آرشيو

ليست مقالات بسوى سوسياليسم دوره دوم
و بولتن مارکسيسم و مساله شوروىبسوى سوسياليسم (دوره دوم) نشريه تئوريک حزب کمونيست ايران
شماره ١ - شهريور ١٣٦٣ - سپتامبر ١٩٨٤

يادداشت سردبير - منصور حکمت ١ر٦ر٦٣ - صفحه ٣ تا ٩
در نقد وحدت کمونيستى: نگاهى به آناتومى ليبراليسم چپ در ايران - منصور حکمت ، مرداد ١٣٦٣ - صفحه ٩ تا ٥٥
نکاتى درباره مذهب و شيوه برخورد به آن - حميد تقوائى، ٥ بهمن ١٣٦٢ - صفحه ٥٥ تا ٧٣ -
تشکيل حزب کمونيست، افشاگر چهره بورژوائى اقليت - شعيب ذکريائى، فروردين ١٣٦٣ - صفحه ٧٣ تا ١١٠
ستون آزاد: پوپوليسم انترناسيونال سوم - سيامک ستوده - صفحه ١١٠ تا ١٢٥
ضميمه: اصول و شيوه هاى رهبرى کمونيستى - (بدون امضا) منصور حکمت - صفحه ١٢٥ تا ١٢٨


بسوى سوسياليسم (دوره دوم) نشريه تئوريک حزب کمونيست ايران
شماره ٢ - آذر ١٣٦٤ - دسامبر ١٩٨٥ سردبير منصور حکمت

دولت در دوره هاى انقلابى - منصور حکمت - - صفحه ٣ تا ٤٤
نقدى بر پلاتفرم سياسى حزب کمونيست انترناسيوناليست - حميد تقوائى - - صفحه ٤٤ تا ٨٦
در نقد وحدت کمونيستى: آناتومى ليبراليسم چپ (قسمت دوم) - منصور حکمت - - صفحه ٨٦ تا ١٧١
مرورى بر اعتصاب معدنچيان انگلستان - فرهاد بشارت - آبان ١٣٦٤ - صفحه ١٧١ تا ٢١١
شيوه اقليت در مبارزه ايدئولوژيک - ايرج آذرين - - صفحه ٢١١ تا ٢٢٧
درباره کار مولد و غيرمولد - مقدمه به مقاله کارل مارکس - منصور حکمت - صفحه ٢٢٧ تا ٢٥٨


بسوى سوسياليسم (دوره دوم) نشريه تئوريک حزب کمونيست ايران
شماره ٣ - مهر ١٣٦٨ - اکتبر ١٩٨٩ - سردبير ايرج آذرين

يادداشت سردبير - ايرج آذرين - - صفحه ١ تا ٣
اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم (گزارش به کنگره سوم حکا) - منصور حکمت - بهمن ١٣٦٧ - صفحه ٣ تا ٢٧
سوسياليسم در جهان امروز - ترازنامه و چشم انداز - ايرج آذرين - بهمن ١٣٦٧ - صفحه ٢٧ تا ٥٩
در حاشيه گزارش اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم (سخنرانى در کنگره سوم حکا) - منصور حکمت - بهمن ١٣٦٧ - صفحه ٥٩ تا ٨٣
پيرامون گزارش اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم (جمعبندى مباحثات کنگره سوم) - ايرج آذرين - بهمن ١٣٦٧ - صفحه ٨٣ تا ٨٩
جايگاه کنگره سوم - عبدالله مهتدى - بهمن ١٣٦٧ - صفحه ٨٩ تا ٩٧
اقتصاد سياسى پرسترويکا - ايرج آذرين - - صفحه ٩٧ تا ٢٢١
ويژگيهاى سرمايه دارى دولتى شوروى - ايرج آذرين - - صفحه ٢٢١ تا ٢٦١
انحرافات جنبش کمونيستى: انحراف فلسفى يا طبقاتى؟ - ايرج آذرين - - ٢٦١ تا ٢٨٨
درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - توضيح سردبير در در مورد مطالب زير (يک پاراگراف)
در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا - منصور حکمت - زمستان ١٣٦٥ - صفحه ٢٨٩ تا ٢٩٥
باز هم درباره شورا - منصور حکمت - زمستان ١٣٦٥ - صفحه ٢٩٥ تا ٣١٠
قطعنامه درباره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر - مصوب پلنوم دهم ک.م.حکا آبان ١٣٦٦ - صفحه ٣١٠ تا ٣٢٠
تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - گفتگو با منصور حکمت (به نقل از کمونيست ٣٧) - اسفند ١٣٦٦ - صفحه ٣٢٠ تا ٣٥٥


