١٠ر٦٢
اطلاعيه مشترک حزب دمکرات کردستان و سازمان کردستان حزب کمونيست ايران درباره پايان دادن به درگيريهاى مسلحانه در ديواندره و مريوان - ٢ر١٠ر١٣٦٢

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥ - ٣٠ بهمن ١٣٦٢ - هيات تحريريه حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى، حبيب فرزاد (ف. پرتو)، رضا مقدم
پيام دفتر سياسى به مناسبت پنجمين سالگرد قيام ٢٢ بهمن ماه - ٢٠ بهمن ١٣٦٢
شوراى ملى مقاومت و آزاديهاى سياسى - جعفر شفيعى
قطع جنگ، بى درنگ اعلام بايد گردد! - خسرو داور
درباره شعار ‍"ممنوعيت اضافه کارى" - منصور حکمت (باز تکثير در کتاب مطالبات و مسائل کارگرى، آبان ٦٦، انتشارات کومه له)
درباره محافل ترويجى حزب در ميان کارگران - منصور حکمت
درباره اختلافات ارگانهاى رژيم در کارخانجات - رضا مقدم
اطلاعيه پايانى کنگره چهارم سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، کومه له - ٢٤ بهمن ١٣٦٢
سچفخا در شکاف مبارزه طبقاتى در کردستان - جعفر شفيعى
اعلام موجوديت "سازمان هواداران حزب کمونيست ايران در خارج از کشور"

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٦ - ٣٠ اسفند ١٣٦٢ - هيات تحريريه حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى، حبيب فرزاد (ف. پرتو)، رضا مقدم
درباره خطر آکسيونيسم در حوزه هاى حزبى - منصور حکمت
پيام به مناسبت ٨ مارس روز جهانى زن - دفتر سياسى
جاودان باد ياد کمون

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٧ - ٣١ فروردين ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى، حبيب فرزاد (ف. پرتو)، رضا مقدم
نگاهى به گذشته، به مناسبت ١٢ فروردين - خسرو داور
فراخوان اول ماه مه - ناصر جاويد
درباره تلفيق کار علنى و مخفى - خسرو داور
به رفقاى حزب در تشکيلاتهاى مخفى شهر - هيات تحريريه
مختصرى درباره تاريخچه اول ماه مه - آذر ماجدى

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٨ - ٣١ ارديبهشت ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى، حبيب فرزاد (ف. پرتو)، رضا مقدم
شوراى ملى مقاومت و معضل قيام - منصور حکمت ٢٦ر١ر١٣٦٣
پيام دفترسياسى به مناسبت اول ماه مه
نگاهى به مبارزات اخير معدنچيان انگلستان -
مختصرى درباره مضمون سياه قانون کار اسلامى - حميد تقوائى ٢٨ر١ر١٣٦٣

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٩ - ٢٠ خرداد ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى، حبيب فرزاد (ف. پرتو)، رضا مقدم
لزوم مبارزه عليه کليت قانون کار جمهورى اسلامى - رضا مقدم
راه کارگر و مهاجرين افغانى: فاشيسم کابوس يا واقعيت؟! - منصور حکمت - ١٥ر٢ر١٣٣٦٣
موضع اپورتونيستى اقليت در خدمت کيست؟ - شعيب زکريائى - ارديبهشت ٦٣

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١٠ - ١٠ تير ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى، حبيب فرزاد (ف. پرتو)، رضا مقدم
خرداد ٦٠، پايان يک توهم و آغاز توهم پراکنى ديگر - شعيب زکريائى
سنديکاليسم در پوشش سرخ (نقدى بر قطعنامه رزمندگان درباره سنديکاهاى سرخ ١ - حميد تقوائى - ارديبهشت ٦٣
رجوى و جدائى دين از دولت

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١١ - ٢٠ مرداد ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى، حبيب فرزاد (ف. پرتو)، رضا مقدم
مجاهد در فاز معامله - منصور حکمت - ٩ر٥ر١٣٦٣
سنديکاليسم در پوشش سرخ (نقدى بر قطعنامه رزمندگان درباره سنديکاهاى سرخ ٢ - حميد تقوائى - ٣٠ر٤ر١٣٦٣
مبارزه براى هفته کار ٣٥ ساعته - آذر ماجدى - مرداد ١٣٦٣

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١٢ - ٢٥ شهريور ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوائى، منصور حکمت ، شعيب زکريائى، حبيب فرزاد (ف. پرتو)، رضا مقدم
نگاهى به برخى جنبه هاى امنيتى فعاليت حوزه هاى حزبى - منصور حکمت - ٣٠ر٤ر١٣٦٣
وحدت کمونيستى و اندرزهاى ليبرالى - رضا مقدم ٢٨ر٣ر١٣٦٣
پيش نويس جديد قانون کار چه ميگويد؟ کارگران چه ميخواهند؟ - ضميمه کمونيست شماره ١٢ - صفر.س. - کاظم. م. - ٣٠ر٦ر١٣٦٣

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١٣ - ٣٠ مهر ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوائى، شعيب زکريائى، رضا مقدم، عبدالله مهتدى
حوزه هاى حزبى و کميته اعتصاب - رضا مقدم
برنامه، حزب و مکان آن براى اقليت - عبدالله مهتدى

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١٤ - ٣٠ آبان ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوايى، شعيب زکريائى، رضا مقدم، عبدالله مهتدى
‌ آزادى، برابرى، حکومت کارگرى - منصور حکمت - ٢٨ر٨ر١٣٦٣
لزوم مبارزه براى افزايش دستمزد - شعيب زکريائى
تشکيل مجمع عمومى منظم يک شعار کاملا عملى است - حميد تقوايى
"کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما" نگاهى به اعتصاب کارگران صنعت نفت در سال ٥٧ - رضا مقدم
قطعنامه دفتر سياسى درباره شعار آزادى، برابرى، حکومت کارگرى - ٢٧ر٨ر١٣٦٣
درباره کاهش توليد و افزايش بهره کشى از کارگران - فرزانه اميدوار -١٢ر٥ر١٣٦٣
گفتگويى با رفيق ابراهيم عليزاده درباره اوضاع سياسى- نظامى کردستان
توطئه جنايتکارانه جديد حزب دمکرات در کردستان
‌ اعلاميه حقوق پايه اى مردم زحمتکش در کردستان
سالگرد انقلاب اکتبر گرامى باد
 

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١٥ - ٣٠ آذر ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوايى، شعيب زکريائى، رضا مقدم، عبدالله مهتدى
سياست عملى ما در قبال مبارزات جارى کارگران - حميد تقوايى
تعرض مسلحانه به کومه له نشانه هراس و درماندگى بورژوازى کرد - عبدالله مهتدى ٢٠ آذر ٦٣
نکاتى درباره اهميت اعتصاب معدنچيان انگلستان - آذر ماجدى ٢٥ آذر ٦٣
مصاحبه با رفيق ابراهيم عليزاده درباره اعلاميه حقوق پايه اى مردم زحمتکش در کردستان
نکات امنيتى در مورد شيوه مکاتبه با حزب  

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١٦ - ٣٠ بهمن ١٣٦٣ - هيات تحريريه حميد تقوائى، شعيب زکريائى، رضا مقدم، عبدالله مهتدى
گزارش دفتر سياسى به پلنوم سوم کميته مرکزى حزب
حوزه ها و مبارزات جارى کارگران - مصاحبه با منصور حکمت

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١٧ - ٢٧ اسفند ١٣٦٣ - سردبير منصور حکمت
‍"چپ" شدن شوراى ملى مقاومت يا زد و بندهاى جديد؟
حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى - درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى (قسمت اول) - منصور حکمت
اولويت هاى ما در کار در ميان کارگران پيشرو - رضا مقدم
درباره درگیری‌های اخیر کومه‌له و حزب دمکرات - گفتگویی با رفیق عبدالله مهتدی
مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن - مجاهدين و مساله زن - آذر ماجدی، نادر بهنام
کمون فنا ناپذير است - لنين در يادبود کمون
گرامى باد ٨ مارس روز جهانى زن!

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١٨ - ٣٠ فروردين ١٣٦٤ - سردبير منصور حکمت
پيام به کارگران انقلابى به مناسبت اول ماه مه - کمونيست
حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى - درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى (قسمت دوم) - منصور حکمت
دادگاههاى انقلابى کومه له و رنجش ليبرالها - نادر بهنام (منصور حکمت )
عليه جنگ بپا خيريم!
در مقابل اخراج ها قاطعانه بايستيم - رضا مقدم
اهميت کار در ميان کارگران کوره پزخانه هاى کردستان - رضا مقدم
مجاهد در فاز فکاهى - منصور حکمت
باز هم درباره راه کارگر و آوارگان افغانى - منصور حکمت
اشتباه لپى حزب رنجبران - منصور حکمت

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ١٩و٢٠ - ١٤ خرداد ١٣٦٤ - سردبير منصور حکمت
محتواى واقعى "انقلاب ايدئولوژيک" مجاهدين - منصور حکمت
راه کارگر و مساله تشکل هاى غير حزبى کارگران - قسمت اول - حميد تقوائى
حوزه هاى حزبى و آکسيون هاى کارگرى - درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى (قسمت آخر) - منصور حکمت
تداوم جنگ داخلى در کردستان و سياست ما - عبدالله مهتدى
راه کارگر و "کشيشان سوسياليست" - نادر بهنام (منصور حکمت )
درباره شعار دستمزد برابر در ازاء کار برابر براى زن و مرد - آذر ماجدى
سخنى درباره طرح فروش سهام کارخانجات به کارگران - کاظم محمودى
گرامى باد ياد کمونيست خستگى ناپذير رفيق مهدى ميرشاه زاده

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢١ - ٣٠ تير ١٣٦٤ - سردبير منصور حکمت
امپرياليسم، جمهورى اسلامى و نگاه به "ليبرالها" - حبيب فرزاد
راه کارگر و مساله تشکل هاى غير حزبى کارگران - قسمت دوم - حميد تقوائى
طرفداران صلح در کردستان چه ميخواهند؟ - رازميک
مراکز تکثير و توزيع پستى نشريات حزب را سازمان دهيد! - کميته سازمانده
لايحه جديد قانون کار و مطالبات کارگران - حميد تقوائى
بورژوازى انگليس از طبقه کارگر انتقام ميگيرد - آذر ماجدى
گرامى باد رفيق کمونيست و مبارز خستگى ناپذير زهرا دانشور فضلى

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢٢ - شهريور ١٣٦٤ - سردبير منصور حکمت
جنگ، "آلترناتيو"ها، جنگ آلترناتيوها - حبيب فرزاد
سبک کار کمونيستى: يک جمعبندى مجدد (قسمت اول) - منصور حکمت
بحران انقلابى در افريقاى جنوبى - آذر ماجدى
نامه اعتراضى اقليت به حزب دمکرات: درسهائى از يک اعلاميه کوتاه - نادر بهنام (منصور حکمت )
برگزيده اى از بيانيه کنگره موسس حزب کمونيست ايران - به مناسبت دومين سالگرد کنگره موسس حزب
آپارتايد و نکاتى درباره مقاومت - بحثى در رابطه با انتقال اجبارى زنان کفش ملى - خسرو داور
اهميت مبارزه بر سر قانون کار

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢٣ - آبان ١٣٦٤ - سردبير منصور حکمت
آيا صلح در کردستان ممکن است؟ - عبدالله مهتدى
سرمايه دولتى يا خصوصى؟ - خسرو داور
گسترش کمونيسم در کردستان يک واقعيت غيرقابل انکار است - مصاحبه با ابراهيم عليزاده
وحدت کمونيستى و جنگ داخلى در کردستان: ليبراليسم چپ کجا ايستاد؟ - منصور حکمت آبان ٦٤
سالگرد انقلاب اکتبر گرامى باد!
به مناسبت هفتمين سالگرد اعتصاب کارگران پالايشگاه نفت آبادان - رضا مقدم
چهارمين پلنوم کميته مرکزى برگزار شد. (شهريور ٦٤)
اطلاعيه کميته سازمانده

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢٤ - اسفند ١٣٦٤ - سردبير منصور حکمت
صندوق هاى همبستگى مالى کارگران - حبيب فرزاد
شوراى ملى مقاومت و حکومت مذهبى "دمکراتيک" - عبدالله مهتدى
"راه کارگر" در يمن: رسوائى رويزيونيسم - کورش مدرسى - بهمن ١٣٦٤
مطالبات پيش پا افتاده زنان يا استدلال پيش پا افتاده مجاهدين؟ - آذر ماجدى
ما، حزب دمکرات و ارتش - ايرج فرزاد

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢٥ - ارديبهشت ١٣٦٥ - شوراى سردبيرى: حميد تقوائى، شعيب زکريائى، جعفر شفيعى، حبيب فرزاد
طبقه کارگر در برابر سياست بيکارسازى هاى دولت - ايرج آذرين
تنگناى ديکتاتورى ها - حبيب فرزاد
اطلاعيه کميته مرکزى درباره برگزارى کنگره دوم حزب کميته ايران ١٠ر١ر١٣٦٥
درباره سازماندهى منفصل - رضا مقدم
نگاهى به مناسبات مجاهدين و "ضدانقلاب غالب و مغلوب" - حميد تقوائى
پيام دفتر سياسى بمناسبت اول ماه مه

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢٦ - تير ١٣٦٥ - شوراى سردبيرى: حميد تقوائى، شعيب زکريائى، جعفر شفيعى، حبيب فرزاد
پيرامون مباحث کنگره دوم (١) - گفتگو با رفيق منصور حکمت
مقاومت وسيع عليه بيکارسازى ها را سازمان دهيم - ناصر جاويد - ٣٠ر٣ر١٣٦٥
جمهورى اسلامى و گسترش فلاکت - جعفر شفيعى

