صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0840
عنوان مطلب تحريم تجارى ايران- ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 18   Ant018
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13740415 - 19950615
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٧٥ تا ٢٧٦ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 23 Oct 02