صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3918
عنوان مطلب آزادی بیان اعضا و نشریه اینترنتی ندا
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 335 - 337
تاريخ 13770915 - 19981215 نوشته تاريخ ندارد. اين تاريخ تخمينى است.
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 64
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27