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢٧ - مرداد ١٣٦٥ - سردبير: حميد تقوائى
پيرامون مباحث کنگره دوم (٢) - گفتگو با رفيق منصور حکمت
مبانى کار حزب در خارج کشور - منصور حکمت مرداد ١٣٦٥
ارتجاع پان اسلاميستى سد دفاعى امپرياليسم - جعفر شفيعى
رهنمودهائى در مورد مکاتبه با حزب

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢٨ - مهر ١٣٦٥ - سردبير حميد تقوايى
سياست سازماندهى ما در ميان کارگران - منصور حکمت
اطلاعيه درباره برگزارى پلنوم هفتم کميته مرکزى - ١٨ شهريور ٦٥
وضعيت سياسى حاضر: پان اسلاميسم و جنگ - ناصر جاويد
درباره مبانى روابط بين المللى ما - فرهاد بشارت
درسهايى از شيوه اعمال سياست بيکارسازى در کارخانه فيات - ناصر جاويد
گزارشى از کار و زندگى زنان کارگر قاليباف خانگى در کردستان - اعظم کم گويان  

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٢٩ - مرداد ١٣٦٥ - سردبير: منصور حکمت
ديپلماسى سرى ريگان و موقعيت جمهورى اسلامى - عبدالله مهتدى
طبقه کارگر و سازمانيابى محفلى - رضا مقدم
نگاهى به تحولات اخير آفريقاى جنوبى - آذر ماجدى
مبارزه عليه لايحه کار و اتحاد گرايشات درون جنبش کارگرى - رضا مقدم

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣٠ - بهمن ١٣٦٥ - سردبير: منصور حکمت
بيمه بيکارى يا بيکارسازى ارزانتر؟ - (بدون امضا)
سکتاريسم و انحلال طلبى در جنبش چپ
اوج جديد جنايت و ويرانگرى در جنگ ايران و عراق
درباره لايحه کار جمهورى اسلامى - گفتگو با رفيق حميد تقوائى
اطلاعيه درباره برگزارى پلنوم هشتم کميته مرکزى - ٦ر١١ر١٣٦٥
درباره ايمنى مراکز کارگرى
بياد اتحاد شوراهاى گيلان - رضا مقدم
شبح مه ١٩٦٨ - آذر ماجدى

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣١ - فروردين ١٣٦٦ - سردبير: منصور حکمت
پيرامون طرح اساسنامه جديد - گفتگو با عبدالله مهتدى
راه کارگر و اعاده حيثيت از طيف توده اى - عبدالله مهتدى
حزب توده و ٤٠ ساعت کار در هفته
کودکان، شريک سفره خالى و مبارزه کارگرى - فرهاد بشارت
کار کودکان در ايران - مصطفى صابر
افزايش ٤ تومانى حداقل دستمزد فراخوانى به مبارزه است
بحران اجتماعى و حکومتى چين - فرهاد بشارت

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣٢ - مرداد ١٣٦٦ - سردبير: خسرو داور
جنگ خليج - ناصر جاويد
جنگ ايران و عراق در کردستان - حميد تقوائى
اساسنامه براى يک حزب کارگرى - خسرو داور
چرا حزب دمکرات به سياست جنگ عليه کومه له ادامه ميدهد؟ - عبدالله مهتدى
اطلاعيه درباره برگزارى پلنوم نهم کميته مرکزى
قانون کار و اتحاد گرايشات درون جنبش کارگرى - رضا مقدم
درباره ارتش آزاديبخش مجاهد - على اصغر نيکخواه
بيلان قصاص جمهورى اسلامى - مصطفى صابر
قطعنامه کارگران سنندج در مراسم اول ماه مه
جنگ با پاسداران براى نجات بچه ها
حجاب - ليلا دانش
عليه جنگ ايران و عراق بپا خيزيم!

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣٣ - مرداد ١٣٦٦ - سردبير: خسرو داور
جنگ در آغاز هشتمين سال - (بدون امضا)
وقتى که همه چيز گرانتر از جان آدميزاد است - خسرو داور
راه کارگر و معضل برنامه ١ - ناصر جاويد
چشم انداز مبارزه طبقاتى در کره جنوبى - سيامک ستوده

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣٤ - آذر ١٣٦٦ - سردبير: خسرو داور
کارگران و قانون کار جمهورى اسلامى - ناصر جاويد
راه کارگر و معضل برنامه ٢ - ناصر جاويد
در بزرگداشت ياد رفيق جعفر شفيعى
راديو در خدمت انتقال تجارب رهبران عملى کارگران
جامعه ما به يک دوره مبارزه آته ايستى نياز دارد - ناصر (از تهران)

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣٥ - دى ١٣٦٦ - سردبير: خسرو داور
پلنوم دهم
قطعنامه درباره حضور نظامى آمريکا در خليج فارس
قطعنامه درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - شورا، مجمع عمومى، سنديکا
قطعنامه درباره شوراهاى اسلامى در کارخانه ها
قطعنامه درباره برخى جوانب مهم فعاليت هاى حزب در سطح بين المللى
راه کارگر و معضل برنامه ٣ - ناصر جاويد
مرورى بر مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران - رضا مقدم
قانون کار چگونه بايد تصويب شود؟
لنين در باره جريمه ١ - ترجمه محبوبه مشکين

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣٦ - بهمن ١٣٦٦ - سردبير: خسرو داور
حکومت اسلامى هم با قيامى ديگر سرنگون خواهد شد - خسرو داور
حضور نظامى آمريکا در خليج فارس - عبدالله مهتدى
شوراهاى اسلامى را تحريم و منحل کنيد! - رضا مقدم
براى وصول دريافتى هاى سالانه به پيش!
لنين در باره جريمه ٢ - ترجمه محبوبه مشکين

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣٧ - اسفند ١٣٦٦ - سردبير: خسرو داور
پس اسرائيل در امنيت به سر نخواهد برد! - حبيب فرزاد
تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - منصور حکمت
لنين در باره جريمه ٣ - ترجمه محبوبه مشکين
بياد کمون پاريس اولين حکومت کارگرى جهان
گرامى باد ٨ مارس روز جهانى زن

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣٨ - فروردين ١٣٦٧ - سردبير: خسرو داور
در تدارک اول ماه مه - خسرو داور
برخى جوانب مهم فعاليت بين المللى حزب ١ - حميد تقوائى
اطلاعيه پايانى پلنوم يازدهم
عليه جنگ ايران و عراق بپا خيزيم
کنگره هشتم؛ بن بست سياسى حزب دمکرات - عبدالله مهتدى
لنين در باره جريمه ٤ - ترجمه محبوبه مشکين

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٣٩ - ارديبهشت ١٣٦٧ - سردبير: خسرو داور
دورنماى جنگ داخلى در افغانستان - حبيب فرزاد
اعتصاب کارگران راه آهن فرانسه و جنبش مجمع عمومى - فرهاد بشارت
موقعيت کنونى حزب دمکرات و ختم درگيرى داخلى در کردستان - ک.م. کومه له
برخى جوانب مهم فعاليت بين المللى حزب ٢ - حميد تقوائى
پيام کميته مرکزى به مناسبت اول ماه مه
نکاتى درباره پيشبرد مبارزه عليه شوراهاى اسلامى
وضعيت جنبش توده اى در کردستان - فاتح شيخ الاسلامى
انگلس: روزمزد عادلانه در برابر کار عادلانه - ترجمه فرهاد نيکو
انگلس: نظام مزدى - ترجمه فرهاد نيکو

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤٠ - خرداد ١٣٦٧ - سردبير: خسرو داور
جمهورى اسلامى و شکست پان اسلاميسم - ناصر جاويد
آتش بس يکجانبه کومه له و تحولات درونى حزب دمکرات - عبدالله مهتدى
اطلاعيه پايانى کنگره ششم کومه له
سخنرانى رفيق ابراهيم عليزاده در جلسه اختتاميه
خانه کارگر و قانون کار
چرا حزب قاسملو از پاسخ طفره ميرود؟
مارکس: خصلت کمون - مترجم فرهاد نيکو

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤١ - تير ١٣٦٧ - سردبير: خسرو داور
جنايتى جديد برکتى ديگر! - رضا مقدم
مصاحبه با رفيق ابراهيم عليزاده درباره کنگره ششم کومه له
قطعنامه هاى مصوب کنگره ششم کومه له:‌
استراتژى ما در جنبش کردستان - منصور حکمت
ارزيابى از موقعيت حزب دمکرات - منصور حکمت
براى تشکيل مجامع عمومى کارگرى به پيش! - خسرو داور
انگلس - طبقات اجتماعى؛ لازم و زائد - ترجمه جهانگير هاتفى
انگلس - اتحاديه ها - ترجمه جهانگير هاتفى

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤٢ - مرداد ١٣٦٧ - سردبير: خسرو داور
قطعنامه ک.م: اوضاع سياسى ايران و پيامدهاى آتش بس در جنگ ايران و عراق
اعلاميه ک.م. درباره آتش بس در جنگ ايران و عراق
درباره مراسم اول ماه مه شهر سنندج - مصاحبه با اسد گلچينى
اطلاعيه پايانى پلنوم ١٢
دست شوراهاى اسلامى کوتاه!
چرا آدم بى پول بايد مثل جانواران زندگى کند؟
کارل مارکس - بيانيه موسسه جامعه بين المللى کارگران - ترجمه فرهاد بشارت

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤٣ - شهريور ١٣٦٧ - سردبير: خسرو داور
جنگ طبقات تمام نشده است! - خسرو داور
کردستان پس از جنگ - مصاحبه با ابراهيم عليزاده
نخستين کنفرانس تشکيلات خارج کشور
اطلاعيه پايانى نخستين کنفرانس تشکيلات خارج کشور - اوت ١٩٨٨
نگاهى به وضعيت افغانها در ايران - ثريا شهابى
کارل مارکس - اساسنامه جامعه بين المللى کارگران، مصوب کنگره ژنو ١٨٦٦ - مترجم فرهاد نيکو

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤٤ - مهر ١٣٦٧ - سردبير: خسرو داور
ختم جنگ و بحران رژيم - ناصر جاويد
راه کارگر و انشعاب در حزب دمکرات: يک گام به پيش، دو گام به پس - عبدالله مهتدى
اعلاميه ک.م. - موج تازه شکنجه و اعدام در زندانهاى جمهورى اسلامى
دستمزدها بايد فورا افزايش يابند! - خسرو داور
اطلاعيه پايانى سومين پلنوم کميته مرکزى کومه له
توقعمان چقدر باشد؟‌ - در حاشيه اعتصاب کوره هاى همدان - مصطفى صابر
ويلهلم آيشهف - جامعه بين المللى کارگران ٣ - ترجمه فرهاد نيکو
اعلاميه ک.م. کومه له: عليه اعدام هاى دسته جمعى اعتراض کنيد! ٣٠ر٦ر١٣٦٧

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤٥ - آبان ١٣٦٧ - سردبير: خسرو داور
هنوز هم نبايد به سربازى رفت! - خسرو داور
درباره سياست سازماندهى ما - مصاحبه صداى حزب با حميد تقوائى
کارگران سالخورده و مساله بازنشستگى - فرهاد بشارت
درباره مبارزات کارگران کوره پزخانه ها - مصاحبه با رحمان حسين زاده
ويلهلم آيشهف - جامعه بين المللى کارگران ٤ - ترجمه فرهاد بشارت

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤٦ و ٤٧ - آذر و دى ١٣٦٧ - سردبير: خسرو داور
چه کسى بايد سرنوشت فلسطين را تعيين کند؟ - عبدالله مهتدى
جهان سوم، نظريه وابستگى و احمد شاملو - ايرج آذرين
اطلاعيه درباره برگزارى پلنوم سيزدهم ک.م. حزب ٧ر١٠ر١٣٦٧
اينهمه جنايت و وحشيگرى را نبايد تحمل کرد! - غلام کشاورز
مبلغ و مدافع مطالبات کارگرى شويد! - مصطفى صابر
مجمع عمومى تقويت کننده اتحاد کارگران - نامه يک رفيق کارگر
اطلاعيه کميته خارج کشور بمناسبت درگذشت رفيق کمونيست و مبارز عبدالقادر وحيدى (دکتر درويش)
گرامى باد ياد رفيق رضا عصمتى - کميته تشکيلات مخفى - آذر ١٣٦٧
گرامى باد ياد رفيق محمدعلى پرتوى - کميته تشکيلات مخفي ٢٠ر٩ر١٣٦٧
ويلهلم آيشهف - جامعه بين المللى کارگران - قسمت آخر - ترجمه فرهاد بشارت
اطلاعاتى درباره مساله فلسطين

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤٨ - اسفند ١٣٦٧ - سردبير: ناصر جاويد
غوغاى آيات شيطانى و بن بست پان اسلاميسم - عبدالله مهتدى
درباره سياست سازماندهى کارگرى ما ١ - سخنرانى در يک سمينار حزبى - منصور حکمت
اطلاعيه ک.م. درباره برگزارى سومين کنگره حزب کمونيست ايران ٢٨ر١١ر١٣٦٧
در تدارک اول ماه مه
بيکار شدگان بايد فورا بسر کارهايشان بازگردند
صدمه ديدن کارگر در محيط کار جرم جنائى کارفرماست
کار در کوره هاى تاکستان
نشريه راه کارگر، مبارزات کارگران صنعت چاپ و تشکل قانونى ١ - رضا مقدم
اطلاعيه درباره برگزارى پلنوم چهاردهم کميته مرکزى
مقدمه انگلس بر چاپ آمريکائى "وضع طبقه کارگر در انگلستان"

