صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3869
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره آفريقاى جنوبى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
261_02, 261_03
تاريخ 13640825 - 19851116
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 1985-11-16-South_Africa.doc
دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20060406 - تبديل به فورمت rm و smil
20070807 تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح بحث اصلى اين سمينار را آذر ماجدى ارائه کرده است.


Last updated: 2007-08-07