صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3897
عنوان مطلب اعلام تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در جلسه جمعى از اعضاى ارگانهاى مرکزى حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
205_01, 205_02, 205_03, 205_04
تاريخ 13690323 - 19900613
فايل پايه متن پياده شده: فايل word دريافت شده از رفيق آذر مدرسى ٢٥ اوت ٢٠٠٦
انجام شده 20060524 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20060827 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافت شده از رفيق آذر مدرسى
توضيح - خسرو، جعفر رسا، ثريا، نسرين، رحمان، کاظم، حيدر، ايرج فرزاد، فريده، سارا، ايرج آذرين، سولماز


Last updated: 2006-08-27