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٤٩ - فروردين ١٣٦٨ - سردبير: ناصر جاويد
دستمزدها در سال ٦٨ - ناصر جاويد
درباره سياست سازماندهى کارگرى ما ٢ - سخنرانى در يک سمينار حزبى - منصور حکمت
نشريه راه کارگر، مبارزات کارگران صنعت چاپ و تشکل قانونى ٢ - رضا مقدم
روز کارگر بايد روز اتمام حجت طبقه کارگر براى رسيدن به مطالباتش باشد - رضا مقدم
کارگر در کردستان به وزن اجتماعى خود پى برده است - ابراهيم عليزاده
کارگران آلمان و آپارتايد - يک تجربه جديد و آموزنده - عبدالله مهتدى
انگلس - جنبش هاى کارگرى ١ - فصلى از کتاب وضع طبقه کارگر

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥٠ - ارديبهشت ١٣٦٨ - سردبير: ناصر جاويد
نوميدى از غرب، وحشت از اعتراض اجتماعى - ناصر جاويد
ده ساله پس از قيام و تحول سياسى در جامعه ايران - عبدالله مهتدى
به همه فشار ها و مضايق دوره جنگ بايد فورا پايان داده شود! پيام ک.م. بمناسبت اول ماه مه ٢ر٢ر١٣٦٨
کودکان را دريابيد! - فرهاد بشارت
انگلس - جنبش هاى کارگرى ٢ - فصلى از کتاب وضع طبقه کارگر

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥١ - تیر ١٣٦٨ - سردبیر: ناصر جاوید
خمینی مُرد! - ناصر جاوید
حزب کمونیست و عضویت کارگری - منصور حکمت
اطلاعیه پایانی پلنوم پانزدهم - کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ١٦ خرداد ١٣٦٨
اوضاع سیاسی ایران بعد از مرگ خمینی! - گفتگو با حمید تقوائی
دورنمای فعالیت ما در کردستان - عبدالله مهتدی
جنبش‌های کارگری (٣) - فصلی از کتاب وضع طبقه کارگر - فریدریش انگلس
اول مه نیروی کارگران بر همه شهرهای کردستان سایه افکند!
قطعنامه کارگران سنندج در اول ماه مه
اخبار و گزارشهای کارگری
در کردستان انقلابی
یاد جانباختگان - یادنامه رفقا حسن عجم، آمنه پرستار، عبدالله محمدی
مذهب باید از دولت جُدا شود
شوراهای اسلامی و اعتراضات کارگری!

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥٢ - مرداد ١٣٦٨ - سردبير: ناصر جاويد
کارگران در کردستان: هدف يا وسيله؟ - عبدالله مهتدى
مبارزه بر سر دستمزد - رضا مقدم
حزب کمونيست و عضويت کارگرى ٢ - منصور حکمت
برنامه پنجساله دولت، برنامه اى براى تثبيت و تداوم فقر و فلاکت - گفتار راديوئى
مبارزات کارگران نفت -
انگلس - شرحى درباره جوامع کمونيستى
اطلاعيه پايانى پلنوم پنجم ک.م. کومه له - ٢٨ر٥ر١٣٦٨

   

منتشر شد:
بسوى سوسياليسم ٣ - مهر ٦٨
بسوى سوسياليسم ٤ - تفاوت هاى ما - منصور حکمت - آبان ٦٨

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
کمونيست شماره ٥٣ - شهريور ١٣٦٨ - سر دبير: ناصر جاويد
رژيم ترس! ناصر جاويد
رژيم جنايتکار از کيفر نخواهد رست. در مورد ترور " صديق کمانگر و غلام کشاورز"
حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با منصور حکمت
در پايان سوسياليسم بورژوايى! ناصر جاويد شهريور ماه ٦٨
قطعنامه پلنوم پنجم کميته مرکزى کو مه له
کارگران و انقلاب - منصور حکمت
کارگران کمونيست چه مى گويند - منصور حکمت
راه کارگر و واقعيت هاى سر سخت. فرهاد بهمنى تير ماه ٦٨
اعتصاب معدنچيان شوروى.
ايندامين و تجربه مجمع عمومى.
اعلاميه کميته مرکزى در مورد ترور رفيق غلام کشاورز - ک.م حکا ٥ شهريور ٦٨
اعلاميه کميته مرکزى در باره ترور رفيق صديق کمانگر - ک.م حکا ١٤ شهريور ٦٨
اطلاعيه کميته مرکزى کو مه له بمناسبت جان باختن رفيق صديق کمانگر
اعلام موجوديت هيئت موسس فدراسيون شوراى پناهندگان ايرانى - ٢٠ ژوئيه ١٩٨٩
نامه اعلام حمايت حزب کمونيست. کميته اجرائى حکا - ٢٧ مرداد ١٣٦٨ - ١٨ اوت ١٩٨٩
مقاله اى از انگلس - شرحى در باره جوامع کمونيستى " قسمت دوم " مترجم: فرهاد بشارت

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥٤ - آذر ١٣٦٨ - سردبير: عبدالله مهتدى
متهم تاريخ، نه قاضى آن - عبدالله مهتدى
بيانيه کميته مرکزى حزب درباره عضويت کارگران - درباره قرار پلنوم پانزدهم در مورد عضويت کارگرى ١٤ر٧ر١٣٦٨
پرسترويکا و نصيب کارگران - ايرج آذرين
نقد و بررسى شوراهاى اسلامى ١ - رضا مقدم
اعلاميه ک.م. درباره ترور رفيق صديق کمانگر ١٤ر٦ر١٣٦٨
اطلاعيه پايانى پلنوم شانزدهم حزب - ٢٩ر٨ر١٣٦٨

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥٥ - بهمن ١٣٦٨ - سردبير: عبدالله مهتدى
در پايان يک دوره - ناصر جاويد
نقد و بررسى شوراهاى اسلامى ٢ - رضا مقدم
مرورى بر تحولات اروپاى شرقى در سال ٨٩ - (١) - ناصر جاويد
اطلاعيه پيايانى پلنوم ششم کميته مرکزى کومه له ١ر٩ر١٣٦٨
درباره تجديد سازمان حزب در خارج کشور - حميد تقوائى

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥٦ - ارديبهشت ١٣٦٩ - سردبير: عبدالله مهتدى
قانون کارى که کارگران ميخواهند - حميد تقوائى
جنبش جديد کارگرى در مقابل پرسترويکا و جنبش هاى ناسيوناليستى - ايرج آذرين
نقد و بررسى شوراهاى اسلامى ٣ - رضا مقدم
مرورى بر تحولات اروپاى شرقى در سال ٨٩ - (٢) - ناصر جاويد
پيام ک.م. بمناسبت اول ماه مه
جنبش ٣٥ ساعت کار - بهروز ميلانى
اعتصاب مجتمع کفش ملى، مطالبه افزايش دستمزد
معادن ويرجينيا، مبارزه اى طولانى
پيام "کمپين سراسرى عدالت براى معدنچيان" به حزب کمونيست بمناسبت ترور رفيق غلام کشاورز

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥٧ - تير ١٣٦٩ - سردبير: عبدالله مهتدى
بردبارى بس است! - خسرو داور - ١ر٤ر١٣٦٩
اعتصابات پايان سال
جمهورى اسلامى و اعتصاب
نقد و بررسى شوراهاى اسلامى ٤ - رضا مقدم
حکومت نظامى عليه اول مه
اعتصابات در مجتمع فولاد
کارگران فلسطينى در اسرائيل - ناصر جاويد
اطلاعيه پايانى پلنوم هفدهم حزب - ٢٩ر٢ر١٣٦٩
اطلاعيه پايانى پلنوم هفتم ک.م. کومه له - ٢٠ر٢ر١٣٦٩
اطلاعيه در مورد آخرين مرحله بازسازى تشکيلات خارج کشور - ١ر٦ر١٩٩٠
بيانيه ک.م. کومه له درباره قبول آتش بس از جانب حزب دمکرات - ٢٤ر٢ر١٣٦٩
شادباش به کارگر امروز (انتشار شماره سوم)

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥٨ - مرداد ١٣٦٩ - سردبير: ناصر جاويد
اطلاعيه تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران - ١٠ر٥ر١٣٦٩ - ١ر٨ر١٩٩٠
پيرامون تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى - گفتگو با منصور حکمت
شوروى، کنگره ٢٨ حزب حاکم - ايرج آذرين
نقد و بررسى شوراهاى اسلامى ٥ - رضا مقدم
ديپلماسى زلزله -
مجمع عمومى منظم -
مجمع عمومى در کارخانه ما
شورا و مجمع عمومى در ايران ياسا
به ياد غلام کشاورز و صديق کمانگر
فدراسيون سراسرى شوراهاى پناهندگان ايرانى تشکيل شد (١٣ ژوئيه کنگره موسس)

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٥٩ - مهر ١٣٦٩ - سردبير: منصور حکمت
دفتر سياسى پاسخ ميدهد
  درباره بحران خاورميانه - مصاحبه با منصور حکمت
  تاثيرات صلح ايران و عراق بر فعاليت حزب در کردستان - منصور حکمت
  پلنوم هجدهم و برنامه کار دفتر سياسى - منصور حکمت
اسناد و مصوبات:
  اطلاعيه پايانى پلنوم هجدهم ک.م. حزب - شهريور ١٣٦٩
  برنامه عمل دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - منصور حکمت
مصوبه دفتر سياسى در مورد نشريات حزب
  به رفقاى تشکيلات کردستان حزب   کمونيست ايران - منصور حکمت ٢٥ر٦ر١٣٦٩

انتشارات جديد:
* کار ارزان، کارگر خاموش
ميزگرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى
ايرج آذرين، منصور حکمت ، حميد تقوائى، شهلا دانشفر، ناصر جاويد، رضا مقدم

ضميمه: متن کامل لايحه کار جمهورى اسلامى
* درباره فعاليت حزب در کردستان
(اسنادى از مباحثات درونى حزب کمونيست ايران)
کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در کردستان
جمعبندى از مباحثات اخير در تشکيلات کردستان حزب
بيانيه ارائه شده به پلنوم شانزدهم ک.م. حزب
نامه سرگشاده به رفقاى چپ در تشکيلات کردستان حزب
منصور حکمت - اوت ١٩٩٠
از انتشارات کانون کمونيسم کارگرى

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٦٠ - بهمن ١٣٦٩ - سردبير: منصور حکمت
اطلاعيه حزب کمونيست ايران در مورد جنگ در خاورميانه - ٢٠ر١ر١٩٩١
مبارزه مسلحانه در کردستان - منصور حکمت
- کمونيسم و سنت ناسيوناليستى در مبارزه نظامى
- کار نظامى در شرايط فعلى
- مبارزه مسلحانه توده اى
- جنگ در خاورميانه و فعاليت نظامى حزب
شوراهاى پناهندگان ايران - کورش مدرسى
- حزب کمونيست و سازماندهى پناهندگان
- حزب و فدراسيون
- ارزيابى از کار فدراسيون
- وظايف فعالين حزب
جنگ خاورميانه و تشکيلات ما در کردستان؛ قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى ١٠ر١ر١٩٩١

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٦١ - ارديبهشت ١٣٧٠ - سردبير: منصور حکمت
زنده باد اتحاد جهانى کارگران - اعلاميه حزب کمونيست بمناسبت اول ماه مه - ١ر٢ر١٣٧٠
پيامدهاى جنگ خاورميانه:
رويدادهاى کردستان عراق - منصور حکمت
نتايج سياسى و ايدئولوژيکى جنگ خاورميانه - منصور حکمت
جنگ و رسانه هاى غربى - حميد تقوائى
جنگ و جناحهاى رژيم اسلامى - ناصر جاويد
عظمت طلبى ايرانى بيدار ميشود - ايرج آذرين
فعاليت در ميان کارگران در خارج کشور - اصغر کريمى
اطلاعيه پايانى پلنوم نوزدهم ک.م. حزب - فوريه ١٩٩١
قرار دفتر سياسى در مورد حدود اختيارات و وظائف کنفرانس تشکيلات خارج کشور
اسناد و مصوبات کنفرانس دوم تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست ايران - ژوئيه ١٩٩٠

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٦٢ - مرداد ١٣٧٠ - سردبير منصور حکمت
سياست اقتصادى جديد رژيم اسلامى: مصاحبه با ايرج آذرين، رضا مقدم، منصور حکمت
   - علل و زمينه هاى سياست جديد
   - موانع و دورنماى عملى سياست اقتصادى رژيم
   - حزب الله و اقتصاد بازار
   - شاخصهاى اقتصادى و رفاه عمومى
   - اميدها و توهمات اپوزيسيون بورژوايى در تبعيد
   - کارگران و اقتصاد جديد
   - آينده شوراهاى اسلامى
اطلاعيه دبيرخانه کميته مرکزى کومه له درباره نشست کومه له با حزب دمکرات کردستان ايران
 

   
کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران
شماره ٦٣ - مهر ١٣٧٠ - سردبير: منصور حکمت
تحولات مهم در حزب کمونيست ايران:
درباره اين شماره کمونيست (شماره ٦٣) (بدون امضا - سردبير منصور حکمت )
گزارش از پلنوم بيستم ک.م. حزب - ٣ سپتامبر ١٩٩١
درباره جدائى از حزب کمونيست ايران - منصور حکمت
توضيحات منصور حکمت در پلنوم بيستم پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب
نامه به اعضاى حزب کمونيست - ابراهيم عليزاده، فاروق باباميرى، عبدالله مهتدى، محمد شافعى، ابراهيم محمدى ٦ سپتامبر ١٩٩١
نامه هاى منصور حکمت (اول اوت ١٩٩١)، ايرج آذرين (٢٩ اوت ١٩٩١) و کورش مدرسى (٢٢ اوت ١٩٩١) به پلنوم
اطلاعيه دفتر سياسى به رفقاى حزبى در شهرهاى ايران - مهر ١٣٧٠
کنفرانس فراکسيون کمونيسم کارگرى در خارج کشور برگزار شد

