Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-23 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

اين شروع کار ماست


1
رويارويى کارگران صنعت نفت با رژيم اسلامى و موج اعلام همبستگى بخش هاى مختلف طبقه کارگر جهانى حقايق اساسى اى را تا همينجا تاکيد کرده است.
2
با اولين جلوه اعتراض کارگران نفت، همه جا سرها ميچرخد و نگاهها ميخکوب ميشود. کارگران نفت تکان خورده اند، آيا اين آغاز انقلابى ديگر است؟ و اين فقط سوال مشتاقان آزادى نيست. سوال همه است. همه جايگاه کارگر نفت در اقتصاد ايران را ميدانند، همه موقعيت کليدى کارگر نفت در راس جنبش کارگرى ايران را ميشناسند، همه قدرت اين بخش طبقه کارگر در ايران را درک ميکنند. کارگر نفت همچنان در چشم همه "رهبر سرسخت" مبارزه براى آزادى در ايران است.
3
رويدادهاى اخير بعلاوه درسى بود به همه کسانى که به خودآگاهى و همبستگى طبقاتى کارگران در سطح جهانى ناباروند. در پاسخ به کمپين حزب کمونيست کارگرى ايران در خارج کشور، صدها اتحاديه کارگرى با دهها ميليون عضو، از استراليا تا آمريکا، از ژاپن تا آلمان و از ترکيه تا فرانسه، به ميدان همبستگى با کارگران ايران پاى گذاشتند. قطعنامه هاى اعتراضى صادر کردند و به فراخوان تظاهرات عليه رژيم مرتجع اسلامى پاسخ مثبت دادند. اين موج همبستگى سد سانسور را شکست، و رژيم اسلامى را به تناقض گويى و دلقک بازى انداخت. در شرايطى که دول دموکرات و متخصصين دفاع از حقوق بشر در جامعه غربى براى صدور يک سطر در محکوميت رژيم اسلامى صد بار استخاره ميکنند و چرتکه مياندازند و بالاخره امتناع ميکنند، بردن نام کارگر و امر همبستگى کارگرى کافى بود تا سيل اعلام حمايت کارگران کشورهاى مختلف سرازير شود. وقايع اخير امکان داد تا همه از اين روزنه نگاهى به پتانسيل عظيم جنبش کارگرى جهانى بياندازند.
4
رويدادهاى اخير شاهد ديگرى بود بر اين واقعيت که دوران تخطئه سوسياليسم و کارگر و کمونيسم براستى به پايان رسيده است. تاثيرات تبليغات و عوامفريبى هاى ضد سوسياليستى رسانه ها و دستگاههاى مهندسى افکار دول غربى در هشت سال اخير کاملا رنگ باخته. اکنون ديگر دوره خوشبينى به کار سوسياليستى، دوران اعتماد به قدرت کارگر، دوران اميدوارى مردم به دخالتگرى کمونيسم است. عکس العمل فوق العاده مثبتى که تشکلهاى حزب کمونيست کارگرى در دل اين کمپين از محيط فعاليت خود گرفتند و اشتياقى که در سطوح مختلف براى شرکت در اين جنبش همبستگى همراه و دوشادوش حزب وجود دارد، به سهم خود بر اين واقعيت تاکيد ميکند.
5
و بالاخره، وقايع اخير بر نقش کارساز يک سازمان متشکل و آگاه کمونيستى کارگرى تاکيد کرد. شکل دادن به اين موج همبستگى بين المللى و قرار دادن مبارزه کارگران نفت در مرکز توجه بسيارى از رسانه ها و مجامع مختلف در اقصى نقاط جهان بدون حرکت خستگى ناپذير هماهنگ و با برنامه حزب کمونيست کارگرى در خارج کشور قابل تصور نبود. اينکه چنين صف حاضر و آماده اى براى پيشبرد اين کمپين وجود داشت، ابدا تصادفى نيست. اين جنبشى است که هويت سياسى خود را با پافشارى بر تعلق کارگرى کمونيسم تعريف کرده است. اين حزبى است که مبارزه طبقه کارگر را کليد يک دنياى بهتر ميداند. اين سازمان در طول سالها بر مبناى اين اعتقادات خشت به خشت ساخته شده است. هيچ چيز طبيعى تر از اين نيست که در شرايطى که جريانات مختلفى در اپوزيسيون در پى منجى تراشى از ميان آخوندهاى مغضوب و وعاظ از منبر افتاده و مليون خانه نشين شده و جناح مکلاى خود رژيم اند، حزب کمونيست کارگرى به تحرک طبقه کارگر چشم بدوزد و آماده باشد که پرچم اين مبارزه را هر جا و همه جا برافراشته تر کند. وقايع اخير کمک کرد تا گوشه اى از قدرت تحزب کمونيستى کارگرى نمودار شود. اين شروع کار ماست.
6
کارگران مبارز صنعت نفت، رفقا،
حتى اگر حرکت اخير شما فورا مبشر انقلاب عليه رژيم کثيف اسلامى نباشد، شک نيست که اين کارگرانند که شيپور انقلاب را در آينده اى نه چندان دور بصدا در خواهند آورد. شرط پيروزى اينست که اينبار طبقه کارگر در راس اين جنبش بماند. آغاز شکست انقلاب ٥٧ آنجا بود که مهدى بازرگان و گله اى از ديگر عوامل ارتجاع اسلامى، به خرج رژيم سلطنت و با هليکوپتر ارتش براى خواباندن اعتصاب و بيعت گرفتن با خمينى سراغ شما آمدند. اگر تجربه خونبار رژيم اسلامى يک درس داشته باشد، اينست که کارگر بايد در صحنه سياسى با حزب و افق و برنامه مستقل خود ظاهر شود. اين اساسى ترين فراخوان ما به شما است.

از طرف دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران
منصور حکمت ٢٥ فوريه ٩٧

٭ ٭ ٭


انترناسيونال، ارگان حزب کمونيست کارگرى ايران - شماره ٢٤ - خرداد ١٣٧٦
مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٣٦٥ تا ٣٦٧
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


hekmat.public-archive.net #1020fa.html