صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3968
عنوان مطلب بحث کمونيسم کارگرى و گسست طبقاتى در جمع راديو
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
487_01
تاريخ 1368 - 1989 تاريخ حدسى
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 1989- komonism-kargari-va-gosast-tabaqati.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى. منتشر شده در منتخب آثار، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
متن پياده شده توسط رفيق دنيس آزاد Om_k_kargari.doc
انجام شده 20061010 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070812 - تنظيم و انتشار متن فارسى
قدم بعدى
توضيح تاريخ حدسى است
عينا مطابق متن منتشر شده در منتخب آثار نيست، مقابله و بعضا تغيير داده شده است.


Last updated: 2007-08-12