   
ضميمه شماره يک کمونيست شماره ٦٣ - آبان ١٣٧٠ - سردبير: منصور حکمت
پيرامون تحولات اخير در حزب کمونيست ايران
مصاحبه با رفقا ابراهيم عليزاده و عبدالله مهتدى

   
ضميمه شماره دو کمونيست شماره ٦٣ - آبان ١٣٧٠ - سردبير: منصور حکمت
درباره تحولات حزب کمونيست ايران
مطالبى از حميد تقوائى، رحمان حسين زاده، شهلا دانشفر، اصغر کريمى، مظفر محمدى،
بهروز ميلانى، على اصغر نيکخواه، مجيد حسينى
در پاسخ به مصاحبه رفقا مهتدى و عليزاده:
در حاشيه اظهارات رفيق مهتدى در مورد جدائى ما از حزب - منصور حکمت - ١٧ اکتبر ١٩٩١
در حاشيه مصاحبه رفقا مهتدى و عليزاده - کورش مدرسى - ٢٠ اکتبر ١٩٩١
ملاحظاتى بر نوشته عبدالله مهتدى - ايرج آذرين - ٢٣ اکتبر ١٩٩١
پاسخى به نوشته عبدالله مهتدى - رضا مقدم - اکتبر ١٩٩١      ليست مقالات انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران (شماره ١ تا ٣٢)

اسفند ١٣٧٠ تا بهمن ١٣٧٨
 

تهيه شده توسط رفيق ناصر اصغرى - دريافت ٢٥ر٥ر٢٠٠٣

   
انترناسيونال ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران
شماره ١ - اسفند ١٣٧٠ - سردبير: ليلا دانش
(مشاورين: رضا مقدم، حميد تقوائى، آذر ماجدى، جعفر رسا، فرهاد بشارت)

اعتصاب کارگران صنعت نفت، پايان يک دوره - رضا مقدم
اطلاعيه اعلام موجوديت حزب کمونيست کارگرى ايران - ٣٠ نوامبر ١٩٩١ - ايرج آذرين، منصور حکمت ، کورش مدرسى، رضا مقدم
مارکسيسم و جهان امروز - مصاحبه با منصور حکمت -
اطلاعاتى در مورد حزب کمونيست کارگرى ايران -
قطعنامه درباره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر - شورا، مجمع عمومى، سنديکا
مصافهاى کمونيسم امروز - بخشى از مقاله منصور حکمت درباره علل جدايى از حزب کمونيست ايران مندرج در کمونيست ٦٣
به فعالين حزب کمونيست کارگرى در خارج کشور - درباره توزيع انترناسيونال

   
انترناسيونال ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران
شماره ٢ - خرداد ١٣٧١ - سردبير: ليلا دانش
(مشاورين: رضا مقدم، حميد تقوائى، آذر ماجدى، جعفر رسا، فرهاد بشارت)

مشهد: تظاهرات و اعتراض عليه تخريب خانه هاى مردم
مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى - تلخيص از سخنرانى منصور حکمت در نخستين کنفرانس کادرها
درباره اوضاع سياسى و اقتصادى ايران - گفتگو با رضا مقدم
اطلاعيه برگزارى کنفرانس اول کادرهاى حزب کمونيست کارگرى، نيمه اول ارديبهشت ١٣٧١
زنده باد اول ماه مه!
قرارهاى مصوب کنفرانس اول کادرهاى حزب کمونيست کارگرى ايران

   
انترناسيونال ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران
شماره ٣ - مهر ١٣٧١ - سردبير: ليلا دانش
(مشاورين: رضا مقدم، حميد تقوائى، آذر ماجدى، جعفر رسا، فرهاد بشارت)

يوگوسلاوى: ناسيوناليسم بدون نقاب - کورش مدرسى
ترور در دمکراسى، و تروريسم دمکراسى - فرهاد بشارت
اعتراضات جارى کارگرى، مجمع عمومى و هيات نمايندگى - رضا مقدم
چهار سال بعد از ختم جنگ، جنبش کارگرى کجا ايستاده است؟ - رضا مقدم
کارگران و چشم انداز شورش هاى شهرى در ايران - مصاحبه با اصغر کريمى
اخبار فعاليتهاى حزبى
بيانيه حزب کمونيست کارگرى ايران در مورد تحولات اخير افغانستان
ترور فعالين اپوزيسيون جمهورى اسلامى در کردستان عراق - اطلاعيه کميته اجرائى ١ر٥ر١٣٧١ (ژوئيه ١٩٩٢)
به کمپين همبستگى با جنبش کارگرى ايران بپيونديد - ٢٠ر٩ر١٩٩٢

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران
شماره ٤ - اسفند ١٣٧١ - سردبير: ليلا دانش
(مشاورين: حميد تقوائى، رضا مقدم، آذر ماجدى، جعفر رسا، منصور حکمت ، فرهاد بشارت)

ستون اول [٤] (منصور حکمت)
دمکراسى: تعابير و واقعيات (١) - مصاحبه با منصور حکمت
مصر در تلاش براى بدست گرفتن دوباره رهبرى جهان عرب
افزايش فشارهاى اقتصادى و سياسى عليه جمهورى اسلامى
ورشکستگى کارخانجات ايران
وحدت اروپاى غربى، تجزيه بالکان
صلح در بوسنيا، رقابتهاى غرب
سومالى: احياى اميد يا توهم
انتخابات ليتوانى: شکست ناسيوناليسم افراطى
در حمايت از کارگران افغانى در ايران - اصغر کريمى - ١١ فوريه ١٩٩٣
وظايف ما در قبال چپ عراق - منصور حکمت
نامه به سازمانهاى چپ عراقى - رحمان حسين زاده، کوروش مدرسى - ١٥ ژوئيه ١٩٩٢
اقدامات عملى براى تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق - مصاحبه با رحمان حسين زاده - ژانويه ١٩٩٣
کمونيسم کارگرى در عراق به حزب نياز دارد - منصور حکمت - ١٠ فوريه ١٩٩٣
موقعيت کمونيسم در عراق، امکان و ضرورت تحزب کمونيستى - کوروش مدرسى - ٢٠ر ١٢ر١٩٩٢
آيا خليج فارس مى رود تا شاهد جنگى ديگر باشد؟ - رضا مقدم

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٥ - فروردين ١٣٧٢ - سردبير: ليلا دانش
(مشاورين: حميد تقوائى، رضا مقدم، آذر ماجدى، جعفر رسا، فرهاد بشارت، )

کابوس جنگ داخلى در روسيه - آذر ماجدى
ستون اول [٥] (منصور حکمت)
دموکراسى: تعابير و واقعيات (٢) - مصاحبه با منصور حکمت
ايران در سالى که گذشت - رضا مقدم
تشنج در روابط دولتهاى ايران و ترکيه - رضا مقدم
جنب و جوش اخير جريانات اسلامى، و نگرانيهاى دولتهاى منطقه
آنگولا، ادامه جنگ و رياکارى آمريکا
افغانستان، قرارداد صلح ميان موتلفين سابق
صلح در بوسنيا؟ - آذر ماجدى
ايتاليا، رسوايى طبقه حاکمه
آغاز پايان آپارتايد
خاتمه جنگ سرد، خاتمه حق پناهندگى؟ (١) - فرهاد بشارت
موج ترور دولت ايران عليه فعالين اپوزيسيون يک قربانى ديگر گرفت - حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٢ مارس ١٩٩٣
بزرگداشت لنين در شهرهاى کردستان عراق

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٦ - ارديبهشت ١٣٧٢ - سردبير: ليلا دانش
(مشاورين: حميد تقوائى، رضا مقدم، آذر ماجدى، جعفر رسا، فرهاد بشارت، منصور حکمت )

دموکراسى: تعابير و واقعيات (٣) - مصاحبه با منصور حکمت
بن بست جنگ قومى در بوسنيا - آذر ماجدى
روسيه پس از رفراندوم: بن بست کماکان برجاى مانده است - آذر ماجدى
دوکلرک و ماندلا در تلاش براى کنترل اوضاع - آذر ماجدى
ستون اول [٦] (منصور حکمت)
يک نرخى شدن ارز انفجار قيمتها و کشکمش دولت و دلالان - رضا مقدم - فوريه ١٩٩٣
انفجار مرکز تجارت جهانى و تشديد حملات تبليغاتى عليه جمهورى اسلامى - رضا مقدم
موقعيت رفسنجانى و انتخابات رياست جمهورى - رضا مقدم
خاتمه جنگ سرد، خاتمه حق پناهندگى؟ (٢) - فرهاد بشارت - فوريه ١٩٩٣
جنگل و باغ وحش - ايرج آذرين
جمهورى اسلامى ديگر گاليندوپل را به ايران راه نمى دهد
در جنگ مى کشند، در کارخانه ميکشند
بدنبال انتخاب دولت جديد، پليس فرانسه افسار پاره ميکند
بزرگداشت روز شورا و روز جهانى زن در کردستان عراق
در پى شيوع بيمارى ناشى از سوء تغذيه، کوبا از جهانيان استمداد ميطلبد
اعتصاب کارگران شرق آلمان - فوريه ١٩٩٣
تشکيلات خارج کشور و اول ماه مه
اول مه در سنندج
معرفى ادبيات کمونيسم کارگرى به زبانهاى ديگر - دبيرخانه حزب کمونيست کارگرى ايران - مارس ١٩٩٣
زنده باد اول ماه مه روز همبستگى جهانى طبقه کارگر - حزب کمونيست کارگرى ايران - مه ١٩٩٣

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٧ - مرداد ١٣٧٢ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، ليلاد دانش، على جوادى، جعفر رسا، آذر ماجدى، مجيد محمدى، رضا مقدم)

"مردم توجيه نبودند" - رضا مقدم
ستون اول [٧] (منصور حکمت)
دموکراسى: تعابير و واقعيات قسمت آخر - گفتگو با منصور حکمت
دستگيرى رهبران اتحاديه کارگران بيکار تعرضى آشکار به حقوقى پايه مردم زحمتکش کردستان - آ. مرادبيگى
گوشه هايى از کتاب "کار ارزان، کارگر خاموش: اخراج و بيکارسازى
جنبش بيکاران در کردستان عراق: حرکت اميد بخش جنبش کارگرى - رحمان حسين زاده - مه ١٩٩٣
جوانبى از سياست سازماندهى کارگرى حزب - گفتگو با اصغر کريمى
شکست رژيم در کشمکش با معامله گران ارز - رضا مقدم
دوران ناقهرمانى - ايرج آذرين
حزب کمونيست کارگرى عراق تشکيل شد
پيام کميته اجرايى حزب کمونيست کارگرى ايران بمناسبت تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق - ٩ اوت ١٩٩٣
فراخوان فعالين جنبش کمونيستى و کارگرى براى ايجاد فورى حزب کمونيست کارگرى عراق
بيانيه اعلام موجوديت حزب کمونيست کارگرى عراق
(امجد غفور، هـ. آسو، خسرو سايه، ريبوار احمد، طاهر حسن، مويد احمد، احمد معين، سامان کريم،
نادر عبدالحميد، فارس محمود) ـ ٢١ر٧ر١٩٩٣
تروريسم جمهورى اسلامى را محکوم کنيد - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - اوت ١٩٩٣

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٨ و ٩ - مهر ١٣٧٢ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، على جوادى، جعفر رسا، ثريا شهابى، آذر ماجدى، مجيد محمدى، رضا مقدم، فاتح شيخ الاسلامى)

ستون اول [٩] (منصور حکمت)
درباره انترناسيونال -
قراردادهاى صلح خاورميانه: زمينه ها و چشم اندازها - على جوادى
سخنى با رفقاى حزبى: اهميت توزيع مستقيم نشريه - منصور حکمت
معضلات نظم نوين جهانى - گفتگو با حميد تقوايى
روسيه، قبل و بعد از کودتا - گفتگو با سوزى وايسمن
حکومت نظامى و سرکوب آزاديهاى سياسى در روسيه - آذر ماجدى
تله يلتسين؟ - آذر ماجدى
سولژنتسين به خانه باز مى گردد - ثريا شهابى
گوشه هايى از کتاب "کار ارزان، کارگر خاموش" دستمزد
اهميت و تکثير و توزيع ادبيات حزب در ايران - مجيد محمدى
طرح صلح خاورميانه و انزواى رژيم اسلامى - ليلا دانش
اطلاعيه برگزارى سمينار کادرهاى حزب کمونيست کارگرى ايران - کميته اجرايى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٣٠ سپتامبر ١٩٩٣
متن توافقنامه سازمان آزاديبخش فلسطين و دولت اسرائيل
برگزارى جشن بمناسبت تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق
چگونگى دسترسى به ادبيات حزب - کميته تشکيلات محلى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٧ر٩ر١٩٩٣
عوامل مسلح حکومت کردستان عراق نظير عمر على کادر کمونيست و فعال اتحاديه بيکاران کردستان را به قتل رساندند ـ
کميته اجرايى حزب کمونيست کارگرى ايران - سپتامبر ١٩٩٣

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ١٠ - آذر ١٣٧٢ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، جعفر رسا، آذر ماجدى، رضا مقدم، آ. مرادبيگى، بهمن شفيق، على جوادى، ثريا شهابى، مجيد محمدى،
فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر)