بسوى سوسياليسم (دوره دوم) نشريه تئوريک حزب کمونيست ايران
شماره ٤ - آبان ١٣٦٨ - نوامبر ١٩٨٩ - سردبير ايرج آذرين

تفاوتهاى ما - گفتگو با منصور حکمت درباره کمونيسم کارگرى


بسوى سوسياليسم (دوره دوم) نشريه تئوريک حزب کمونيست ايران
شماره ٥ - اسفند ١٣٦٨ - مارس ١٩٩٠

يادداشت سردبير (ايرج آذرين)
کردستان و آينده مبارزه آن - کورش مدرسى - صفحه ١ تا ٧٣

(ضميمه ٢ مقاله کورش: اعلاميه حقوق پايه اى مردم زحمتکش در کردستان - صفحه ٦٣ تا ٦٩)
بازسازى سرمايه دارى معاصر - جعفر رسا - صفحه ٧٣ تا ١٨٥
مارکسيسم و مساله شوروى - بولتن نظرات و مباحثات (ضميمه بسوى سوسياليسم)
شماره ١ - اسفند ١٣٦٤ - مارس ١٩٨٦

پيشگفتار - ٢٧ اسفند ١٣٦٤ - صفحه ٣ تا ٧ (نويسنده مشخص نيست)
زمينه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى (گزيده اى از يک سمينار درون حزبى) صفحه ٧
- غلام کشاورز - صفحه ٧ تا ٢٥ - منصور حکمت - صفحه ٢٥ تا ٢٧ - رضا مقدم - صفحه ٢٧ تا ٢٨
- حبيب فرزاد - صفحه ٢٨ تا ٢٩ - غلام کشاورز - صفحه ٢٩ تا ٣٥ - منصور حکمت - ٣٥ تا ٤١
- حبيب فرزاد - ٤١ تا ٤٢ - خسرو داور - ٤٢ تا ٤٣ - غلام کشاورز - ٤٣ تا ٤٧
- منصور حکمت - ٤٧ تا ٥١ - خسرو داور - ٥١ - منصور حکمت - ٥١ تا ٥٢
- غلام کشاورز - ٥٢ تا ٥٤ - حبيب فرزاد - ٥٤ - منصور حکمت - ٥٤ تا ٥٦
- خسرو داور، حبيب فرزاد ٥٦ - منصور حکمت ٥٦ تا ٥٧ - غلام کشاورز - ٥٧ تا ٥٨
تروتسکى و نقد مناسبات و دولت حاکم در شوروى - فرهاد بشارت - صفحه ٥٩ تا ٧٩
نظرى به کتاب تونى کليف ‍"سرمايه دارى دولتى در شوروى" - جواد مشکى - ٧٩ تا ٨٦
پس از سرمايه دارى، آنگاه چه؟ - پل سوئيزى ٨٦ تا ٩٧
خصوصيت سرمايه دارى شوروى - شارل بتلهايم - ٩٧ تا ١١٣
در حاشيه مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم - منصور حکمت - ١١٣ تا ١٢٨
سرمايه دارى شوروى و مباحثه اخير سوئيزى و بتلهايم - ايرج آذرين - ١٢٨ تا ١٤٣
سرمايه دارى در شوروى - سيامک ستوده - ١٤٣ تا ١٦٥
تزهائى درباره افسانه ساختمان سوسياليسم در يک کشور - داريوش نويدى - ١٦٥ تا ١٧٨
سوسياليسم در يک کشور - اى.اچ. کار - ١٧٨ تا ١٩٢
‌پلاتفرم ٤٦ نفر به دفتر سياسى کميته مرکزى حزب کمونيست روسيه - ٢١٠ تا ٢١٦
بيانيه ١٣ نفر به اعضاى کميته مرکزى و کميسيون کنترل مرکزى حزب - ٢١٦ تا ٢٢٩
بيانيه ٨٣ نفر - ٢٢٩ تا ٢٤٠
توضيحات و يادداشتهائى بر پلاتفرم ٤٦ نفر، بيانيه ١٣ نفر، بيانيه ٨٣ نفر - غلام کشاورز - ٢٤٠ تا ٢٦٣
درباره اپوزيسيون جديد - ٢٦٣ تا ٢٦٥
درباره اپوزيسيون متحد (قرار کنگره ١٥ حزب کمونيست شوروى دسامبر ١٩٢٧) - ٢٦٥ تا ٢٦٨
درباره اپوزيسيون بوخارينستى، فوريه ١٩٢٩) - ٢٦٨ تا ٢٦٩
مارکسيسم و مساله شوروى - بولتن نظرات و مباحثات (ضميمه بسوى سوسياليسم)
شماره ٢ - آبان ١٣٦٥ - نوامبر ١٩٨٦

