صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3921
عنوان مطلب بی انصافی، ریا و ضوابط سازمانی - یک نامه
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 343 - 344
تاريخ 13780130 - 19990419
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 67
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27