ديپلماسى و تروريسم دولتى در حاشيه سفر فلاحيان به آلمان - بهمن شفيق
آفريقاى جنوبى: پايان آپارتايد - آذر ماجدى
نفتا، آريا يا نه؟ - گفتگو با على جوادى
اسطوره سازمان صلح جهانى (١) - جعفر رسا
خطوط نبرد: نظم نوين و مترسک "تمدن اسلامى" - مجيد محمدى
گوشه هايى از کتاب "کار ارزان، کارگر خاموش" دستمزد
سقوط ريال و معضلات اقتصادى علاج ناپذير رژيم اسلامى - رضا مقدم
کارگران، هدف حمله مستقيم برنامه اقتصادى رفسنجانى - رضا مقدم
جشن بمناسبت تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق
به کارگران بيشوفه روهده: همبستگى بيدريغ خود را با مبارزه شما اعلام مى کنيم - حزب کمونيست کارگرى ايران ـ ٢٩ر١٠ر١٩٩٣
قتل کارگر کمونيست نظير عمر على حرکت تازه حکومت کردستان عراق در سرکوب جنبش کارگرى را محکوم کنيم - اطلاعيه واحد آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران - اکتبر ١٩٩٣
ستون اول - ؟
منشور جديد حقوق (شهروندان) آفريقاى جنوبى
نفتا: سابقه و رئوس توافقات

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ١١ و ١٢ - بهمن ١٣٧٢ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، جعفر رسا، آذر ماجدى، رضا مقدم، آ. مرادبيگى، بهمن شفيق، على جوادى، ثريا شهابى، مجيد محمدى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر)

ستون اول [١١] (منصور حکمت)
بحران آخر: ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى - منصور حکمت
ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى (١) - منصور حکمت
جمهورى اسلامى، برنامه دوم توسعه اقتصادى و طبقه کارگر - بيژن هدايت
معجزات فرقه رجويه - فرهاد بشارت
در حاشيه ... - کوروش مدرسى
اسلام ناجى زن و زنان ناجى اسلام - آذر ماجدى
اسطوره سازمان صلح جهانى - جعفر رسا
گوشه هايى از کتاب "کار ارزان، کارگر خاموش" دستمزد
ٌٌقدرت در سينما، قدرت در جامعه - نادر بکتاش
تصميمات اولين نشست کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران - مظفر محمدى - ژانويه ١٩٩٤
پيام پلنوم اول کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق به کميته اجرائى حزب کمونيست کارگرى ايران - دسامبر ١٩٩٣
خطوط کلى اهداف و سياستهاى حزب کمونيست کارگرى عراق - اکتبر ١٩٩٣
پلنوم اول کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق برگزار شد

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ١٣ - فروردين ١٣٧٣ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، جعفر رسا، آذر ماجدى، رضا مقدم، آ. مرادبيگى، بهمن شفيق، ياور صوليت، على جوادى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، مجيد محمدى)

ستون اول [١٣] (منصور حکمت)
ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى (٢) - منصور حکمت
جمهورى اسلامى در سال ٧٢ - رضا مقدم
آينده مبهم صلح خاورميانه - آذر ماجدى
آنارکوسنديکاليسم و جنبش کارگرى آلمان - بهمن شفيق
دمکراسى و ديکتاتورى - نادر بکتاش
خشونت عليه کودکان، آئين تربيتى انسان امروزى - ثريا شهابى
زن، در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى - منصور حکمت
تعيين حداقل دستمزد براى سال ٧٣ و شاخص هاى کارگران - شهلا دانشفر
جنبش کارگرى سوئد: تحولات و چشم اندازها - فاتح شيخ الاسلامى
در حاشيه ... - کوروش مدرسى
شاملو هم "وجود دارد" - ياور صولتى
دموکراسى غربى و روسيه - ناصر جاويد
زنده باد اول مه - حزب کمونيست کارگرى ايران - مه ١٩٩٤
بخشهايى از قرارها و قطعنامه هاى مصوب اولين پلنوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق
مراسم بزرگداشت لنين در کردستان عراق
فرودستى زن تا کى؟ - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - مارس ١٩٩٤

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ١٤ شماره ويژه - خرداد ١٣٧٣ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، جعفر رسا، آذر ماجدى، رضا مقدم، بهمن شفيق، ياور صولتى، على جوادى، ثريا شهابى، آ. مرادبيگى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، مجيد محمدى، امير پيام)

پيش نويس اول بخش فورى و مطالباتى برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران
پيش نويس اساسنامه حزب کمونيست کارگرى ايران

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ١٥ - شهريور ١٣٧٣ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، جعفر رسا، آذر ماجدى، رضا مقدم، آ. مرادبيگى، امير پيام، بهمن شفيق، ياور صولتى، على جوادى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، مجيد محمدى)

روياهاى ممنوع مجاهد: چرا دولت مجاهدينى غيرممکن است - منصور حکمت
در پايان يک دوره: متن سخنرانى منصور حکمت در جلسه کنگره اول
جنگ احزاب دولتى در کردستان عراق و رئوس يک خط مشى کمونيسى کارگرى - رحمان حسين زاده
راه کارگر و معضل حيات - نادر بکتاش
افغانستان: دو سال بعد از رهائى - ياور صولتى
در حاشيه ... - کوروش مدرسى
جنبش کارگرى سوئد: تحولات و چشم اندازها (٢) - فاتح شيخ الاسلامى
به کنگره فدراسيون شوراهاى پناهندگان و مهاجرين ايرانى - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٥ اوت ١٩٩٤
دومين نشست کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران برگزار شد - رحمان حسين زاده - ژوئيه ١٩٩٤
اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران در مورد جنگ در کردستان عراق
پيام کنگره اول حزب کمونيست کارگرى ايران به حزب کمونيست کارگرى عراق - کنگره اول حزب کمونيست کارگرى ايران - ژوئيه ١٩٩٤
متن سخنان امجد غفور عضو کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق در اولين کنگره حزب کمونيست کارگرى ايران
اطلاعيه پايانى کنگره اول حزب کمونيست کارگرى ايران - کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - ژوئيه ١٩٩٤

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ١٦ - آذر ١٣٧٣ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، محسن ابراهيمى، آذر ماجدى، رضا مقدم، اعظم کم گويان، بهمن شفيق، رحمان حسين زاده، ياور صولتى، على جوادى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، مجيد محمدى)

ستون اول [١٦] (منصور حکمت)
جمهورى اسلامى: بحران آخر؟ - رضا مقدم
ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى (٣) - منصور حکمت
در حاشيه ... - کوروش مدرسى
حزب "جنبشها": در جستجوى سوسيال دمکراسى نوين - محسن ابراهيمى
نامه هايى از آمريکا - على جوادى
حزب کمونيست کارگرى عراق: اولويت ها (جمعبندى يکساله) - کوروش مدرسى
جنبش کارگرى سوئد: تحولات و چشم اندازها (آخر) - فاتح شيخ الاسلامى
روياى بازگشت به ميهن، يا بزرگترين گسيل اجبارى آوارگان؟ - بيژن هدايت
ظهور و تکوين دنياى چند قطبى، چه آينده اى براى آمريکا وجود دارد؟ - جعفر رسا
مصاحبه با فرهاد بشارت در مورد دفتر افغانستان حزب کمونيست کارگرى ايران
قرار مصوب پلنوم دوم کميته مرکزى درباره لزوم دخالت مستقيم در صحنه سياسى عراق
اطلاعيه پايانى پلنوم دوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - نوامبر ١٩٩٤
برگزارى جشن سالگرد انقلاب اکتبر در شهر لوس آنجلس، کاليفرنيا
قرار مصوب پلنوم دوم کميته مرکزى درباره مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى رژيم اسلامى
قطعنامه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران درباره حل مساله کرد در کردستان ايران - نوامبر ١٩٩٤
در آکسيونهاى اعتراضى عليه اخراج کارگران افغانستانى مقيم ايران شرکت کنيد - تشکيلات خارج حزب کمونيست کارگرى ايران - سپتامبر ١٩٩٤
از قربانيان جنگ فراموش شده دفاع کنيد - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - اکتبر ١٩٩٤
به سرکوب و ترور فعالين کارگرى در کردستان عراق اعتراض کنيد - تشکيلات خارج حزب کمونيست کارگرى ايران - اکتبر ١٩٩٤
بيانيه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق درباره سرکوب خونين راهپيمائى آرام اهالى شهر سليمانيه - ٢٩ اکتبر ١٩٩٤

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ١٧ - اسفند ١٣٧٣ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، محسن ابراهيمى، آذر ماجدى، رضا مقدم، اعظم کم گويان، بهمن شفيق، رحمان حسين زاده، بيژن هدايت، امير پيام، ياور صولتى، على جوادى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، مجيد محمدى)

يک دنياى بهتر: برنامه حزب کمونيست کارگرى - (منصور حکمت)

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ١٨ - تير ١٣٧٤ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، محسن ابراهيمى، آذر ماجدى، رضا مقدم، اعظم کم گويان، بهمن شفيق، رحمان حسين زاده، بيژن هدايت، امير پيام، سياوش مدرسى، على جوادى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، مجيد محمدى)

سناريوى سياه، سناروى سفيد: بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران - منصور حکمت
در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق - منصور حکمت
تحريم اقتصادى يا گفتگوى انتقادى؟ شکافهاى درونى غرب بر سر ايران - رضا مقدم
بحرانى ديگر، مخاطراتى ديگر: در حاشيه تحريم تجارى - على جوادى
ستون اول [١٨] (منصور حکمت)
در حاشيه ... - کورش مدرسى
يادداشتها - نادر بکتاش
"اساس برنامه کمونيستى ما پا برجا مانده است" - منصور حکمت - بهمن و اسفند ١٣٧٣
حرکت مجدد شوراها در کردستان عراق - رحمان حسين زاده
بخشهايى از سخنرانى طاهر حسن عضو کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق
خلاصه اى از سخنرانى ناسک احمد از رهبران جنبش زنان در کردستان عراق در مراسم روز شورا
زنده باد اول ماه مه: تشکيلات خارج کشور و اول ماه مه
نامه جمعى از کارگران شهر سنندج خطاب به حزب کمونيست کارگرى عراق و تمامى کارگران و فعالين کمونيسم کارگرى در عراق - ٢٧ر١ر١٣٧٤
١٠٠ هزار نفر در مراسم اول مه کردستان عراق شرکت کردند
معرفى نشريه و نهاد "سوسياليسم کارگرى"
پاسخ کارگران رفتگر شهر آرهوس به تشکيلات حزب کمونيست کارگرى ايران در دانمارک
همبستگى کارگرى مرز نمى شناسد - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران و حزب کمونيست کارگرى عراق کميته بين المللى همبستگى با کارگران ايران - ٢٥ر٥ر١٩٩٥
شب همبستگى با رانندگان اعتصابى در شهر کپنهاک در دانمارک
اطلاعيه اعلام موجوديت کميته همبستگى با اعتصاب کارگران اتوبوسرانى دانمارک در سوئد - ٢٢ مه ١٩٩٥
کمپين سراسرى در اعتراض به اخراج اجبارى کارگران افغان از ايران
سخنرانى هاى حزبى
مشکلات شترسوارى دولا دولا: در پاسخ به اطلاعيه هاى اخير کومه له - دبيرخانه حزب کمونيست کارگرى ايران - ٣٠ مه ١٩٩٥
اطلاعيه کميته کردستان در رابطه با همکارى احزاب مسلح کردستان عراق با رژيم ايران بر عليه اپوزيسيون - کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران - مه ١٩٩٥
در همبستگى با مبارزات کارگران ايران خواهان آزادى دستگير شدگان شويد - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ٧ر٤ر١٩٩٥
عليه دستگيرى فعالين کارگر و کمونيست در ايران اعتراض کنيد - کميته تشکيلات محلى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٩ر١٢ر١٩٩٤
صندوقهاى همبستگى کارگرى تشکيل دهيد - کميته تشکيلات محلى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٧ر١٢ر١٩٩٤
بيانيه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق درباره اوضاع کنونى کردستان و بحران ناسيوناليسم کرد - ٢٠ دسامبر ١٩٩٤
اطلاعيه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق در پاسخ به اطلاعيه هاى کومه له - ٢٣ مه ١٩٩٥
اطلاعيه پايانى پلنوم دوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق - ٣ر١٢ر١٩٩٤
اطلاعيه پايانى پلنوم سوم حزب کمونيست کارگرى ايران - مه ١٩٩٥
قرار دفتر سياسى: ملاحظاتى بر جايگاه بحث سناريوى سياه در تبليغات و تاکتيکهاى حزب - ٨ر٦ر١٩٩٥ - (منصور حکمت)
سمينار وسيع مرکزى درباره اوضاع سياسى ايران برگزار شد - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى - مه ١٩٩٥

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ١٩ - آذر ١٣٧٤ - سردبير: منصور حکمت
(مشاورين: فرهاد بشارت، محسن ابراهيمى، آذر ماجدى، رضا مقدم، اعظم کم گويان، بهمن شفيق، رحمان حسين زاده، بيژن هدايت، امير پيام، سياوش مدرسى، على جوادى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، مجيد محمدى)

