صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3040
عنوان مطلب به کميته ها و فعالين حزب در خارج کشور - درباره نحوه برخورد به اطلاعيه هاى رفقاى مستعفى
اوريژينال مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونيست کارگرى ايران
تاريخ 13780202 - 19990422
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
انجام شده 20030510 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با اصل مقابله شود


Last updated: 2003-05-10