Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp   Ca   Ru  

اول کودکان
کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان

Children First, International Campaign for Children's Rights

سند تاسيس
ثريا شهابى، منصور حکمت
١٣ نوامبر ١٩٩٩١- اول کودکان (CF)، نهادى مستقل (غير دولتى) و غير انتفاعى است که براى دفاع از حقوق انسانى و مدنى کودکان تاسيس شده است و براى بهبود شرايط زندگى و موقعيت اجتماعى کودکان در سراسر جهان مبارزه مى کند. اول کودکان بهبود شرايط مادى و روحى همه کودکان، رفاه و رشد و شکوفايى آزادانه آنها را تحت هر شرايطى مهمترين اولويت ميداند و موقعيت کودک در جامعه را اصلى ترين معيار در ارزش گذارى هر جامعه و فرهنگ ميشمارد. رفتار هر جامعه با کودکان مهمترين محک درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است. کودکان مقدم اند، بر هر چيزى، بر هر ملاحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سياسى، ايدئولوژيکى و مذهبى.

٢- اول کودکان هم از لحاظ ديدگاه و هم از لحاظ دامنه فعاليت هايش کمپينى بين المللى است. ما در دفاع خويش از حقوق کودکان هيچگونه مانع و محدوديت جغرافيايى، سياسى، ملى، قومى، فرهنگى و مذهبى را به رسميت نمى شناسيم. ما حقوق کودکان را جهانى و جهانشمول مى دانيم. اول کودکان تلاش دارد دامنه فعاليت هايش را به تعداد هرچه بيشترى از کشورها و جوامع گسترش دهد.

٣- اول کودکان کمپينى همگانى و مردمى و نهادى غير دولتى است که همه علاقمندان را به همکارى دعوت مى کند. همه کسانى که در مورد سرنوشت کودکان احساس مسئوليت مى کنند، ميتوان عضو و يا فعال اول کودکان باشند.

٤- اول کودکان در مبارزه براى احقاق حقوق و رفاه کودکان همه امکانات و راه هاى قانونى ممکن، از فعاليت بعنوان يک گروه فشار روى دولتها و نهادهاى مختلف، تا فراخوان دادن ميتينگ ها و تظاهرات ها و سازماندهى عمل مستقيم مردم، را بکار ميگيرد

٥- اول کودکان بيش از هرچيز بر حمايت و کمک هاى مالى مردمى متکى است که خود را در فعاليت هاى اين کمپين شريک مى بينند. با اين وجود اول کودکان از هر کمک نهادهاى دولتى و غير دولتى که خواهان حمايت از فعاليتهاى آن باشند استقبال ميکند

٦- اول کودکان نهادى غير انتفاعى است. به استثناء معدودى مسئولين تمام وقت، بعنوان يک قاعده عمومى تمام فعالين !ول کودکان داوطلبانه کار ميکنند.


به اول کودکان بپيونديدhekmat.public-archive.net #2470fa.html