زنان و برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران - آذر ماجدى
سلطنت و استبداد - نادر بکتاش
در ستايش سکوت "چپ" و بحث سناريوى سياه - منصور حکمت
رويارويى حزب کمونيست کارگرى عراق با ارتجاع اسلامى -
ستون اول [١٩] (منصور حکمت)
صلح با گناهکاران: حقيقت در بوسنيا چيست - چارلز جى بويد - اکتبر ١٩٩٥
تماميت ارضى، خودمختارى يا حق جدايى؟ راه حل چاره ساز مساله کرد کدام است؟ - فاتح شيخ الاسلامى
اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى (منصور حکمت)
يادداشتها - نادر بکتاش
جريانات اسلامى پيام آور بردگى و تجاوز به زنان - ريبوار احمد - سپتامبر ١٩٩٥
نامه سرگشاده به دبيرکل اتحاديه ميهنى کردستان - فاتح شيخ الاسلامى - ٢٠ نوامبر ١٩٩٥
نامه سرگشاده به جلال طالبانى، دبيرکل اتحاديه ميهنى کردستان - حسين مرادبيگى - ٢٥ نوامبر ١٩٩٥
قطعنامه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق درباره مساله کرد در عراق - مه ١٩٩٥
خطر اعدام فعالين کارگرى زندانى در عراق را تهديد مى کند - تشکيلات خارج حزب کمونيست کارگرى عراق - ١٧ مه ١٩٩٥
قطعنامه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق درباره اوضاع سياسى کنونى عراق - ٩ مه ١٩٩٥
اطلاعيه پايانى پلنوم سوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق - ژوئيه ١٩٩٥
نمايندگان پارلمان سوئد در نار آلترناتيو مذهبى - حزب کمونيست کارگرى ايران، واحد سوئد - ٣ نوامبر ١٩٩٥
گروگان هاى سياسى در ايران را آزاد کنيد - حزب کمونيست کارگرى ايران - ژوئيه ١٩٩٥
گوشه هايى از فعاليتهاى حزب در خارج کشور
تهديد فعالين حزب توسط جمهورى اسلامى همچنان ادامه دارد - حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٥ نوامبر ١٩٩٥
سرکوب و اعدام مخالفان سياسى توسط رژيم اسلامى - حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٥ نوامبر ١٩٩٥
اطلاعيه برگزارى پلنوم چهارم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - سپتامبر ١٩٩٥
تحصن پناهندگان در ترکيه، بزرگترين و طولانى ترين اعتراض پناهندگان ايرانى
گستاخى مجاهد بى پاسخ نمى ماند - حزب کمونيست کارگرى ايران، واحد آلمان - ١٩ اکتبر ١٩٩٥
در گراميداشت غلام کشاورز - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٥ اوت ١٩٩٥
چهارمين نشست کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران برگزار شد - مهر ١٣٧٤

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢٠ - فروردين ١٣٧٥ - سردبير: رضا مقدم
(مشاورين: فرهاد بشارت، محسن ابراهيمى، آذر ماجدى، منصور حکمت ، اعظم کم گويان، بهمن شفيق، رحمان حسين زاده، بيژن هدايت، امير پيام، سياوش مدرسى، على جوادى، بهزاد بارخدايى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، جعفر رسا، مجيد محمدى)

ستون اول [٢٠] - منصور حکمت
زنده باد اول مه - حزب کمونيست کارگرى ايران - آوريل ١٩٩٦
تماميت ارضى، خودمختارى يا حق جدائى؟ "حق ملل" يا خودمختارى و فدراليسم؟ (٢) - فاتح شيخ الاسلامى
وقت شناسى يک مسلمان و سکولاريسم قلابى سلطنت طلب - محسن ابراهيمى
"ديپلوماسى" يا انتخاب سياسى" کومه له جديد در "شکافهاى منطقه اى" - منصور حکمت
حزب کمونيست کارگرى ايران روى شبکه اينترنت
کودکان، قربانيان توحش مذهبى - اعظم کم گويان
اميد - نادر بکتاش
"کلاغ پريد، سگ روى دمش نشسته بود" - نادر بکتاش
بازگشت مارکس - نادر بکتاش
گسترش دخالت جمهورى اسلامى در کردستان عراق - کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران - ٨ ژانويه ١٩٩٦
نامه هايى از آمريکا - على جوادى
حزب رفاه در تحولات سياسى ترکيه - بهرام رحمانى
گوشه هائى از فعاليت حزب کمونيست کارگرى در خارج کشور
پيام به اعتصابيون فرانسه: جهان به شما خيره شده است - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ٩ دسامبر ١٩٩٥
اطلاعيه پايانى پلنوم پنجم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - فوريه ١٩٩٦
زنده باد کارگران فرانسه - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ٩ دسامبر ١٩٩٥
آدمکشان جمهورى اسلامى ٧ نفر را در کردستان عراق ترور کردند - کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٢ ژانويه ١٩٩٦
کلى گويى و حقوق زنان - آذر ماجدى
چرا هشت مارس و نه هيچ روز ديگر؟ - از سخنرانى ثريا شهابى درمراسم هشت مارس حزب کمونيست کارگرى ايران در استکهلم
بيانيه سازمان کردستان حزب کمونيست کارگرى عراق درباره راه حل خروج از بن بست کنونى در اوضاع کردستان عراق - ژوئن ١٩٩٥
نيروهاى اسلامى به ميتينگ ٨ مارس حمله ميکنند
عليه فتواى قتل ريبوار احمد

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢١ - خرداد ١٣٧٥ - سردبير: رضا مقدم
(مشاورين: فرهاد بشارت، محسن ابراهيمى، آذر ماجدى، منصور حکمت ، اعظم کم گويان، بهمن شفيق، رحمان حسين زاده، بيژن هدايت، امير پيام، سياوش مدرسى، على جوادى، بهزاد بارخدايى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، جعفر رسا، مجيد محمدى)

طفل شيرين دموکراسى - منصور حکمت
ستون اول [٢١] - منصور حکمت
تاريخ شکست نخوردگان: چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧ - منصور حکمت - زمستان ١٣٧٤ و بهار ١٣٧٥
مذهب، مردسالارى و فرودستى زن - اعظم کم گويان
"جمهورى آخوندى" يا جمهورى اسلامى - محسن ابراهيمى
در محکوميت شعار فدراليسم - بيانيه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - مه ١٩٩٦ - (منصور حکمت)
فدراليسم يک شعار ارتجاعى است - مصاحبه با منصور حکمت
زنان کابوس جمهورى اسلامى - آذر ماجدى
در حاشيه رويدادهاى مجاهد: زن نمونه - امير پيام
حزب دمکرات کردستان ايران و مساله زن - حسين مرادبيگى
سرمايه دارى ايران و بهشت گمشده - نادر بکتاش
بشر نزد ايرانيان است و بس - نادر بکتاش
مرده است که مى رود، فيلمى عليه مجازات اعدام - على جوادى
در پايان يک اعتصاب - على جوادى
کمونيسم کارگاى در جدال با ارتجاع اسلامى و ناسيوناليسم - مصاحبه با ريبوار احمد
تيرباران دو زندانى سياسى قديمى توسط جمهورى اسلامى - حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٧ آوريل ١٩٩٦
"رنسانس ارو کمونيسم"؟ - نادر بکتاش
تحريف وقايع تحت عنوان تحليل سياسى - بهمن شفيق
فعاليتهاى حزب کمونيست کارگرى ايران و عراق در اول مه در خارج کشور
قطعنامه درباره راه خروج از بن بست کنونى در کردستان عراق و خواست استقلال کردستان عراق - سازمان کردستان حزب کمونيست کارگرى عراق - ژوئيه ١٩٩٥
٢٠٠ هزار نفر در فستيوال اول مه در کردستان عراق شرکت کردند
اطلاعيه پايانى پلنوم چهارم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق - مه ١٩٩٦
فراخوان: به صندوق تشکيل سرمايه انترناسيونال کمک کنيد - منصور حکمت

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢٢ - شهريور ١٣٧٥ - سردبير: رضا مقدم
(مشاورين: فرهاد بشارت، محسن ابراهيمى، آذر ماجدى، منصور حکمت ، اعظم کم گويان، بهمن شفيق، رحمان حسين زاده، بيژن هدايت، امير پيام، سياوش مدرسى، على جوادى، بهزاد بارخدايى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، جعفر رسا، مجيد محمدى)

ستون اول [٢٢] - منصور حکمت
صعود و سقوط جريانات اسلامى - محسن ابراهيمى
استراتژى سياسى (نظام آلترناتيو مورد نظر، شيوه مبارزه و سياست اتحاد) - مجيد محمدى
دولت مذهبى، آزادى و "ليبراليسم" ايرانى - سياوش مدرسى
طرح هاى ارتجاعى براى آينده کردستان عراق محکوم است - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٢ سپتامبر ١٩٩٦
حزب دمکرات کردستان ايران و تاريخ پنجاه ساله - حسين مرادبيگى، رحمان حسين زاده
در پايان يک دوره: بخشهايى از سخنرانى منصور حکمت در جلسه افتتاحيه کنگره اول حزب کمونيست کارگرى ايران - تيرماه ١٣٧٣
تجدد جمهورى اسلامى، سنت گرايى مردم - آذر ماجدى
شروع تاريخ - نادر بکتاش
نگاهى به يک تجربه شکست خورده - نادر بکتاش
سرنوشت ايدز - على جوادى
ترازنامه ننگين دمکراسى و بازار در روسيه - على جوادى
پيامدهاى انتخابات روسيه - جعفر رسا
نشست گروه ٧ - جعفر رسا
مبارزه با فحشاء چگونه؟ - مينا احدى
سپتامبر سرخ؟ - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - فرانسه اوت ١٩٩٦
گوشه هايى از فعاليت هاى حزب کمونيست کارگرى ايران در خارج از کشور
يورش جمهورى اسلامى به مقر حزب دمکرات کردستان ايران - حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٩ ژوئيه ١٩٩٦
برگزارى سمينار کمونيستى در مورد افغانستان - دفتر افغانستان حزب کمونيست کارگرى ايران - اوت ١٩٩٦
پاسخى کوتاه به يک جنجال - دبيرخانه حزب کمونيست کارگرى ايران - اوت ١٩٩٦
اقدامات سرکوبگرانه جديد جمهورى اسلامى عليه زنان محکوم است - کمپين بين المللى دفاع از حقوق زنان در ايران - اوت ١٩٩٦

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢٣ - بهمن ١٣٧٥ - سردبير: رضا مقدم
(مشاورين: فرهاد بشارت، محسن ابراهيمى، آذر ماجدى، منصور حکمت ، اعظم کم گويان، بهمن شفيق، رحمان حسين زاده، بيژن هدايت، امير پيام، سياوش مدرسى، على جوادى، بهزاد بارخدايى، ثريا شهابى، فاتح شيخ الاسلامى، شهلا دانشفر، نادر بکتاش، جعفر رسا، مجيد محمدى)

ماهواره و آل احمدهاى پلاستيکى - نادر بهنام (منصور حکمت )
حق حيات يا مجازات اعدام؟ - فاتح بهرامى
ستون اول [٢٣] - منصور حکمت
نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسلامى به اجتماع کارگران نفت در تهران حمله کردند - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٦ فوريه ١٩٩٧
داريوش همايون از چه به هيجان آمده است؟ - حسين مرادبيگى آذر ١٣٧٥
جمهورى اسلامى از آغاز تا پايان اجتناب ناپذير - بهمن شفيق - ١٥ دسامبر ١٩٩٦
ائتلاف نامقدس - نادر بکتاش
حيات مريخى و مذهب زمينى؟ - على جوادى
زنده باد انقلاب اکتبر - جعفر رسا
در حاشيه رويدادها - جعفر رسا
حکومت وحشت و مرگ - بيژن هدايت
برابرى کامل حقوق زن و مرد، در همه وجود زندگى، همه جا، همين امروز - تشکيلات خارج حزب کمونيست کارگرى ايران - فوريه ١٩٩٧
فرج سرکوهى بايد فورا آزاد شود - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - (منصور حکمت)
حمله به کارگران "خارجى" و رسوائى بين المللى جمهورى اسلامى - حزب کمونيست کارگرى ايران - ٥ فوريه ١٩٩٧
کمپين دفاع از کارگران نفت
به اعضا و فعالين حزب در خارج از کشور - اصغر کريمى - ١٩ ژانويه ١٩٩٧
آکسيون گسترده حزب در دفاع از کارگران نفت در ماه ژانويه
گوشه هايى از فعاليت حزب کمونيست کارگرى ايران در خارج از کشور
گراميداشت انقلاب اکتبر
از ماترياليسم تاريخى تا رضاه شاه - امير پيام
"اپوزيسيون مجاز مذهبى" و نجات اسلام - بيژن هدايت

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢٤ - خرداد ١٣٧٦ - سردبير: رضا مقدم
(مشاورين: فرهاد بشارت، اعظم کم گويان، امير پيام، ثريا شهابى، جعفر رسا، محسن ابراهيمى، بهمن شفيق، سياوش مدرسى، فاتح شيخ الاسلامى، مجيد محمدى، آذر مدرسى، رحمان حسين زاده، على جوادى، شهلا دانشفر، منصور حکمت ، بيژن هدايت، بهزاد بارخدايى، نادر بکتاش)