يادداشت سردبير - ايرج آذرين ٢٢ آبان ١٣٦٥
مسائل گرهى در تحليل شکست پرولتاريا در شوروى (يک مناظره درون حزبى) - غلام کشاورز، منصور حکمت ، پرويز پ. - ١ تا ٤٩
سوسياليسم و تحليل از شوروى - سازمان ايجاد حزب کارگرى مارکسيست لنينيست آمريکا - ٤٩ تا ٧٣
يادداشتى بر سوسياليسم و تحليل از شوروى - ايرج آذرين - ٧٣ تا ٨٣
معرفى مختصر نپ (سياست اقتصادى نوين در شوروى ١٩٢١ تا ١٩٢٩) - نسرين جلالى - ٨٣ تا ٩٩
درباره چند ارزيابى از نپ - ايرج فرزاد - ٩٩ تا ١٠٩
بررسى انتقادى سياست اقتصادى بلشويکها ١٩١٨ تا ١٩٢٣ - صلاح ايزدى - ١٠٩ تا ١٣٥
تزهاى مقدماتى در مورد مساله شوروى - حميد تقوائى - ١٣٥ تا ١٤٣
ده تز درباره قوانين اجتماعى و اقتصادى حاکم بر جامعه در حال گذار بين سرمايه دارى و سوسياليسم - ارنست مندل - ١٤٣ تا ١٦١
معضل شوروى و بن بست تروتسکيسم (نقدى بر تزهاى مندل) - حميد تقوائى - ١٦١ تا ١٧٥
در نقد سوسياليسم عرفانى (دوران گذار بتلهايم) - ايرج آذرين - ١٧٥ تا ٢٠٩
بتلهايم و تجربه شوروى - رالف ميليبند - ٢٠٩ تا ٢٢١
توضيحى پيرامون مباحثات درونى حزب بلشويک، ١٩٢٢ تا ١٩٢٩) - جعفر رسا - ٢٢١ تا ٢٣٤
بيانيه ٢٢ نفر به کنفرانس بين المللى انترناسيونال کمونيستى فوريه ١٩٩٢ - ٢٣٤ تا ٢٣٦
بخش هائى از فراخوان گروه "حقيقت کارگرى" ١٩٢٢ - ٢٣٦ تا ٢٣٩
قطعنامه دفتر سياسى حزب کمونيست شوروى در مورد خط مشى نوين ٥ دسامبر ١٩٢٣ - ٢٣٩ تا ٢٥٠
بخش هائى از نامه سرگشاده تروتسکى در مورد "خط مشى نوين" ٥ دسامبر ١٩٢٣ - ٢٥٠ تا ٢٥٢
بخش هائى از سخنرانى کامنف در چهاردهمين کنگره حزبى، دسامبر ١٩٢٥ - ٢٥٢ تا ٢٥٤
بخش هائى از سخنرانى کامنف در پانزدهمين کنگره حزبى، نوامبر ١٩٢٦ - ٢٥٤ تا ٢٥٧
بخش هائى از سخنرانى اختتاميه استالين در پانزدهمين کنفرانس حزبى، نوامبر ١٩٢٦ - ٢٥٧ تا ٢٦٠
بخش هائى از سخنرانى زينوويف در کنگره چهاردهم حزب کمونيست شوروى، دسامبر ١٩٢٥ - ٢٦٠ تا ٢٦٢
بخش هائى از تزهاى تروتسکى در مورد صنعتى شدن روسيه، مارس ١٩٢٣ - ٢٦٢ تا ٢٦٤
بخش هائى از رساله "اقتصاد نوين" پرائوبرازنسکى، ١٩٢٦ - ٢٦٤ تا ٢٦٧
بخش هائى از سخنرانى استالين در دانشگاه سوردلف در باره بحران غله، مه ١٩٢٨ - ٢٦٧ تا ٢٧٠
بخش هائى از گزارش کوئيبيشف به سازمان حزبى لنينگراد در مورد موقعيت اقتصادى شوروى، سپتامبر ١٩٢٨ - ٢٧٠ تا ٢٧٢
بخش هائى از رساله "يادداشت هاى يک اقتصاددان" بوخارين، سپتامبر ١٩٢٨ - ٢٧٢ تا ٢٧٦


