صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3917
عنوان مطلب نامه به فاتح شیخ - اپوزیسیون و مکانیسمهای بحث در حزب
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 333 - 334
تاريخ 13780118 - 19990407
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 63
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27