اطلاعيه در مورد انتخابات رئيس جمهور رژيم اسلامى - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٨ مه ١٩٩٧
بدنبال انتخاب خاتمى - گفتگو با منصور حکمت
ستون اول [٢٤] - منصور حکمت
کارگران نفت، يک پيروزى سياسى - اصغر کريمى
"توحشى اقتصادى" - نادر بکتاش
تماميت ارضى، خودمختارى يا حق جدايى؟ (بخش آخر) کمونيسم کارگرى و مساله کرد - فاتح شيخ الاسلامى
اسلام، حقوق کودک و حجاب - گيت راه کارگر - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران کميته سوئد - ١٣ ژوئن - (منصور حکمت)
همصدا شويم و جلوى جنايت عليه زنان و دختران را بگيريم - مصاحبه با اسرين محمدى
راه کارگريها اسلاميها را عليه کمونيستها بسيج کردند - مصاحبه با سوسن بهنام
کاروان اسلام و قافله هنرمندان ايران - على جوادى
ضرب شست "بانوان محترم" به "بيضه اسلام" - آذر ماجدى
کنگره بين المللى مارکس - جعفر رسا
اطلاعيه مطبوعاتى درباره کانون نويسندگان ايران (مسلمان شده) - نادر بکتاش ٢٤ مه ١٩٩٧
انتخابات در فرانسه - نادر بکتاش
گزارش کمپين حمايتى تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران از مبارزات کارگران صنعت نفت - آزاد نسيم
اين شروع کار ماست - از طرف دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - منصور حکمت - ٢٥ فوريه ١٩٩٧
اول مه و فعاليتهاى تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران و عراق
چه کسى مسبب مرگ اين کارگران است - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٤ ژوئن ١٩٩٧
اعتراض به اخراج کارگران افغانستانى در ايران
اطلاعيه پايانى پلنوم ششم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - اکتبر ١٩٩٦
هزاران نفر در اروپا، آمريکا، کانادا، استراليا و ژاپن جمهورى اسلامى را بخاطر زن ستيزى و آپارتايد جنسى محکوم کردند
توطئه پليسى رژيم عليه اپوزيسيون در خارج کشور را خنثى کنيم - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٦ ژوئن ١٩٩٧
همبستگى بين المللى کارگرى با کارگران ايران، جمهورى اسلامى را به عقب نشينى واداشت - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٥ ژوئن

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢٥ - مهر ١٣٧٦ سردبير - رضا مقدم
(مشاورين: فرهاد بشارت، اعظم کم گويان، امير پيام، ثريا شهابى، جعفر رسا، محسن ابراهيمى، بهمن شفيق، سياوش مدرسى، فاتح شيخ الاسلامى، مجيد محمدى، آذر ماجدى، رحمان حسين زاده، على جوادى، شهلا دانشفر، سياوش دانشور، منصور حکمت ، بيژن هدايت، بهزاد بارخدايى، نادر بکتاش، حسين مرادبيگى)

انتخاب خاتمى و عروج مجدد "اپوزيسيون طرفدار رژيم" - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٠ مهر ١٣٧٦
آزادى سقط جنين لازم شده چون آزاديهاى متعدد انسانى از زنان سلب شده است - مصاحبه منصور حکمت با همبستگى
آب از سر نيمروز گذشته است - اصغر کريمى
"منشور همکارى": از ترقيخواهى تا ارتجاع - بيژن هدايت
معرفى يک کتاب: "بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق" - حسين مرادبيگى
آزادى و مساوات به صرفه نيست - فاتح بهرامى
خادمين پرکار درگاه مذهب، اپوزيسيون بورژوايى و مذهب - محسن ابراهيمى
آئين نامه انتخابات نمايندگان براى کنگره دوم حزب - کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران
"طعم گيلاس" و شاخ و برگهايش؟ - على جوادى
راه کارگر و تسويه حساب با شعار "کارگران ميهن ندارند - محمود قزوينى
در اهميت يادآورى تاريخ - جعفر رسا
"پرستوها فرار را بر قرار ترجيح مى دهند" - نادر بکتاش
اطلاعيه مطبوعاتى: "ما کمونيستيم" - نادر بکتاش - ١ اوت ١٩٩٧
سنگسار يک زن توسط مزدوران رژيم در بوکان انزجار وسيع مردم را برانگيخت - کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٤ اوت ١٩٩٤
سخنى با علاقمندان "انترناسيونال" - على جوادى
کليه زندانيان سياسى بايد فورا آزاد شوند - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ٣١ ژوئيه ١٩٩٧
رژيم بعث اعدام زندانيان سياسى را ادامه ميدهد - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١ر٨ر١٩٩٧
فعاليت براى آزادى پيشمرگان کومه له از زندانهاى اتحاديه ميهنى کردستان عراق
سند همکارى اتحاديه ميهنى کردستان عراق با جمهورى اسلامى عليه اپوزيسيون
اتحاديه ميهنى به چه حقى پيشمرگان کومه له را محاکمه مى کند؟ - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٤ ژوئيه ١٩٩٧
نيمروز بايد نان بخورد - دبيرخانه حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٥ اوت ١٩٩٧

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢٦ - دى ١٣٧٦ سردبير: رضا مقدم
(مشاورين: فرهاد بشارت، اعظم کم گويان، امير پيام، ثريا شهابى، جعفر رسا، محسن ابراهيمى، بهمن شفيق، سياوش مدرسى، فاتح شيخ الاسلامى، مجيد محمدى، آذر ماجدى، رحمان حسين زاده، على جوادى، شهلا دانشفر، سياوش دانشور، منصور حکمت ، بيژن هدايت، بهزاد بارخدايى، نادر بکتاش، حسين مرادبيگى)

درباره رويدادهاى سياسى ايران - مصاحبه با منصور حکمت
جمهورى اول، جمهورى آخر - منصور حکمت
جنگ بازنده ها - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١ دسامبر ١٩٩٧
کار براى مزد: اساس توحش سرمايه دارى - فرهاد بشارت
"مجازات اعدام": واقعيتها - على جوادى
کانون نويسندگان به کجا رفت؟ - نادر بکتاش
ايران يک جامعه اسلامى نيست - فاتح شيخ الاسلامى
اکثريت و "سنت شيعه" - بيژن هدايت
آتش افروزان جنگهاى قومى و مذهبى - على جوادى
وضعيت کنونى ثباتى ندارد - گفتگو با محمد رضا پويا
شاهزاده معطل - جعفر رسا
يادداشتهاى سياسى - نادر بکتاش
نامه سرگشاده به شيرين عبادى: ما که ميدانيم، شما هم کوتاه بيائيد - سوسن بهنام - ٢٨ر١١ر١٩٩٧
عليه مجازات ضدبشرى و اسلامى سنگسار - مصاحبه با مريم کوشا
حزب کارگر جديد يا حزب محافظه کار سابق - آذر ماجدى
اطلاعيه مطبوعاتى: پاسخ مرگ آرين، قصاص نيست - سوسن بهار - ٢٣ نوامبر ١٩٩٧
ششمين نشست کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران - ٣٠ آبان ١٣٧٦
طالبان و بحران فعلى افغانستان - بصير زيار
در آستانه کنگره دوم حزب
گوشه هايى از فعاليت حزب کمونيست کارگرى ايران در خارج کشور
"کنگره ملى کردستان" و کومه له - رحمان حسين زاده
ستمديدگى سياسى و رنجها و مشقات زندگى مردم کردستان تا کى؟ - کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٢ دى ١٣٧٦

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢٧ - تير ١٣٧٧ سردبير: اصغر کريمى

آزادى بيان از نوع دوم - منصور حکمت
٢١ سپتامبر روز اعتراض عليه جمهورى اسلامى - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٧ ژوئيه ١٩٩٨
درباره آزادى بيان - مصاحبه راديو انترناسيونال استکهلم با منصور حکمت
از ايسکرا - فاتح شيخ الاسلامى
در حاشيه اظهارات صفوى، فرمانده سپاه پاسداران - حزب کمونيست کارگرى ايران کميته داخل - ١٦ ارديبهشت ١٣٧٧
آرشيو (زير حجاب اختناق ايسکرا ٣, آلبرايت، کوسووا و يک ايده گذرا, دو ابر قدرت - تقابل آمريکا و عراق) - منصور حکمت
خطاب به فرج سرکوهى - نادر بکتاش - ٥ مه ١٩٩٨
کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران برگزار شد
اطلاعيه پايانى کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران - کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٧ آوريل ١٩٩٨
هفتمين نشست وسيع کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران - هيات اجرائى ک ک حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٨ آوريل ١٩٩٨
پيرامون مباحث کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى - مصاحبه ايسکرا با منصور حکمت
مانيفست مارکس، مه ٦٨، انقلاب ايران - نادر بکتاش - مه ١٩٩٨
پيام کنگره دوم به زنان آزاديخواه ايران - کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران - فروردين ١٣٧٧
پيام دومين کنگره حزب کمونيست کارگرى ايران به کارگران ايران - آوريل ١٩٩٨
پيام کنگره به خانواده هاى جانباختگان راه سوسياليسم - کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران - فروردين ١٣٧٧
پيام کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران به حزب کمونيست کارگرى عراق - آوريل ١٩٩٨
اگر دنيا دست ما باشد - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران
زنده با اول مه، زنده با مانيفست کمونيست - مصطفى صابر
ايسکرا مى پرسد؟ سوالاتى از منصور حکمت ، اصغر کريمى و فاتح شيخ الاسلامى
نامه سرگشاده به مخالفين برچيده شدن ميز جمهورى اسلامى در مراسم هشت مارس تورنتو - ثريا شهابى ٢٤ مارس ١٩٩٨
"حساب نيم درصدى" شهردار و کارگران شهردارى - مصطفى صابر
دست مذهب از زندگى مردم کوتاه - کورش مدرسى
بخشهائى از گفتگوى راديو فرانسه با منصور حکمت در زمينه فعاليت احزاب سياسى در ايران
اولتيماتوم کارگران نفت، تحصن کارگران ذوب آهن
به کارگران نفت ايران - حزب کمونيست کارگرى ايران کميته داخل - اول خراد ١٣٧٧
به کارگران نفت: پرچم جنبش مجامع عمومى را برافرازيد - حزب کمونيست کارگرى ايران کميته داخل - ٢٤ خرداد ١٣٧٧
اخراج و بيکارسازى، گسترش اعتراضات کارگرى - مصطفى صابر
جلوى فاشيسم ضد افغان را بايد گرفت - مصطفى صابر
روياروئى طبقه کارگر ايران با رژيم اسلامى گسترش مى يابد - حزب کمونيست کارگرى ايران کميته داخل - ٢٢ اسفند ١٣٧٦
اوضاع جديد سياسى و تشديد اعتراضات کارگرى - مصاحبه با کورش مدرسى
کارگران ايران در سال ١٣٧٦ - شهلا دانشفر
کارگران، مجمع عمومى و انحلال شوراهاى اسلامى - فاتح شيخ الاسلامى
اوجگيرى مبارزات کارگرى و اهميت جنبش مجمع عمومى - مصطفى صابر
حرکات اعتراضى در شهرهاى کردستان؛ مصاحبه راديو انترناسيونال استکهلم با رحمان حسين زاده
تعويق پرداخت دستمزد، اخراج و بيکارسازى در کرمانشاه - حزب کمونيست کارگرى ايران کميته داخل - ١٣ تير ١٣٧٧
حقوق زنان جهانشمول است - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - مارس ١٩٩٧
نامه سرگشاده آزاد نسيم، به مدير کل سازمان جهانى کار - آزاد نسيم - ١٩ مه ١٩٩٨
فعاليتهاى حزب در خارج کشور
عادى سازى روابط جمهورى اسلامى و آمريکا، آرى يا نه، و چرا؟ سوال راه کارگر از منصور حکمت
کنگره کار کانادا، اتحاديه کارگران پست کانادا، اتحاديه خدمات عمومى و اتحاديه بيمارستانهاى کانادا طى نامه هائى به محمد خاتمى از مبارزات و مطالبات کارگران ايران حمايت کردند و خواستار آزادى کارگران زندانى شدند - تشکيلات خارج حزب کمونيست کارگرى ايران ١١ اوت ١٩٩٨
کنگره اول حزب کمونيست کارگرى عراق با موفقيت کامل پايان يافت
ترور دو تن از رفقاى حزب کمونيست کارگرى عراق توسط جريانات اسلامى - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٣ آوريل ١٩٩٨
پيرامون ترور شاپور عبدالقادر عضو دفتر سياسى و قابيل عاد عضو کميته رهبرى سازمان کردستان حزب توسط جريانات اسلامى - دفتر حزب کمونيست کارگرى عراق ٢١ آوريل ١٩٩٨
هدف وسيله را توجيه نمى کند - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٣ مه ١٩٩٨ - (منصور حکمت)
دريغ از يک جو شعور - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران واحد آلمان - ٢٦ ژوئيه ١٩٩٨ - (منصور حکمت)
پاسخى به پرونده سازى کانون نويسندگان ايران - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢١ آوريل ١٩٩٨
در پاسخ به اطلاعيه از اتحاد چپ کارگرى - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران واحد بريتانيا - ٣٠ مارس ١٩٩٨
بساط عاشوراى جمهورى اسلامى در آلمان برچيده شد
در دفاع از کودکان
اطلاعيه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران در مورد تهديد يکى از اعضاى مرکزيت حزب توسط وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى - ٢٩ مه ١٩٩٨
در مورد انفجارات اخير در تهران دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٦ ژوئن ١٩٩٨
اعتراض شديد مخالفان رژيم اسلامى به حضور کمال خرازى در نيويورک
سازمان جهانى کار بايد پاسخ بدهد - مصطفى صابر
مامورين انتظامى رژيم اسلامى ٦ نفر را در شهر سنندج کشتند - کميته سنندج حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٩ مرداد ١٣٧٧
مزدوران رژيم اسلامى در شهر مريوان يک جوان را روز روشن به رگبار بستند - کميته مريوان حزب کمونيست کارگرى ايران - بيستم مرداد ١٣٧٧
اسلام يا فاندامنتاليسم مقصر واقعى کدامست؟ - آذر ماجدى
نه حجاب اسلامى، نه صليب - کمپين بين المللى دفاع از حقوق زنان در ايران - واحد آلمان ١٨ ژوئيه ١٩٩٨

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢٨ - اسفند ١٣٧٧ - سردبير: فاتح شيخ الاسلامى