مارکسيسم و مساله شوروى - بولتن نظرات و مباحثات (ضميمه بسوى سوسياليسم)
شماره ٣ - فروردين ١٣٦٧ - آوريل ١٩٨٨

يادداشت سردبير - ايرج آذرين - ١١ فروردين ١٣٦٧
خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى - منصور حکمت ، ايرج آذرين - ٣ تا ٨٧
جنبش کميته هاى کارخانه در روسيه ١٩١٧ - نسرين جلالى - ٨٧ تا ١١٥
پيشگفتارى بر نوشته رومن رازدالسکى - ايرج آذرين - ١١٥ تا ١٢١
مارکس درباره جامعه سوسياليستى - رومن رازدالسکى - ١٢١ تا ١٤٩
مقدمه کتاب "دوران سرنوشت ساز يک انقلاب" - جعفر رسا - ١٤٩ تا ١٥٥
نقدى بر مقاله رفيق ايزدى - فريد ياراللهى - ١٥٥ تا ١٧٩
سوسياليسم در يک کشور - سيامک ستوده - ١٧٩ تا ١٩٩
در پاسخ به نظرات حکمت و آذرين پيرامون مباحثات سوئيزى و بتلهايم - اکبر نورائى - ١٩٩ تا ٢١٧
يکبار ديگر درباره سرمايه، مکان رقابت و سرمايه دارى دولتى - ايرج آذرين - ٢١٧ تا ٢٤٣
روابط خارجى شوروى پس از انقلاب - اى. اچ. کار - ٢٤٣ تا ٢٨٥
شوراها در انقلاب روسيه - جعفر رسا - ٢٨٥ تا ٢٦٣
بخش اسناد - ٢٦٣ تا ٣٩٢ شامل:
- قرار درباره حقوق و وظايف شوراها ١٩١٨
- قرار درباره سازمان شوراهاى ايالتى ١٩١٨
- دستورالعمل درباره سازماندهى شوراهاى نمايندگان کارگران، سربازان و دهقانان ١٩١٨
- بخش هاى مربوط به مبانى و ساختار شوراها از قانون اساسى ١٩١٨
- بخش هائى از قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى ١٩٢٤