توحش اسلامى يک طرف ديالوگ "تمدن"ها - فاتح شيخ الاسلامى
انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا - مصاحبه با کورش مدرسى
دستمزدها بايد حداقل ١٠ برابر شود - حزب کمونيست کارگرى ايران کميته داخل - ٢٩ اسفند ١٣٧٧
ضرورت تشديد مبارزه عليه جريانات و حرکات اسلامى - قرار مصوب کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - نوامبر ١٩٩٨
مصاحبه انترناسيونال با آذر ماجدى
عليه فلاکت تحميل شده بر کارگران در ايران اعتراض کنيد - حزب کمونيست کارگرى ايران کميته داخل - ٩ اسفند ١٣٧٧
زنان آزاديخواه حجابشان را بدور مياندازند - آذر ماجدى - ٢٤ فوريه ١٩٩٩
ضرورت تشديد مبارزه عليه جريانات و حرکات اسلامى - گفتگو با اصغر کريمى
اسلام و اسلام زدايى - مصاحبه با منصور حکمت - اول ژانويه ١٩٩٩
موج بلند اعتراض در شهرهاى کردستان
تظاهرات سراسرى در حمايت از مبارزه توده اى مردم کردستان مقابل سفارتخانه هاى رژيم جنايتکار اسلامى ايران
خيزش مردم در شهرهاى کردستان، يک نقطه عطف مهم مبارزاتى - فاتح شيخ الاسلامى
از گورباچف تا گاندى - مصطفى صابر
فعاليتهاى حزب در خارج کشور
گراميداشت ٨ مارس در کرمانشاه
آکسيونهاى ٨ مارس
کلاوس کينکل هم به نفوس خادمين اسلام اضافه شد - محسن ابراهيمى
اطلاعيه در مورد استرداد عبدالله اوجلان به دولت ترکيه - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٦ فوريه ١٩٩٩
اطلاعيه در مورد دستگيرى عبدالله اوجلان - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٩ نوامبر ١٩٩٨

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٢٩ - خرداد ١٣٧٨ - سردبير: فاتح شيخ الاسلامى

شکست نتانياهو - فاتح شيخ الاسلامى
حزب و جامعه: از گروه فشار، به حزب سياسى - منصور حکمت
جنگ آمريکا و ناتو در بالکان جنايتى جديد عليه بشريت - فاتح شيخ الاسلامى
تحرک گسترده کارگران در اول ماه مه
کمپين جلب حمايت از مبارزات کارگرى در ايران
زنده باد اول مه، روز اميد و اتحاد
در انفجار خط لوله اهواز ٧٠ کارگر نفت مجروح شدند - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ٣ خرداد ١٣٧٨
تجمع اعتراضى هزاران کارگر نساجى قائم شهر
درباره وضعيت جنبش کارگرى در ايران - گفتگوى راديو آزادى با منصور حکمت
امروز يوگسلاوى، فردا همه جا اطلاعيه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٨ مارس ١٩٩٩
به دبير کل سازمان جهانى کار: ما اين را نمى بخشيم - مصطفى صابر - ١١ آوريل ١٩٩٩
"سال خمينى" و يک چشم انداز - مصطفى صابر ١٦ آوريل ١٩٩٩
دعوت دولت آلمان از رئيس يک باند جنايتکار
لغو سفر خاتمى به فرانسه
براى انترناسيونال - مصطفى صابر
قلمر ضرورت، قلمرو آزادى - فاتح شيخ الاسلامى
تغييرات گام به گام ميلى مترى يا ...؟ - على جوادى
اولين دوره آموزشى مسئولين کميته هاى حزبى تشکيلات خارج کشور برگزار شد
جلسه ديدار و گفت و شنود با رهبرى حزب، در آلمان برگزار شد
درباره کناره گيرى ٥ نفر از اعضاى کميته مرکزى - گفتگو با منصور حکمت
درباره اولين کنفرانس مدوسا - مصاحبه با آذر ماجدى
اطلاعيه مطبوعاتى: اولين کنفرانس مدوسا برگزار شد - مدوسا - ١٠ مه ١٩٩٩
سانسورچى هاى دموکرات - آذر ماجدى - ١٣ مه ١٩٩٩
چند خبر از کردستان
اول مه در کردستان عراق
در دفاع از کودکان ايران
پيرامون سانحه دلخراش مرگ ٣٠ کودک در دزفول - دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٤ فروردين ١٣٧٨
فعاليتهاى حزب در خارج کشور
مفهوم و جايگاه تشکيل احتمالى "کانون نويسندگان در ايران" - نادر بکتاش

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٣٠ - مرداد ١٣٧٨ - سردبير: فاتح شيخ الاسلامى

شش روزى که جمهورى اسلامى را لرزاند - فاتح شيخ الاسلامى
به کارگران نفت منصور حکمت - ٢٣ تير ١٣٧٨
جمهورى اسلامى ميلرزد
جان دستگير شدگان در خطر است - تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٦ ژوئيه ١٩٩٩
جنبش توده اى براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود - مصاحبه با منصور حکمت
درباره شعار جمهورى سوسياليستى - مصاحبه با حميد تقوائى
به حمايت از اعتراضات دانشجويان و مردم در ايران - مصاحبه با اصغر کريمى
بخشى از مصوبات پلنوم دهم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٥ تا ٢٧ ژوئن ١٩٩٩
پلنوم دهم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران برگزار شد - ٧ ژوئيه ١٩٩٩
آکسيون سراسرى حزب کمونيست کارگرى ايران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد کارگران - سيامک بهارى
يک روز هم دوام نخواهد آورد - مصطفى صابر
براى انترناسيونال - مصطفى صابر
دور آتى مال کارگران است - نادر بکتاش
"روشنفکران مذهبى" - نادر بکتاش
"کارگر و دانشجو" - مصطفى صابر
مبارزه براى آزادى بيان کار سازشکاران و صنفى گرايان نيست - نادر بکتاش
گوشه اى از اطلاعيه هاى سازمانهاى حزب در جريان رويدادهاى اخير
نامه هايى از آمريکا على جوادى
از کردستان
سمينار مساله کرد در سيدنى
هشتمين نشست وسيع کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران برگزار شد - هيات اجرائى کميته کردستان - ٢٣ تير ١٣٧٨
سرنگون باد جمهورى اسلامى، زنده باد جمهورى سوسياليستى - محسن ابراهيمى
فعاليتهاى حزب در خارج کشور
اعلام جرم - نادر بکتاش ١٧ ژوئيه ١٩٩٩
به چه حقى عقايد و مبارزات برخى گرايشات را سانسور مى کنيد؟ - نادر بکتاش - ١٢ ژوئيه ١٩٩٩
به مردم حقيقت را بگوئيد - رضا کمانگر - ١٢ ژوئيه ١٩٩٩
دروغپردازى رسانه هاى غربى را افشا کنيم - محمدرضا پويا - ١٧ ژوئيه ١٩٩٩
از زير عبا، با پرچم سه رنگ؛ چرت جبهه ملى پاره ميشود - حزب کمونيست کارگرى ايران کميته گوتنبرگ - ٢٠ ژوئيه ١٩٩٩
بى بى سى، حامى جنايتکاران اسلامى - محمد فتاحى - ١٤ ژوئيه ١٩٩٩
مردم ايران يک معذرتخواهى به بى بى سى بدهکارند - آذر ماجدى - ١٥ ژوئيه ١٩٩٩
رسانه ها مبارزات مردم ايران را سانسور ميکنند - آذر ماجدى - ١٣ ژوئيه ١٩٩٩
آزادى و برابرى زنان در گرو سرنگونى جمهورى اسلامى است - آذر ماجدى - ١٥ ژوئيه ١٩٩٩
خطاب به زنان آزاده ايران - مينا احدى - ٢١ تير ١٩٩٩
کنفرانس هشتم همبستگى - فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى برگزار شد - دبير خانه همبستگى - ١ اوت ١٩٩٩

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٣١ - مهر ١٣٧٨ - سردبير: فاتح شيخ الاسلامى

نفى علنى ارکان اسلام و حکومت اسلامى - فاتح شيخ الاسلامى
گشت نيروى مسلح حزب کمونيست کارگرى ايران در حومه شهر مريوان - مصاحبه با عبدالله دارابى، رحمان حسين زاده و منصور حکمت
فقط جريان راديکال سوسياليستى ميتواند بدون قيد و شرط از حقوق بشر در ايران دفاع کند - مصاحبه با مريم نمازى
آيا ايران به راه پاکستان خواهد رفت؟ - مصطفى صابر
به مناسبت انتشار "کارگر کمونيست" دوره جديد - گفتگو با مصطفى صابر
مبناى يک سياست پيشرو و انسانى، درباره سقط جنين - آذر ماجدى - دى ١٣٧٧
سمينار صدمين سال تولد خمينى در دانشگاه سواز لندن با اعتراض کمونيستها و آزاديخواهان روبرو شد - حزب کمونيست کارگرى ايران بريتانيا - ١٥ اکتبر ١٩٩٩
معامله عليه حق حيات و آزادى براى بيش از شصت ميليون انسان موقوف - حزب کمونيست کارگرى ايران واحد آلمان
براى انترناسيونال - مصطفى صابر
آنها که فقر مى کارند، خشم درو خواهند کرد - اعظم کم گويان
"همايش ملى کار"، بالايى ها آماده ميشوند ... - مصطفى صابر
در جستجوى مکانى در اعماق ... - على جوادى
مرکز پژوهش و مطالعات زنان خاورميانه آغاز بکار کرد - سپتامبر ١٩٩٩
سياستهاى اخير آمريکا در قبال رژيم اسلامى - على جوادى
نامه هايى از آمريکا - على جوادى
ترکيه زلزله، فاجعه، فساد، سود - مصطفى صابر
اولين سمينار انجمن اکتبر برگزار شد - سياوش دانشور - ٣٠ اوت ١٩٩٩
با سرنگونى جمهورى اسلامى، به سمت يک انقلاب اجتماعى - فاتح شيخ الاسلامى - ٢٦ اوت ١٩٩٩
بيمارستان يا زندان؟
تلاش براى طرح روشن و صريح تمايزات سياسى و تبديل آن به آگاهى عمومى - مصاحبه با سياوش دانشور
فعاليتهاى حزب در خارج کشور - تنظيم از سياوش دانشور
آغاز بکار راديو انترناسيونال - گفتگو با آذر ماجدى
اعتراضات کارگرى بعد رويدادهاى تيرماه - مصطفى صابر

   
انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران

شماره ٣٢ - بهمن ١٣٧٨ - سردبير: فاتح شيخ الاسلامى

ستون اول - فاتح شيخ الاسلامى
مردم انتخابشان را کرده اند - کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٥ ژانويه ٢٠٠٠
وقت مبارزه سراسرى براى افزايش دستمزدهاست - حزب کمونيست کارگرى ايران - ١٤ ژانويه ٢٠٠٠
درباره انتخابات مجلس شوراى اسلامى - مصاحبه راديو انترناسيونال با منصور حکمت
حزب کمونيست کارگرى نماينده ايده آلهاى انسانى و انقلابى است، به اين حزب بپيونديد - اصغر کريمى - ٣٠ اکتبر ١٩٩٩
اعتراضات مردم در اشکال راديکال گسترش مى يابد - کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٧ ژانويه ٢٠٠٠
تحولات سياسى ايران از مسير "انتخابات" نميگذرد - فاتح شيخ الاسلامى
درباره سازمان جوانان کمونيست - مصاحبه با آذر مدرسى
اصول سازمانى سازمان جوانان کمونيست - مصوب دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران - دسامبر ١٩٩٩
بيانيه تشکيل سازمان جوانان کمونيست کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٦ دسامبر ١٩٩٩
بيانيه سازمان جوانان کمونيست - کميته اجرايى سازمان جوانان کمونيست - ٢٧ دسامبر ١٩٩٩
بازى با آتش؟ رژيم اسلامى و مهار اعتراضات کارگرى - مصطفى صابر
سند تاسيس اول کودکان - ثريا شهابى و منصور حکمت - ١٣ نوامبر ١٩٩٩
براى انترناسيونال - مصطفى صابر
"ايران براى همه ايرانيان" ناسيوناليسم و جمهورى اسلامى - مصطفى صابر
زنده باد بى خدائى - اعظم کم گويان
گفتگو با على جوادى سردبير فصلنامه "پرسش"
کمونيسم کارگرى در تدارک اکتبر ديگرى است - سياوش دانشور
اين جنايت را بايد متوقف کرد
درگيرى مردم سردشت و بانه با مزدوران رژيم
موج ديگرى از ترور در کردستان عراق
درگذشت رفيق احمد اميرى کادر حزب کمونيست کارگرى ايران - منصور حکمت - ٥ دسامبر ١٩٩٩
فراخوان تظاهرات - حزب کمونيست کارگرى ايران تشکيلات کانادا - ٢٧ دسامبر ١٩٩٩
فعاليتهاى حزب در خارج کشور - تنظيم: سياوش دانشور
اعتراض عليه تحميل حجاب اجبارى در آلمان، عليه برپا کردن جهنم جمهورى اسلامى در قلب اروپا - مصاحبه با مينا احدى
تظاهرات سراسرى کمپين زنان عليه سنگسار و قوانين اسلامى - مصاحبه با مريم کوشا
سفر خرازى نماينده رژيم صدهزار اعدام با اعتراض کمونيستها و آزاديخواهان در لندن روبرو شد و کنفرانس مطبوعاتى او و رابين کوک مختل گرديد
کارگران پالايشگاه آبادان يکماه به رژيم مهلت دادند - حزب کمونيست کارگرى ايران - ٢٣ ژانويه ٢٠٠٠
معاون وزير کار رژيم اسلامى رسما به جنايتى بزرگ عليه صدها هزار کارگر اعتراف کرد - حزب کمونيست کارگرى ايران - ٩ ژانويه ٢٠٠٠